Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 13, str. 128-139
Međunarodno političko komuniciranje i uticaj informaciono-komunikacijskih tehnologija na savremene međunarodne odnose
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaaleksandar.vranjes@fpn.unibl.org, zeljko.budimir@fpn.unibl.org
Sažetak
Međunarodno političko komuniciranje se može posmatrati kao pomoćna, ali i konstitutivna disciplina međunarodnih odnosa u širem polju političkih nauka. U samoj suštini međunarodnih odnosa jeste politička komunikacija preko koje se realizuju politički ciljevi najvažnijih aktera svetske politike. U ovom radu data je kratka geneza razvoja međunarodnog političkog komuniciranja i relacija prema međunarodnim odnosima. Definisani su ključni termini, izložene najvažnije teorije, ukazano na globalni karakter međunarodnog komuniciranja danas. Analizirane su promene u međunarodnoj politici koje su posledice informatičke revolucije i pojave savremenih informaciono-komunikacijskih tehnologija koje menjaju samu prirodu međunarodnih odnosa. Napravljen je pregled uticaja novih tehnologija komuniciranja na glavne aktere (subjekte) mećunarodnih odnosa, tako je analiziran uticaj ovoga faktora kako na državu tako i na nedržavne aktere. Osvrnuli smo se na uticaj informaciono- komunikacijskih tehnologija na pojedinca koji zahvaljujući globalnoj komunikacijskoj mreži postaje stvarni akter svetske politike. Dat je i presek glavnih teorija međunarodnih odnosa i njihov odnos prema izazovima koje je donela informatička revolucija i digitalno doba.
Reference
Baylis, J., Smith, S. (2001) The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press
Frank, A.G. (1998) ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley, CA: University of California Press
Gilpin, R. (2003) The nation-state in the global economy. u: McGrew A.; Held D. [ur.] The global transformaions reader: An introduction to the globalization debate, Cambridge: Polity Press, 2. ed
Held, D., Mcgrew, A., ur. (2000) The global transformations reader: An introduction to the globalization debate. Cambridge: Polity Press
Littlejohn, S.W., Foss, K.A. (2009) Encyclopedia of communication theory. Thousand Oaks, California: Sage Publications
Mann, M. (2003) Has globalization ended the rise and rise of the nation-state. u: McGrew A.; Held D. [ur.] The global transformaions reader: An introduction to the globalization debate, Cambridge: Polity Press, 2. ed
Naj, Dž.S. (2006) Kako razumeti međunarodne sukobe. Beograd: Stubovi kulture
Norris, P., Inglehart, R. (2009) Cosmopolitan Communications. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Nye, J.S. (2004) Soft power: The means to success in world politics. New York: Public Affairs
Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015) Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Beograd: Clio
Steel, C., Stein, A. (2002) Communications Revolutions and International Relations. u: Allison, J. E. [ur.] Technology, Development and Democracy - International Conflict and Cooperation in the Information Age, Albany: State University of New York Press
Vukadinović, R. (2004) Međunarodni politički odnosi. Zagreb: Politička kultura
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1713128V
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0