Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 66, br. 4, str. 509-519
Izolacija i molekularna detekcija parainfluenca 3 virusa kod goveda u Srbiji
aNaučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Srbija
dSpecialized Veterinary Laboratory, Podgorica, Montenegro
eMedicines and Medical Devices Agency of Serbia, Belgrade
fNaučni institut za veterinarstvo 'Novi Sad', Novi Sad, Srbija

e-adresatomy@niv.ns.ac.rs
Projekat:
Razvoj i primena molekularnih metoda zasnovanih na lančanoj reakciji polimeraze (PCR) u brzoj i direktnoj identifikaciji sojeva virusa Newcastle bolesti živine i ispitivanje imunogenosti subjedinične vakcine pripremljene od njihovih antigena (MPNTR - 31008)
Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa - analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine (MPNTR - 31084)
Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja (MPNTR - 173024)

Ključne reči: bovine parainfluenza virus type 3; virus isolation; RT-PCR; Serbia
Sažetak
Ukupno je ispitano 119 uzoraka nosnih briseva goveda na prisustvo parainfluenca 3 virusa goveda (bovine parainfluenza virus type, eng. - 3 BPIV3). Iz svih uzoraka nosnih briseva je vršena izolacija virusa na ćelijskoj liniji MDBK. Pojava citopatogenog efekta na kulturi ćelija, nakon 48h, odnosno 72h, utvrđena je kod osam uzoraka nosnih briseva (8/119; 6.7%). Identifikacija izolovanih sojeva BPIV3 je izvršena primenom virus neutralizacionog testa. Dodatno, svi uzorci nosnih briseva goveda su ispitani na prisustvo BPIV3 i primenom metode RT-PCR uz korišćenje prajmera specifičnih za deo HN gena virusa. Prisustvo virusne nukleinske kiseline je utvrđeno kod osam uzoraka nosnih briseva (8/119; 6.7%), koji su bili pozitivni i na izolaciji virusa. Molekularna karakterizacija zasnovana na sekvenciranju dela HN gena izolata BPIV3 iz Srbije je potvrdila da svi pripadaju genotipu C BPIV3 (BPIV3c). Oni su se u filogenetskom stablu granali u tri različite grane koje su međusobno veoma slične (98.1% do 99.8%). Izolati BPIV3 iz Srbije su pokazali visok stepen sličnosti nukleotidnih sekvenci sa BPIV3c sojevima SD0805, SD0809 i SD0835 iz Kine (97.92% do 99.7%), odnosno sa BPIV3c sojevima 12Q061 iz Južne Koreje, HS9 iz Japana i TVMDL16 i TVMDL20 iz Amerike (sličnost od 97.1% do 98.8%), kao i različitosti u odnosu na nukleotidne sekvence sojeva TVMDL15 i TVMDL17 izolovanih u Americi i soja Q5592 izolovanog u Australiji, a koji su pripadali genotipu B BPIV3 (sličnost od 79.9% do 82.3%). Slična razlika je utvrđena i sa nukleotidnim sekvencama sojeva virusa, poreklom iz različitih država, svrstanih u genotip A BPIV3, a objavljenih u genskoj bazi podataka (NCBI GenBank).

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.1515/acve-2016-0044
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka