Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 17, str. 11-23
Da li je socijalni rad a priori human?
Univerzitet u Beogradu

e-adresamilosav.milosavljevic@gmail.com
Ključne reči: socijalni rad; humanizam; humanistički socijalni rad; humanističke vrednosti socijalnog rada; globalizacija
Sažetak
Socijalni rad kao delatnost i profesija prolazio je kroz različite faze u svom razvoju, poprimajući raznovrsne forme (tradicionalno-pozitivistički, funkcionalistički, birokratski, radikalni). O karakteru socijalnog rada može se suditi na osnovu pokazatelja o tome: koji su njegovi ciljevi; na kojim vrednostima i principima je utemeljen; kakav je njegov odnos prema građanima, korisnicima usluga, kolegama i pripadnicima srodnih profesija i lokalnim zajednicama i kojim sredstvima, metodama i veštinama se koristi u praksi. Na početku XXI veka socijalni rad prati pluralizam ideja, koncepcija, modela, iskustava i prakse, ali i novi i složeni izazovi i problemi koji izviru iz procesa globalizacija i diverzifikacije, kao opštih složenih procesa, koji, uglavnom stvaraju dodatne složene socijalne probleme, ali sužavaju institucionalne, ekonomske, političke i kulturne mogućnosti socijalnog rada. Po mišljenju autora, postoje dobre ideološke i vrednosne osnove, ideje, teorije i iskustva dobre prakse za razvoj humanističkog, ili integrativnog socijalnog rada, ali da će njegovo ostvarivanje zavisiti od ekonomskog, političkog, kulturnog i socijalnog konteksta konkretnih društava i od volje i moći socijalnih radnika da svoje delanje uspostave na humanističkim osnovama. Opšti je zaključak ovog rada da socijalni rad nije a prirori human, što znači da tek treba da se stvaraju društveni uslovi da se on svojim ciljevima, sadržajima, metodama, postupcima i odnosom usmeri prema afirmaciji, dobrobiti i blagostanju čoveka u praksi.
Reference
Hollstein, W.K., Meinhold, M., ur. (1980) Socijalni rad u kapitalističkim produkcionim uslovima. Skoplje: Viša škola za socijalne radnike
Howe, D. (1994) Modernity, postmodernity and social work. British Journal of Social Work, 24
Howe, D. (2003) Uvod u teoriju socijalnog rada. Beograd: Fakultet političkih nauka - Naučno-istraživački centar za socijalni rad i socijalnu politiku
IFSW (2016) The global agenda for social work and social development. http://ifsw.org/get-involved/agenda-for-social-work/, pristupljeno 20.03.2019
IFSW (2016) Global definition of social work. http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work, pristupljeno 21.03.2019
Mapp, S.C. (2008) Human rights and social justice in a global perspective. Oxford: Oxford University Press
Milosavljević, M. (1998) Socijalni rad na međi vekova. Beograd: Draganić
Milosavljević, M. (2010) Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka: Filozofski fakultet
Milosavljević, M., Petrović, J. (2017) Uvod u socijalni rad. Banja Luka: Fakultet političkih nauka
Mishra, R. (1999) Globalisation and the welfare state. Cheltenham: Edward Elgar
Payne, M. (2011) Humanistic social work. Basinstoke: Palgrave Macmillan
Payne, M., Askeland, G.A. (2008) Globalization and international social work. Aldershot: Burlington Publishing
Sewpaul, V., Hölscher, D. (2004) Social work in times of neoliberalism: A postmodern discourse. Pretoria: Van Schaik Publishers
Stiglitz, J.E. (2002) Globalization and its discontents. London: Penguin books
World Humanistic Congress (2002) The Amsterdam Declaration 2002. https://humanists.international/what-is-humanism/the-amsterdam-declaration, pristupljeno 20.03.2019
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-21862
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0