Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:8
članak: 11 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 158-170
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801158D

Creative Commons License 4.0
Metode učenja tradicionalnih plesova u kulturnoumetničkim društvima - studija slučaja dečjih grupa iz Pančeva i Bačke Palanke
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman muzičke umetnosti

Sažetak

Ples, kao sinkretična celina pokreta i muzike, prisutan je u životu čoveka od najstarijih vremena. Kroz ples ljudi iskazuju emocije, estetske potrebe, fizičke i muzičke sposobnosti. Pored svoje izražajne funkcije, ples može da bude i vaspitnoobrazovno sredstvo. Tradicionalni plesovi, koji se danas sistematski uče jedino u kulturno-umetničkim društvima, u savremenoj etnokoreologiji nisu sagledani sa aspekta vaspitanja i obrazovanja dece. Ova studija predstavlja deo istraživanja koja su vršena za potrebe master rada, u okviru kog je autorka ovog rada pokušala da na primerima tri kulturno-umetnička društva pokaže kako učenje i savladavanje tradicionalnih plesova može uticati na dečji razvoj. U ovom radu ukazano je na različite metode rada u kulturno-umetničkim društvima iz Pančeva i Bačke Palanke. Cilj rada jeste da se prikažu sličnosti i razlike u radu sa decom u kulturno-umetničkim društvima, te da se pomoću analize određenih tradicionalnih plesova ukaže kako njihovo savladavanje može uticati na razvoj pojedinih veština i sposobnosti.

Ključne reči

tradicionalni ples; deca; psiho-fizičke sposobnosti; metode rada

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bajić-Stojiljković, Vesna. 2016. Procesi (re)definisanja strukturalnih, dramaturških i estetskih aspekata u scenskom prikazivanju tradicionalne igre i muzike za igru u Srbiji (doktorska disertacija, rukopis). Mentor: dr Selena Rakočević. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
Caillois, Roger. 1965. Igre i ljudi. Beograd: Nolit.
Dopuđa, Jelena. 1972. 'Folklor u nastavi i u školskim grupama. Zapažanja u Bosni i Hercegovini', u Zbornik radova XVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. Urednik: Vinko Žganec. Zagreb: SUFJ, 405-410.
Dopuđa, Jelena. 1980. Ritmičke igre kao osnov estetske kulture pokreta. Priručnik za nastavnike, vaspitače i roditelje. II izdanje. Sarajevo: IGKRO 'Svjetlost' i OOUR Zavod za udžbenike.
Đačanin, Svetlana. 2017. Metodika učenja tradicionalnih plesova u KUD-ima (dečje grupe iz Pančeva, Bačke Palanke i Bačke Topole) (master rad, rukopis). Mentor: dr Vesna Karin. Novi Sad: UNS-AUNS.
Đurić, Bogdanka i Stijepović, Jelena. 1976. 'Značaj i uloga narodnih igara u razvoju ličnosti deteta', u Negovanje izvornog folklora u radu sa decom. Urednik: Ljubinka Krešić. Beograd: Savet za vaspitanje i brigu o deci SR Srbije, 9-16.
Đurić, Bogdanka. 2004. 'Ponovno otkrivanje nasleđa. 19. smotra izvornog stvaralaštva dece Srbije' u Časopis 32. Sabora narodnog stvaralaštva Srbije. Urednik: Mile Nedeljković. Beograd: Savez amatera Srbije, 25-27.
Đurić, Bogdanka. 2006. 'Igra je izvor najvećih tajni', u Časopis 34. Sabora narodnog stvaralaštva Srbije. Urednik: Mile Nedeljković. Beograd: Savez amatera Srbije, 4-6.
Đurić, Bogdanka. 2008. 'Dečje narodno stvaralaštvo', u Časopis 36. Sabora narodnog stvaralaštva Srbije. Urednik: Mile Nedeljković. Beograd: Savez amatera Srbije, 11-15.
Giurchescu, Anca i Bloland, Sunni. 1995. Romanian Traditional Dance. A Contextual and Structural Approach. Mill Valley, Ca: Wild Flower Press.
Ilijin, Milica. 1972. 'Deca - čuvari orske tradicije', u Zbornik radova XVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. Urednik: Vinko Žganec. Zagreb: SUFJ, 419-420.
Janković, Ljubica i Danica. 1934. Narodne igre. I knjiga. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića.
Janson H. V, Janson Entony F. 2013. Istorija umetnosti. V izdanje. Beograd: Vulkan izadavaštvo i Varaždin: Stanek D.O.O.
Karin, Vesna. 2016. 'Proučavanje plesnih formacija u etnokoreologiji - studija slučaja plesne prakse Dinaraca u Vojvodini', u Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog - Tradicija kao inspiracija. Urednik: Sonja Marinković, Sanda Dodik i Dragica Panić Kašanski. Banja Luka: Akademija umjetnosti, 330-342.
Koturović, Branka. 1972. 'Dečje orsko stvaralaštvo i mogućnosti njegove primene u savremenim uslovima vaspitanja dece', u Zbornik radova XVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. Urednik: Vinko Žganec. Zagreb: SUFJ, 427-429.
Milanović, Ljubinko. 1997. Nastava fizičkog vaspitanja od I do IV razreda osnovne škole. Metodički priručnik za učitelje i studente učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Rakočević, Selena. 2004. 'Šta je to igra? Etnokoreološki pogled na terminološka i konceptualna pitanja određenja pojma', u Zbornik radova Dani Vlade Miloševića. Urednik: Dimitrije O. Golemović. Akademija umjetnosti Banja Luka & Vedes Beograd, 96-118.
Simić, Kojo. 2015. Osnove metodike nastave. Brčko: Evropski univerzitet Brčko distrikta.
Trifunović, Dejan. 2015. 'Metodika rada sa dečijim folklornim ansamblima', u Seminar za rukovodioce dečijih foklornih grupa - priručnik. Urednici: Olivera Vasić i Zdravko Ranisavljević. Beograd: CIOTIS.