Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 2, str. 245-256
Ultrastrukturne poromene cikličnog žutog tela kod muznih krava sa različitim telesnim kondicijama
aResearch Institute for Animal Production Nitra, National Agricultural and Food Centre, Lužianky-near-Nitra, Slovak Republic
bUniversity of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Trnava, Slovak Republic
cSlovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic

e-adresamakarevic@vuzv.sk
Projekat:
Project of the Agency for the Support of Science and Technology in the Slovak Republic: grants APVV-0137-10
Project of the Agency for the Support of Science and Technology in the Slovak Republic: grants APVV-14-00-43
Project of the European Community, no. 26220220180: Building Research Centre 'Agro Biotech'

Ključne reči: body condition score; cattle; emaciation; fattening; luteal regression
Sažetak
Cilj studije je bio da se definišu ultrastrukturne promene u ovarijalnom ciklusu žutog tela (CL) muznih krava koje su imale različite skorove telesne kondicije (BCS, petostepena skala). Ovarijumi su uzimani sa linije klanja, od holštajn muznih krava koje su imale telesnu kondiciju BCS1 (izražena kaheksija; n=4), BCS2 (tendencija ka kaheksiji, n=4), BCS3 (prosečna telesna kondicija, n=4), BCS4 (tendencija ka tovu; n=4) i BCS5 (utovljene krave; n=4). Prosečno su krave bile starosti: 6.2, 4.1, 5.7, 5.5 i 6.36 godina i to za BCS1, BCS2, BCS3, BCS4 odnosno BCS5. U cilju ispitivanja elektronskom mikroskopijom, funkcionalna CL u sredini lutealne faze, fiksirana su u rastvoru aldehida i posle toga u 1% rastvoru OsO4. Radi vizualizacije lipida, uzorci su potapani u 1% rastvor fenilendiamina u acetonu. Durcupan ultratanki isečci (90nm) su uz upotrebu uranil acetata i olovo citrata, ispitivani upotrebom Jeol transmisionog elektronskog mikroskopa. Pojava ćelijskih organela je ustanovljena brojanjem relativne zapremine pojedinačnih ćelijskih komponenti koristeći metodu modifikovane opšte mreže. Osobine lutealne regresije cikličnog CL bile su atrofija luteinskih ćelija, kondenzacija organela i citoplazmatskih inkluzija, povećanje relativnih zapremina vakuola, lizozoma, periksizoma, autofagozoma i lipida. Postojale su značajne razlike (p<0.05) između BCS1, BCS2, BCS4 i BCS5 krava i to u pojavi lipida, vakuola, lizozoma i autofagozoma u lutealim ćelijama u poređenju sa BCS3 kravama. Krave sa skorovima BCS2 ili BCS1, imale su povećane relativne zapremine masnih kapljica, dok su BCS4 i BCS5 krave imale povećanu pojavu (relativna zapremine) vakuola, lizozoma, peroksizoma i autolizozoma. Ovi rezultati ukazuju da luteoliza ciklinčnih CL ima različite karakteristike kod grupa krava sa različitim telesnim kondicijama; kod kahektičnih i utovljenih krava, proces luteolize započinje ranije u poređenju sa kravama koje su prosečnih telesnih kondicija.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: kratki članak
DOI: 10.1515/acve-2016-0021
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka