Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 283-295
Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u kombinovanom sistemu finansiranja u Republici Srbiji
Sektor za kontrolu ugovornih obaveza u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

e-adresamiroslavakrstic@hotmail.com
Ključne reči: pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; sistem zdravstvene zaštite; davaoci zdravstvenih usluga; kvalitet zdravstvene zaštite; kombinovani sistem finansiranja
Sažetak
Pravo na zdravstveno osiguranje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava. Sistem zdravstvene zaštite ne može izaći u susret svim željama i potrebama pacijenata, jer potrebe pacijenata imaju stalni rast, a sredstava za njihovo finansiranje je sve manje. Cilj je da se ovim radom prikaže kako je kombinovani sistem finansiranja (kapitacija i dijagnostički srodne grupe) finansijski održiv, da obezbeđuje veću dostupnost zdravstvene zaštite, dovodi do unapređenja kvaliteta i do povećanja efektivnosti i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Korišćeni su sledeći metodi: uporedno-pravni, deduktivni metod zasnovan na metodu apstrakcije, statistički metod, induktivni metod, metod komparacije, kao i metodi primereni analizi problema javnih finansija i metodi normativne analize. Zaključuje se da je nemoguće definisanje adekvatnih zdravstvenih standarda i najfunkcionalnijeg modela finansiranja zdravstvene zaštite radi celovitog i potpunog ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Reference
*** (2012/2017) Pravilnik o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Sl. glasnik RS, br. 59 i 24
*** (2009) Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Službeni glasnik RS, br. 24
*** (2013) Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Sl. glasnik RS, br. 58
*** (2006/2015) Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova. Sl. glasnik RS, br. 42, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14 i 92
*** (2011/2013) Uredba o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Sl. glasnik RS, br. 100, 63/12, 101/12 i 46
*** (2001/2016) Zakon o platama u državnim organima i javnim službama. Sl. glasnik RS, RS, br. 34, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispr. dr. zakona, 116/08 - dr. zakoni, 92/11 i 99/11 - dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14 i i 21 - dr. zakon
*** (2005/2016) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Sl. glasnik RS, br. 107, 109/05 - ispr. 57/11, 110/12 - odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - odluka US i 106/15 i 10 - dr. Zakon
*** (2005/2015) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Sl. glasnik RS, br. 107, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106
*** (2011-2012) Clinical Casemix handbook. http://www.health.wa.gov.au/activity/docs/cch.pdf, 06.04.2015
*** Evropska povelja o pravima pacijenata. http://www.parlament.gov.rs/upload/. /files/. /Prava%20pacijenata%20lat.doc. 24.12.2015
*** Kompletan Priručnik pravila šifriranja. http://www.rfzo.rs/download/dsg/kompletan_prirucnik_pravila_sifriranja.pdf, 12.02.2017
*** Uputstvo za korišćenje K tabela za izabrane lekare. http://www.rfzo.rs/download/kapitacija/uputstva/Uputstvo_za_koriscenje_Ktabele-5.6-24092014.pdf, 19.10.2017
*** Vodič kroz sistem dijagnostički srodnih grupa. http://www.rfzo.rs/download/dsg/Vodic%2025-10-2013.pdf, 14.02.2014
*** (2014) Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Beograd: Institut za uporedno pravo
*** (2013) Pravilnik o imenama i dopunama Pravilnika o vođenju medicinske dokumentacije, načinu upisivanja podataka i sastavljanju izveštaja. Sl. glasnik RS, br. 30
*** (2010/2013) Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Sl. glasnik RS, br. 10, 18/10 - ispr. 46/10, 52/10 - ispr. 80/10, 60/11 - odluka US i 1
Atanacković, I. (2015) Istraživanje iskustva sa kapitacionom formulom u Republici Srbiji. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, master rad
Bushnell, B.D. The evolution of DRGs. http://www.aaos.org/news/aaosnow/dec13/advocacy2.asp, 05.04.2015
Busse, R., Geissler, A., Quentin, W., Wiley, M. (2011) Diagnosis-Related Groups in Europe - Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. Berkshire: Open University Press
Cleveland, W. (2012) Capitation. Practice Management Center, https://www.ama-assn.org/sites/default/files/media-browser/public/psa/payment-options.pdf, 17.10.2017
Council of Europe (2006) Rečnik socijalne sigurnosti. http://www.coe.int/t/dg3/sscssr/Source/GlossSERBcyrillic.pdf, 17.10.2017
Cucić, V., Simić, S., Bjegović, V., Živković, M., Doknić-Stefanović, D. (2000) Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija
Ernst & Young (2016) Mogući pravci povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. https://www.amcham.rs/upload/HC%20Studija_SPRSKI_FINALNA%20VERZIJA.pdf, 15.06.2017
Jakovljević, Đ., Grujić, V., Mićović, P., Đokić, D. (1997) Reforma u oblasti zdravstvene zaštite. Zavod za zdravstvenu zaštitu Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Knežević, R. (2009) Plaćanje primarne zdravstvene zaštite metodom kapitacije. Zdravstvena zaštita, vol. 38, br. 3, str. 73-75
Kosanović, R. (2011) Socijalno pravo. Beograd: NIP Radnička štampa
Poter, B. (2009) Kapitacija. http://www.europa.rs/upload/documents/documents/Kapitacija%20Info%206.pdf, 14.08.2014
Šljivančanin, B. (2012) Kapitacija - zakonska regulativa i mogućnost primene. Budžet, Beograd, http://www.sindikatzdravstva.org.rs/files/kapitacija.pdf, 05.05.2015
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-14792
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Medicinski pregled (2007)
Prioriteti u očuvanju zdravlja građana Novog Sada
Uverić-Radović Mila

Medicinski pregled (2012)
Vanbolnički morbiditet stanovništva šumadijskog okruga
Radovanović Snežana, i dr.

Stomatološki glasnik Srbije (2004)
Dijagnostika rizika za pojavu karijesa kod trudnica
Tekić Jasmina

prikaži sve [26]