Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30
članak: 11 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 158-170
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801158D

Creative Commons License 4.0
Metode učenja tradicionalnih plesova u kulturnoumetničkim društvima - studija slučaja dečjih grupa iz Pančeva i Bačke Palanke
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman muzičke umetnosti

Sažetak

Ples, kao sinkretična celina pokreta i muzike, prisutan je u životu čoveka od najstarijih vremena. Kroz ples ljudi iskazuju emocije, estetske potrebe, fizičke i muzičke sposobnosti. Pored svoje izražajne funkcije, ples može da bude i vaspitnoobrazovno sredstvo. Tradicionalni plesovi, koji se danas sistematski uče jedino u kulturno-umetničkim društvima, u savremenoj etnokoreologiji nisu sagledani sa aspekta vaspitanja i obrazovanja dece. Ova studija predstavlja deo istraživanja koja su vršena za potrebe master rada, u okviru kog je autorka ovog rada pokušala da na primerima tri kulturno-umetnička društva pokaže kako učenje i savladavanje tradicionalnih plesova može uticati na dečji razvoj. U ovom radu ukazano je na različite metode rada u kulturno-umetničkim društvima iz Pančeva i Bačke Palanke. Cilj rada jeste da se prikažu sličnosti i razlike u radu sa decom u kulturno-umetničkim društvima, te da se pomoću analize određenih tradicionalnih plesova ukaže kako njihovo savladavanje može uticati na razvoj pojedinih veština i sposobnosti.

Ključne reči

tradicionalni ples; deca; psiho-fizičke sposobnosti; metode rada

Reference

Bajić-Stojiljković, V. (2016) Procesi (re)definisanja strukturalnih, dramaturških i estetskih aspekata u scenskom prikazivanju tradicionalne igre i muzike za igru u Srbiji. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, doktorska disertacija
Caillois, R. (1965) Igre i ljudi. Beograd: Nolit
Dopuđa, J. (1972) Folklor u nastavi i u školskim grupama - zapažanja u Bosni i Hercegovini. u: Žganec Vinko [ur.] XVII kongres Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Zbornik radova, Zagreb: SUFJ, 405-410
Dopuđa, J. (1980) Ritmičke igre kao osnov estetske kulture pokreta. Priručnik za nastavnike, vaspitače i roditelje. Sarajevo: IGKRO 'Svjetlost' i OOUR Zavod za udžbenike, II izdanje
Đačanin, S. (2017) Metodika učenja tradicionalnih plesova u KUD-ima (dečje grupe iz Pančeva, Bačke Palanke i Bačke Topole). Novi Sad: UNS-AUNS, master rad
Đurić, B., Stijepović, J. (1976) Značaj i uloga narodnih igara u razvoju ličnosti deteta. u: Krešić Ljubinka [ur.] Negovanje izvornog folklora u radu sa decom, Beograd: Savet za vaspitanje i brigu o deci SR Srbije, 9-16
Đurić, B. (2004) Ponovno otkrivanje nasleđa - 19. smotra izvornog stvaralaštva dece Srbije. Časopis Sabora narodnog stvaralaštva Srbije, Urednik Mile Nedeljković, Beograd Savez amatera Srbije, 32, 25-27
Đurić, B. (2006) Igra je izvor najvećih tajni. Časopis Sabora narodnog stvaralaštva Srbije, 34, 4-6; Mile Nedeljković. Beograd, Savez amatera Srbije
Đurić, B. (2008) Dečje narodno stvaralaštvo. Časopis Sabora narodnog stvaralaštva Srbije, Beograd, Savez amatera Srbije, 36, 11-15; Mile Nedeljković
Giurchescu, A., Bloland, S. (1995) Romanian traditional dance: A contextual and structural approach. Mill Valley, CA: Wild Flower Press
Ilijin, M. (1972) Deca - čuvari orske tradicije. u: Žganec Vinko [ur.] XVII kongres Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Zbornik radova, Zagreb: SUFJ, 419-420
Janković, L., Janković, D. (1934) Narodne igre. I knjiga. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Janson, H.V., Entony, J.F. (2013) Istorija umetnosti. Beograd: Vulkan izadavaštvo, V izdanje
Karin, V. (2016) Proučavanje plesnih formacija u etnokoreologiji - studija slučaja plesne prakse Dinaraca u Vojvodini. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda, Panić Kašanski Dragica [ur.] Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog - Tradicija kao inspiracija, Banja Luka: Akademija umjetnosti, 330-342
Koturović, B. (1972) Dečje orsko stvaralaštvo i mogućnosti njegove primene u savremenim uslovima vaspitanja dece. u: Žganec Vinko [ur.] XVII kongres Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Zbornik radova, Zagreb: SUFJ, 427-429
Milanović, L. (1997) Nastava fizičkog vaspitanja od I do IV razreda osnovne škole. Metodički priručnik za učitelje i studente učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rakočević, S. (2004) Šta je to igra?, Etnokoreološki pogled na terminološka i konceptualna pitanja određenja pojma. u: Golemović Dimitrije O. [ur.] Dani Vlade Miloševića, Zbornik radova, Banja Luka: Akademija umjetnosti, 96-118
Simić, K. (2015) Osnove metodike nastave. Brčko: Evropski univerzitet Brčko distrikta
Trifunović, D. (2015) Metodika rada sa dečijim folklornim ansamblima. u: Vasić Olivera , Ranisavljević Zdravko [ur.] Seminar za rukovodioce dečijih foklornih grupa - priručnik, Beograd: CIOTIS