Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 11, str. 191-218
Stvarni društveni položaj nacionalnih manjina u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: nacionalne manjine; Romi; postdejtonska Bosna i Hercegovina; entiteti u BiH; Ustav BiH; zdravstvena zaštita; socijalna zaštita; medicinske ustanove; zakoni o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti; (ne)diskriminacija; popis stanovništva; solidarnost
Sažetak
U radu se istražuje položaj nacionalnih manjina u dvije važne egzistencijalne sfere kao što su zdravstvena i socijalna zaštita. Autor kritičkoj analizi podvrgava kako samu semantiku pojmova i sintagmi zdravstvena zaštita, a naročito socijalna zaštita, smatrajući da njihovo neprecizno značenje i upotreba više skrivaju nego što otkrivaju činjenice i relacije na osnovu kojih je moguće detektovati i deskriptovati stvarni položaj nacionalnih manjina u postdejtonskom društvu Bosne i Hercegovine, tako i praksu implementacije normi iz tih sfera koja bi trebalo da im obezbijedi primjenu prava koja su normirana. Naravno, u posebnom fokusu njegove pažnje su pripadnici romske nacionalne manjine za koju on tvrdi da je u najranjivijem položaju, da su njeni pripadnici, za razliku od pripadnika svih ostalih nacionalnih manjina u BiH, najviše, tačnije: jedini, diskriminisani a-pro-pos zaštite njihovih prava u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite, za šta nisu odgovorne samo institucije i službe koje se bave davanjem usluga u navedenim područjima života. Metodom analize sadržaja pravnih (ustavi, zakoni, konvencije, povelje, rezolucije, podzakonski akti i sl.) i političkih (izvještaji, ocjene, analize, strategije, akcioni planovi i dr.) dokumenata, te analizom realnih životnih sadržaja, procesa, odnosa i događaja u ovovovremenom b-h društvu, autor je došao do sociološki relavantnih uvida o stvarnom društvenom i pravno-političkom položaju nacionalnih manjina u BiH, stanju i kretanjima u oblastima zdravstva i socijalne zaštite i jasno formulisao zaključak da pripadnici kolektiviteta nacionalnomanjinske determinacije, izuzev Roma, ni po čemu nisu u podređenom položaju u odnosu na pripadnike konstitutivnih naroda postdejtonske BiH.
Reference
*** (1999) Ustav Bosne i Hercegovine. u: Ustavi Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Kantona u Federaciji BiH, Sarajevo: Federalno ministarstvo pravde
*** (1997) Univerzalna deklaracija UN o ljudskim pravima, iz 1948. u: Human Rights / Ljudska prava - Odabrani međunarodni dokumenti, Sarajevo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, I
*** Evropska socijalna povelja iz 1961. i Protokol i u dodatku
*** (2004) Prvi Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope u BiH. Sarajevo: Savjet ministara BiH
*** (2008) Drugi Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope u BiH. Sarajevo: Savjet ministara BiH
*** (2011) Treći Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju načela utvrđenih u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope u BiH. Sarajevo: Savjet ministara BiH
*** (2008) Akcioni plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Sarajevo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
*** (2010) Izvještaj o aktivnostima Ministarstva za ljudska prava BiH za 2009. na realizaciji akcionih planova za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrivanjava i zdravstvene zaštite. Sarajevo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
*** (2004) Nekonstitutivni narodi. Budimpešta: Centar za ljudska prava manjina
*** (2008) Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, Brčko, revidirani tekst, br. 17/08
*** (2006) Položaj Roma u Bosni i Hercegovini (istraživanje). Sarajevo: World Vision u BiH
*** (2002) Pristup Roma obrazovanju i zdravstvenim uslugama u Kantonu Tuzla. Sarajevo: Ministarstvo obrazovanja FbiH
*** (2004) Mišljenje Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope o Izvještaju Bosne i Hercegovine o ostvarivanju Okvirne konvencije u BiH. Strazbur
*** (2011) Evaluacija Akcionih planova Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima: zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Tuzla: BOSPO, evaluatorica Ljiljana Zita
*** (2003) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, br. 2
*** Ljudska prava u Bosni i Hercegovini poslije Dejtona: od teorije do prakse. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, bez godine izd
*** (2008) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Službeni glasnik BiH, br. 93
*** (2005) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 2
*** (2008) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 56
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik BiH, br. 59
*** (1997) Okvirna konvencija za zaštitu prava nacionalnih manjina (Savjeta Evrope). u: Prava manjina, Sarajevo: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Čorni, A. (2009) Bosna i Hercegovina. u: Prava nacionalnih manjina i lokalne politike - Studija o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, Banja Luka: Helsinški parlament građana
Dmičić, M. (2005) Nacionalne manjine u ustavnom i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Gradiški zbornik, Gradiška, br. 7
Đorđević, D.B. (2010) Na konju s laptopom u bisagama: Uvod u romološke studije. Novi Sad: Prometej
Đorđević, D.B., ur. (2000) Romi - sociološki uvid. Niš: Komrenski sociološki susreti
Grupa, autora (2009) Prava nacionalnih manjina i lokalne politike - studije o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Banja Luka, decembar
Grupa, autora (2009) Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2008. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Jakšić, B., Bašić, G. (2005) Umetnost preživljavanja - gde i kako žive Romi u Srbiji. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Koković, D.D. (2000) Specifičnosti načina života Roma. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Romi - sociološki uvid, Komrenski sociološki susreti, Niš: Pelikan print, str. 85-88
Kolin-Parun, M.P. (1997) Siromaštvo i socijalna isključenost. Sociološki pregled, vol. 31, br. 2, str. 169-181
Kukić, S. (1999) Položaj Roma u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Centar za zaštitu prava manjina
Kukić, S. (2001) Demografske promjene i poloaj manjina u Bosni i Hercegovini / Demographic changes the position of minorities in Bosnia-Herzegovina. Maribor: ISCOMET
Macura, M., Pantić, M., Ivić, P., ur. (2000) Cigani/Romi u prošlosti i danas - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 16. i 17. decembra 1996. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Marjanović, M.Lj. (2000) U susretu sa etničkim stereotipijama o Romima. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Romi - sociološki uvid, Komrenski sociološki susreti, Niš: Pelikan print, str 89-98
Milićević, N. (2004) Stanje i problemi nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. u: Perspektive multikulturalizma u državama Zapadnog Balkana, Beograd
Milosavljević, M.V. (1993) Romi i devijacije / Roma and deviance. u: Macura Miloš i Aleksandra Mitrović [ur.] Društvene promene i položaj Roma, naučni skup, 10. i 11. decembra 1992, Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Nagradić, S. (2008) Nacionalne manjine i Romi u Bosni i Hercegovini. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nagradić, S. (2005) Strategija Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma. Sarajevo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Nagradić, S. (2008) Iskušenja kvalifikacija za Dekadu Roma. Crno-bijeli svijet, Sarajevo, br. 1
Nagradić, S. (2008) Lokalni izbori i položaj Roma u BiH. Crno-bijeli svijet, Sarajevo, br. 2
Puhalo, S. (2009) Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Fridrich Ebert Stiftung
Valenta, L. (2008) Upoznajmo se! Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju
Vasilijević, V., ur. (1991) Prava čoveka - zbornik dokumenata o pravima čoveka. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1611189N
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.
Creative Commons License 4.0