Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
Reči (Beograd)
2019, vol. 11, br. 12, str. 26-38
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/02/2020
doi: 10.5937/reci1912026J
Creative Commons License 4.0
Korpusno istraživanje derivacione morfologije - prefiksi UN i non u Britanskom nacionalnom korpusu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresa: tamarajevric@yahoo.com

Sažetak

Korpusi kao sredstvo izučavanja morfologije se mahom koriste za izučavanje produktivnosti, s obzirom na to da je u engleskom jeziku derivaciona morfologija veoma izražena. Korpusi se takođe mogu koristiti kako bi se analizirao odnos između kolokacija i afiksa koji ih sačinjavaju. Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrde sličnosti i razlike između imenica koje idu posle prideva sa prefiksima UN i non u kolokacijama sa unmarried i non-married u Britanskom nacionalnom korpusu (BNK). Akcenat je na imenicama koje označavaju ljudska bića. Cilj je, takođe, da se utvrdi šta karakteriše te prefikse i njihovu distribuciju. Fokusiranjem na prefikse u unmarried i non-married, izučavamo i kako elektronski korpusi mogu da približe semantičku i morfološku analizu, i da li mogu da daju značajne nalaze o kulturi i društvu.

Ključne reči

korpusna ligvistika; derivaciona morfologija; prefiksi UN i non-; Britanski nacionalni korpus

Reference

*** Laity. u: Cambridge Dictionary online, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/laity
*** Non-. u: Cambridge dictionary, https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english/?q=non-married
*** Non-. u: Online etymology dictionary, https://www.etymonline.com/search?q=non
*** Un-. u: Cambridge dictionary online, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/un?q=un
Baayen, R.H. (2009) Corpus linguistics in morphology: Morphological productivity. u: Lüdeling, A; Kytö, M. [ur.] Corpus linguistics, Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 899-919
Bauer, L. (2014) Rare, obscure and marginal affixes in English. Lexis, (8), http://journals.openedition.org/lexis/304
Bybee, J.L. (2010) Language, usage, and cognition. Cambridge: Cambridge University Press
Carter, R., Mccarthy, M. (2006) Cambridge grammar of English: A comprehensive guide: Spoken and written English: Grammar and usage. Cambridge: Cambridge University Press
Ćuk, M. (2012) Jestiva žena - 'jestivi' i 'kanibali' u 'primitivnoj' i 'civilizovanoj' mitologiji Margaret Etvud. Reči, 4 (5), 121-136
Davies, M. (2004) British National Corpus. Oxford University Press, https://www.english-corpora.org/bnc
Firth, J.R. (1957) A synopsis of linguistic theory: 1930-1955. u: Studies in linguistic analysis: Special volume of the Philological Society, 1-32
Gries, T.S. (2014) Corpus and quantitative methods. u: Littlemore, J; Taylor, J.R. [ur.] The Bloomsbury companion to cognitive linguistics, London: Bloomsbury Academic, 279-300
Jevrić, T. (2017) 'Medical men' and 'mad women': A study into the frequency of words through collocations. [sic] - časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje / [sic] - a journal of literature, culture and literary translation, 2(9), https://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=466
Jevrić, T. (2017) Kontrastivna analiza kolokacija sa imenicama koje označavaju ljudska bića u engleskom i srpskom jeziku. Univerzitet u Beogradu - Filološki fakultet, Unpublished doctoral dissertation
Kastovsky, D. (2006) Typological changes in derivational morphology. u: van Kemenade, A; Los, B. [ur.] The handbook of the history of English, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, pp. 151-176
Lindquist, H. (2009) Corpus linguistics and the description of English. Edinburgh: Edinburgh University Press
Pearce, M. (2008) Investigating the collocational behaviour of man and woman in the BNC using Sketch Engine. Corpora, 3(1): 1-29
Plag, I. (1999) Morphological productivity: Structural constraints in English derivation. Berlin-New York: Walter de Gruyter - Mouton de Gruyter
Plag, I. (2003) Word-formation in English. Cambridge: Cambridge University Press
Säily, T. (2011) Variation in morphological productivity in the BNC: Sociolinguistic and methodological considerations. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 7(1): 119-141
Sinclair, J. (1991) Corpus, concordance, collocation. Oxford: Oxford University Press