Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 2, str. 324-343
Buduća šteta i mogućnosti njezine naknade
Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, Hrvatska

e-adresaberislavmatijevic@gmail.com
Ključne reči: šteta; buduća šteta; imovinska šteta; neimovinska šteta; naknada buduće štete
Sažetak
Rad je posvećen interpretaciji jednog specifičnog oblika štete: buduće štete. Autor polazi od samog pojma štete u smislu građanskog prava, preko razlikovanja pojma imovinske i neimovinske štete u smislu Zakona o obveznim odnosima, pa sve do ostalih kriterija kojima se vrši razvrstavanje imovinskih i neimovinskih šteta, gdje se posebna pažnja posvećuje kriteriju izvjesnosti nastupanja štete koji polazi od trenutka nastanka štete pa do prestanka štetnih posljedica. Prema navedenom kriteriju, štete se dijele na postojeće, buduće i nepredvidive. Pri tome u radu se posebno ukazuje na dualizam koji postoji u kategoriji budućih šteta, koji ih dijeli na buduće konstantne i na buduće predvidive. Završni dio rada obrađuje materiju naknade budućih šteta, posebno sa stajališta imovinskih šteta, a posebno sa stajališta neimovinskih šteta. Zaključna razmišljanja posvećena su de facto kritici postojećeg stanja koje vlada u materiji naknade budućih konstantnih neimovinskih šteta.
Reference
Crnić, I. (1996) Zakon o obveznim odnosima - s opsežnom sudskom praksom. Zagreb: Organizator
Crnić, I. (2003) Naknada nematerijalne štete prema Zakonu o obveznim odnosima - uvodne napomene. u: grupa autora [ur.] Naknada nematerijalne štete: Pravni i medicinski aspekti, Zagreb: Organizator
Crnić, I. (1995) Naknada štete. Zagreb: Organizator
Đorđević, Ž., Stanković, V. (1987) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Naučna knjiga
Gorenc, V., i dr. (2005) Komentar Zakona o obveznim odnosima. Zagreb: RRiF
Grbin, I. (2006) Popravljanje imovinske štete. Zagreb: Organizator
Jelušić, D. (2017) Reparacija pretrpljene i buduće neimovinske štete. Informator, 6501/17
Jug, J. (2015) Naknada buduće štete. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 36, br. 1
Kalođera, M. (1941) Naknada neimovinske štete: Rasprava iz komparativnog prava. Zagreb, naklada autora
Matijević, B. (2008) Naknada štete u obliku rente. u: Zbornik radova 16. savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta, Opatija, Hrvatski ured za osiguranje
Matijević, B. (2002) Šteta i naknada iz osiguranja. u: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija, Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu, Godišnjak br. 9
Mijačić, M. (1987) Novčana naknada buduće nematerijalne štete. Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu, 27
Negro, A. (2017) Il danno futuro. u: Responsabilita civile, Torino: Utet, redakcija Cendon P, vol. III
Petrović, Z. (1996) Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti. Beograd: NIU Vojska
Puvača, B.M. (2016) Funkcije pravične novčane naknade u hrvatskom odštetnom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 37, br. 1
Radolović, A. (1985) Pravo ličnosti kao kategorija građanskog prava. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, doktorska disertacija
Radolović, A. (2005) Naknada neimovinske štete zbog povrede ugovora. u: grupa autora [ur.] Naknada štete u primjeni novog Zakona o obveznim odnosima, Zagreb, Narodne novine
Radolović, A. (2006) Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 1, v. 27
Radovanov, A., Lazović, A. (1990) Načelni stavovi i zaključci Saveznog suda, republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda (1975-1990). Pravo - teorija i praksa, Novi Sad
Stanković, O. (1978) Šteta. u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd, tom III, Sl. list SFRJ
Vedriš, M., Klarić, P. (2008) Građansko pravo. Narodne novine, Zagreb, XI izdanje
Vizner, B. (1969) Građansko pravo. Rijeka, II izdanje, knjiga III, naklada pisca
Vučković, V. (1992) Naknada buduće nematerijalne štete. u: Šteta i njena naknada, Beograd: Pravni život, tom I
Vuković, M. (1956) Obvezno pravo. Zagreb: Školska knjiga, knjiga I
Žuvela, M. (1986) Naknada štete u obliku rente. Naša zakonitost, 10/86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-19570
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Uticaj prestanka ugovora na stečeno pravo svojine pribavioca i trećeg lica u srpskom pravu
Dolović-Bojić Katarina

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Održaj kao način sticanja prava svojine na nepokretnosti
Dolović-Bojić Katarina

Gl Adv komore Vojvodine (1999)
Pravo na naknadu štete iz saobraćajne nezgode u zakonodavstvima država u tranziciji
Mrvić-Petrović Nataša

prikaži sve [6]