Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 1, br. 1, str. 121-142
Nacionalni i politički identitet u kontekstu medijske odgovornosti
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Kriza identiteta, kao jedno od najznačajnijih obilježja savremenog doba, nije samo individualni, eeh i ozbiljan politički problem. Nakon raspada jugoslovenske države, međuetničkog i građanskog rata, novonastali politički entiteti suočili su se sa otvorenim i paralelnim procesima, sa jedne strane povratkom tradicionalnom obliku kolektivne identifikacije i potrebom oblikovanja novih aspekata nacionalnih i političkih identiteta kao osmišljenog samoodređenja u aktuelnim i dolazećim iskušenjima, sa druge strane. U ovom radu naglasak je na ulozi masovnih medija u procesima (samo)identifikacije ljudi, društvenih grupa i političke zajednice, promociji političkih vrijednosti i ciljeva, podsticanju ponašanja i orijentacija u političkim akcijama (medijsko posredovanje).
Reference
Breton, F. (2000) Izmanipulisana reč. Beograd: Clio
Divjak, S. (2002) Nacija, kultura i građanstvo. Beograd: JP Službeni list SRJ
Divjak, S. (2010) Preispitivanje nacizma. u: Pravo i društvo, Beograd: Službeni glasnik, broj 4, str. 125-135
Đurić, D. (2001) Profesija novinar. Beograd: Pergament/NIC Vojska
Golubović, Z. (2006) Pouke i dileme minulog veka. Beograd: Filip Višnjić
Habermas, J. (1995) Citiyenship and National Identity. u: Dahbour Omar, Ishlay Micheiline R. [ur.] The Nationalist Reader, New Jersey: Humanites Press
Halpert, Dž., Kajdikel, D. (2002) Susedi u ratu - jugoslovenski etnicitet, kultira i istorija iz ugla antropologa. Beograd: Semizdat B92
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004) Globalni mediji - novi misionari korporativnog kapitalizma. Beograd: Clio
Kasapović, M. (2005) Bosna i Hercegovina - podijeljeno drušvo i nestabilna država. Zagreb: Politička kultura
Kecmanović, N. (2007) Nemoguća država. Banja Luka: Glas Srpske
Kecmanović, N. (2011) Elementi vladavine. Beograd: Čigoja
Kovač, B., Rozenstil, T. (2006) Elementi novinarstva - šta bi ljudi koji se bave novinarstvom trebalo da znaju i šta bi javnost trebalo da očekuje. Podgorica: CID
Mil, Dž.S. (1998) O slobodi. Beograd: Plato
Milivojević, S. (2001) Istraživanje medijskih efekata. Reč, (10-64), str. 196-207
Milton, D. (1990) Areopagitika i drugi spisi o građanskim slobodama. Beograd: Filip Višnjić
Podunavac, M. (2008) Politička kultura i politički odnosi. Beograd: Čigoja štampa
Posavec, Z. (1995) Politika i sloboda. Zagreb: Filozofski fakultet - Hrvatsko filozofsko društvo
Pye, L.W., Verba, S. (1965) Political Culture and Political Development. Princeton: Walter de Gruyter GmbH
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Reljić, S. (2010) Velika kriza - pretvaranje demokratije u manipulaciju. u: Pravo i društvo, Beograd: Službeni glasnik, broj 4, str. 31-49
Rodin, D. (1998) Kulturno-povijesni i politički identitet. Politička misao, 35 (2): 56
Smit, E. (1988) Nacionalni identitet. Beograd: Biblioteka XX vek
Stevanović, B. (2008) Politička kultura i kulturni identiteti u Srbiji i na Balkanu. Niš: Filozofski fakultet
Stojković, B. (2008) Evropski kulturni identitet. Beograd: Službeni glasnik
Stojković, B.V. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja štampa
Stupar, M.J. (1996) Defining political identity. Filozofija i društvo, br. 9-10, str. 63-74
Tamir, J. (2002) Liberalni nacionalizam. Beograd: Filip Višnjić
Tompson, M. (2000) Proizvodnja rata: Mediji u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Beograd: Medija centar
Vasović, M.D. (2007) U predvorju politike - politička socijalizacija u detinjstvu i ranoj adolescenciji. Beograd: Službeni glasnik
Vreg, F. (1991) Demokratsko komuniciranje. Sarajevo: Narodna i univerzitetska biblioteka BiH
Welch, S. (2009) Koncept političke kulture. Zagreb: Politička kultura
Žaket, D. (2007) Novinarska etika - moralna odgovornost u medijima. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1101121V
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci