Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Acta herbologica
2012, vol. 21, br. 2, str. 87-93
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 18/01/2019
Reakcije Avena fatua L. na piroksulam
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: dbozic@agrif.bg.ac.rs

Projekat

Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46008)

Sažetak

Reakcije korovske vrste Avena fatua L. na piroksulam su ispitivane u saksijama na otvorenom polju. Primena piroksulama je obavljena kada su biljke dostigle visinu od 15-20 cm. Herbicid je primenjen u 5 različitih količina (150g ha-1; 112,5 g ha-1; 75 g ha-1; 37,5 g ha-1 i 18,75 g ha-1) i to u varijanti bez okvašivača i uz dodatak okvašivača Dassoil u količini od 500 ml ha-1, a kontrola nije tretirana. Za procenu reakcija biljaka na primenu rastućih količina piroksulama mereni su i analizirani sledeći parametri: vizuelna ocena oštećenja (7 i 14 dana nakon primene herbicida), sveža i suva masa biljaka (14 dana nakon primene herbicida). Reakcije A. fatua na piroksulam bile su različite u zavisnosti od količine primene herbicida, dodatka okvašivača i ispitivanog parametra. Dobijeni rezultati su potvrdili opravdanost dodavanja okvašivača, s tim što je njegov uticaj na efekat piroksulama bio uočljiviji na osnovu ED50 vrednosti. Naime, ED50 vrednost za svežu masu je bila znatno veća u slučaju primene piroksulama bez dodatka okvašivača (42,16 g ha-1), nego u slučaju kada je dodat okvašivač Dassoil (13,96 g ha-1).

Ključne reči

Avena fatua; reakcije; piroksulam

Reference

Armin, M., Asghripour, M. (2011) Effect of Plant Density on Wild Oat Competition with Competitive and Non-Competitive Wheat Cultivars. Agricultural Sciences in China, 10(10): 1554-1561
Chow, P.N.P. (1988) Wild-oat herbicide studies: barban herbicidal activity for wild-oat (Avena fatua L.) control as influenced by adjuvants. Crop Protection, 7(1): 3-8
Elezović, I., Stević, M., Dželatović, S., Jovanović-Radovanov, K., Vrbničanin, S. (2008) Mogućnost suzbijanja travnih i širokolisnih korova u usevu pšenice preparatom Pallas 75 WG (piroksulam+klokvintocet-meksil). u: IX savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, Zbornik rezimea, 53-54
Janjić, V. (2005) Fitofarmacija. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Josifović, M., ed. (1975) Flora Republike Srbije. I-IX. Beograd: SANU, tom VIII
Matić, L., Dakić, P., Šešić, J., Gajin, D. (2011) Efikasnost herbicida SEDEF EW u suzbijanju korova (A. fatua) u usevu pšenice. u: XI Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor. Zbornik rezimea radova
Mousavinik, A., Zand, E., Baghestani, M.A., Deihimfard, R., Soufizadeh, S., Ghezeli, F., Aliverdi, A. (2009) Ability of adjuvants in enchancing the performance of pinoxaden and clodinafop propagyl herbicides against grass weeds. Iranian journal of weed science, 65-77: 5
Onofri, A. (2005) BIOASSAY97: A new EXCEL VBA macro to perform statistical analyses on herbicide dose-response data. Rivista Italiana di Agrometeorologia, 3, str. 40-45
Scursoni, J.A., Martín, A., Catanzaro, M.P., Quiroga, J., Goldar, F. (2011) Evaluation of post-emergence herbicides for the control of wild oat (Avena fatua L.) in wheat and barley in Argentina. Crop Protection, 30(1): 18-23
Scursoni, J.A., Satorre, E.H. (2005) Barley (Hordeum vulgare) and Wild Oat (Avena fatua) Competition Is Affected by Crop and Weed Density 1. Weed Technology, 19(4): 790-795
Seefeldt, S.S., Jensen, J.E., Fuerst, E.P. (1995) Log-logistic analysis of herbicide dose±response relationships. Weed Technology, 9, str. 218-227
Stougaard, R.N., Xue, Q. (2004) Spring wheat seed size and seeding rate effects on yield loss due to wild oat ( Avena fatua ) interference. Weed Science, 52(1): 133-141
Streibig, J.C., Rudemo, M., Jensen, J.E. (1993) Dose-response curves and statistical models. u: Streibig J.C., P. Kudsk [ur.] Herbicide Bioassays, Boca Raton: CRC Press, str. 29-55
Vrbničanin, S., Jovanović-Radovanov, K., Veljković, B. (2011) Divlji ovas - učestali korov strnih žita na području Srbije. XI savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor. u: XI savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor. Zbornik rezimea radova, 89-91
Vrbničanin, S., Malidža, G., Jovanović-Radovanov, K., Dželatović, S. (2006) Suzbijanje divljeg ovsa (Avena fatua L.) u pšenici primenom preparata Secator liquid i Furore super. u: VIII Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor. Zbornik rezimea radova, 63-64