Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 3, str. 392-405
Uticaj blokade receptora tip 1 za angotenzin II udružene sa uklanjanjem superoksidnog anjona na postishemični bubreg kod pacova sa urođenom hipertenzijom
aUniverzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresaivmilan@imi.bg.ac.rs
Projekat:
Ispitivanje antihipertenzivnog i renoprotektivnog potencijala supstanci prirodnog i sintetskog porekla u eksperimentalnim modelima kardiovaskularnih i bubrežnih oboljenja (MPNTR - 175096)

Sažetak
Glavne karakteristike ishemične akutne bubrežne slabosti su: renalna vazokonstrikcija, pad glomerulske filtracije, tubularna opstrukcija, vraćanje glomerulskog filtrata u intersticijum tubula i prekomerna produkcija angiotenzina II i reaktivnih vrsta kiseonika. Uzimajući u obzir kompleksnost ovog poremećaja, cilj ove studije je bio da istraži efekte kombinovanog tretmana blokatora angiotenzin II receptora tip 1 - Losartana i sakupljača superoksidnog anjona - Tempola u modelu ishemične bubrežne slabosti kod hipertenzivnih pacova. Eksperiment je urađen na odraslim anesteziranim mužjacima hipertenzivnih pacova. Desni bubreg je uklonjen, dok je na levoj renalnoj arteriji urađena okluzija u trajanju od 40 minuta. Eksperimentalne grupe su primile kombinovani tretman (Losartan+Tempol) ili fiziološki rastvor u femoralnu venu, 5 minuta pre i 175 minuta nakon uklanjanja kleme sa renalne arterije. Hemodinamski i biohemijski parametri su izmereni, a uzorci bubrega uzimani su 24 časa nakon reperfuzije. Histološka ispitivanja su rađena pomoću svetlosnog mikroskopa. Kombinovani tretman poboljšava renalnu hemodinamiku, poremećenu usled ishemične akutne bubrežne slabosti. U ovom modelu bubrežne slabosti dolazi do pada klirensa kreatinina i uree, i povećanja lipidne peroksidacije u plazmi.Tretman Losartanom i Tempolom dovodi do značajnog povećanja klirensa kreatinina i uree. Lipidna peroksidacija je smanjena, a aktivnost glutation peroksidaze u eritrocitima je povećana nakon kombinovanog tretmana sa Losartanom i Tempolom. Takođe, ovakav kombinovan tretman smanjuje kortiko-medularnu nekrozu i tubularnu dilataciju u bubregu. Naši rezultati ukazuju na to da sinergizam Losartana i Tempola može imati povoljan efekat na krvni pritisak i bubrežnu funkciju tokom razvoja postishemične akutne bubrežne slabosti u eksperimentalnoj hipertenziji.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.1515/acve-2016-0033
objavljen u SCIndeksu: 21.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka