Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 12, str. 153-168
Principi nezavisnog sudstva
Skupština opštine Priboj

e-adresaboris.mrdovic@gmail.com
Ključne reči: Sud; načela sudstva; podela vlasti; pravo na nezavisan sud; Visoki savet sudstva; izbor sudija
Sažetak
Ovim radom nastojali smo da utvrdimo osnovne principe, odnosno načela nezavisnog sudstva, na kojima treba da počiva pravna država i savremeno pravosuđe. Polazna osnova za izvođenje pravno-teorijskih principa su međunarodni i evropski propisi i standardi, ali i domaći, zasnovani na Ustavu, zakonskim i podzakonskim aktima. Analizom raznih principa i standarda nezavisnosti sudstva, kao i sagledavanjem savremenih dostignuća u ovoj oblasti kroz uporedno pravo, ali i domaće propise iz ove oblasti definisana su načela i principi savremenog nezavisnog sudstva, uz korišćenje različitih metoda društvenih nauka-uporedno-pravnog, istorijskog, normativnog i dogmatskog metoda. Cilj je uspostavljanje integriteta suda i sudija, visokog profesionalnog nivoa sudijskog kadra, borba protiv koruptivnih radnji i diskrecionog odlučivanja, kao i visok autoritet sudske grane vlasti u celini. Decentralizacija, pokretljivost, ograničenost mandata, samostalnost sudskog budžeta, nezavisnog od izvršne vlasti, kao i sistem kontinuirane edukacije su predlozi pravaca razvoja srpskog, ali i demokratskog pravosuđa. Može se zaključiti da se nameće potreba za sveobuhvatnom reformom pravosudnog sistema u Srbiji, pre svega u sistemskom smislu.
Reference
Bado, A. (2014) Izbor sudija - nepristrasnost i politika - komparativna analiza. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 277-315
Blagojević, Lj. (2013) Visoki savet sudstva kao garant nezavisnosti pravosuđa u Republici Srbiji. u: Edin Šarčević i Vladan Petrov [ur.] Zbornik radova-Sudije u pravnom sistemu - izbor sudija u Srbiji i zemljama regiona, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo, str. 14
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: Filip Višnjić, tom 1
Đurđić, V. (2014) Krivično procesno pravo. Niš, opšti deo, str. 111
Đurđić, V. (2013) Normativne pretpostavke prava na pravično suđenje u krivičnim stvarima. Pravni život, br. 9/, 2013, str. 715
Đurđić, V. (2009) Imenovanje i razrešenje sudija. u: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš, 31
Đurđić, V. (2013) Krivično procesno pravo. Niš
Flajner, T. (2009) Nezavisnost sudstva. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 93-120
Grubač, M.V. (1995) Krivično procesno pravo - uvod i procesni subjekti. Beograd: Službeni glasnik
Marinković, T. (2009) O ustavnosti opšteg reizbora sudija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 1, str. 283-291
Milovanović, Z. (1988) Organizacija sudstva u SAD i njihova nadležnost u krivičnim stvarima. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, Vol. 26; br. 3, str. 32
Mole, N., Harby, C. (2007) Pravo na pravično suđenje - vodič za primenu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu
Orlović, S. (2010) Stalnost sudijske funkcije vs. opšti reizbor sudija u Republici Srbiji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 2, str. 163-186
Pajvančić, M. (2009) Ustavni principi nezavisnog sudstva. u: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš, 31
Pajvančić, M. (2009) Ustavni principi nezavisnog sudstva. u: Lazić Miroslav, Pejić Irena [ur.] Zakonodavni i institucionalni okviri nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Fondacije Konrad Adenauer, Niš, str. 23
Rakić-Vodinelić, V.R., i dr. (2003) Pravosudni saveti. Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 229
Simović, D. (2014) Vladavina prava i institucionalne pretpostavke nezavisnosti sudstva u Srbiji. u: Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo, str. 168, 169
Simović, M.N., Simović, M. (2014) Vladavina prava i praksa Ustavnog suda BiH. u: Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo, str. 36-40
Uzelac, A. (1992) Zavisnost i nezavisnost neka komparativna iskustva i prijedlozi uz položaj sudstva u Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta, Zagreb, str. 579
Vitkauskas, D., Dikov, G. (2012) Zaštita prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Strasbourg: Vijeće Evrope, str. 40-68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pol1612153M
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.
Creative Commons License 4.0