Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 160-179
Privatno snimljeni sadržaji kao dokaz u krivičnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresamilica.kovacevic@fasper.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju (MPNTR - 179044)

Sažetak
U savremeno doba tehnologija daje neograničene mogućnosti za beleženja zvučnih i vizuelnih zapisa, ali i za kršenje ljudskih prava i sloboda. Stoga se autor bavi pitanjem kako postići ravnotežu između potrebe da se zaštiti bezbednost i spozna istina, s jedne strane, i potrebe da se zaštiti pravo građana na privatnost i ličnu sferu, s druge strane. Autor posebno skreće pažnju na probleme u vezi sa dozvoljenošću upotrebe privatnih neovlašćeno sačinjenih snimaka u svojstvu dokaznog materijala u krivičnom postupku. Imajući u vidu navedeno, autor analizira legislativu o zaštiti privatnosti i legislativu koja se tiče dokaznih zabrana u krivičnom postupku i zaključuje da su u srpskom pozitivnom pravu zastupljene određene nedorečenosti i nejasnoće, ali da se privatno sačinjeni snimci u načelu mogu koristiti kao dokaz. Korišćen je normativno-dogmatski, aksiološki i uporednopravni metod, a radi sadržajnije obrade teme autor se osvrnuo i na praksu Evropskog suda za ljudska prava. Rezultat analize su određene preporuke za unapređenje postojećih rešenja.
Reference
*** Strafprozessordnung. Deutschland
*** (2008-2012) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik RS, br. 97/08, 104/09-drugi zakon, 68/12-Odluka US i 107/12
*** (2013-2018) Zakon o privatnom obezbeđenju. Sl. glasnik RS, br. 104/13, 42/15 i 87/18
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14
*** Strafgesetzbuches. Deutschland
*** (2018) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Sl. glasnik RS, br. 87
*** The Police and Criminal Evidence Act 1984, codes of practice. Great Britain
*** (2011-2018) Kazneni zakon. Narodne novine RH, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18
*** (2016) Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. Official Journal of the European Union L, 119
*** (2008-2017) Zakon o kaznenom postupku. Narodne novine RH, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17
*** (2003-2015) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda - Zakon o ratifikaciji Evropske konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa dodatnim protokolima. Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori + Sl. glasnik RS -Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05 -ispravka, br. 12/10 i 10/15
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
Dika, M. (2016) O nedopuštenim dokazima u parničnom postupku. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 37(1): 3-32
Dragičević-Prtenjača, M. (2014) Kaznena djela neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te neovlaštenog slikovnog snimanja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava i elaboracijom pojmova privatnosti i neovlaštenosti. Godišnjak Akademija pravnih znanosti, II, 5
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2014) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Ilić, G. (2015) O nezakonitim dokazima u krivičnom postupku. u: Ignjatović, Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet, Peti deo
Karas, Ž. (2015) Sudska praksa o zakonitosti dokaza - tajno snimanje sugovornika; vaganje nezakonitih dokaza; snimka nadzora. Policija i sigurnost, 4
Kovačević, M. (2013) Video-nadzor na javnim mestima i pravo na privatnost. Teme, vol. 37, br. 4, str. 1795-1810
Martinović, I., Kos, D. (2016) Nezakoniti dokazi: Teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 2
Matković, A. (2018) Pravna obeležja vigilantizma. Pravni zapisi, vol. 9, br. 1, str. 96-110
Republički zavod za statistiku (2018) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2017 -prijave, optuženja i osude. Beograd, Bilten br. 643
Solove, D. (2002) Conceptualizing Privacy. California Law Review, 90(4): 1087-1087
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2000) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z., Škulić, M., Delibašić, V. (2018) Osnovi krivičnog i krivičnog procesnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2007) Krivično procesno pravo - opšti deo. Beograd
Thomson, J. (1975) The Right to Privacy. Philosophy and Public Affairs, 4-4
Wacks, R. (2015) Privacy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-20443
objavljen u SCIndeksu: 13.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci