Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 73, br. 2, str. 174-189
Modeli periodizacije u istraživanjima jačine mišića kod sportista, teorijsko-metodološke redukcije ili nekritički pozitivizam u sportsko-naučnoj periodici
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresamarko.cosic@fsfv.bg.ac.rs
Ključne reči: periodizacija; mišićna jačina; saznajna paradigma; metodološka redukcija; naučna periodika
Sažetak
Periodizacija je teorijski i praktični konstrukt sportskog treninga koji se odnosi na programiranje trenažnih aktivnosti u međusobno zavisnim vremenskim periodima, kako bi se izazvale specifične fiziološke adaptacije. U trenažnom i takmičarskom procesu koristi se u funkciji postizanja rezultata na ciljanom takmičenju. Teorijsko i praktično utemeljenje procesa periodizacije se između ostalog može proučavati i sa aspekta njenog uticaja na biomotoričke sposobnosti. U tom kontekstu, opšte mesto izučavanja periodizacije su istraživanja koja se tiču uticaja različitih modela periodizacije na jačinu mišića (predmet ovog rada). Na osnovu analize sadržaja, smisla, metodološke orijentacije i zaključivanja unutar odabranog broja publikovanih istraživanja (metod saznanja), ne može se sa sigurnošću tvrditi da li periodizovani modeli treninga u prostoru mišićne jačine daju bolje rezultate od neperiodizovanog modela, kao ni to, koji model od periodizovanih modela u tom smislu daje bolje rezultate. Navedene dileme iz predmeta ovog rada su potvrđene i u nekoliko preglednih radova i meta-analiza. Ipak, pregledom metodološkog i teorijskog konteksta tih studija, uočava se veći broj dilema, pre svega ona koja se odnosi na uzorak ispitanika. Naime, ni jedna od analiziranih studija u svom fokusu nije imala samo sportiste kao ciljnu grupu, već su rezultati istraživanja sprovedenih nad sportistima analizirani u odnosu na grupu rekreativnih vežbača ili u odnosu na netrenirane ispitanike. Takođe, uočava se nedoslednost u terminologiji primenjivanih modela periodizacije, čime se otvara pitanje postojanja jasnog teorijskog koncepta i metodičko-organizacionog konstrukta kojim se planira postizanje takmičarskog rezultata. Pretpostavka je da bi se jasnom analizom izvornog konteksta fenomena periodizacije, usklađivanjem metodičkih i metodoloških koraka u procesu saznanja, jasnom distinkcijom prema postojećim definicijama i terminologiji, došlo i do optimizacije procesa saznanja koje će dovesti do prepoznavanja modela periodizacije koji će voditi do optimalnih ciljeva trenažno-takmičarske pripreme. Dakle, problem ovog istraživanja je proistekao iz teorijske i metodološke nekonzistentnosti istraživača u prostoru uticaj različitih modela periodizacije na jačinu sportista. Cilj rada je da se analizom i utvrđivanjem činjenica metodološkog i teorijskog konstrukta periodizacije razumeju zaključci različitih istraživanja, za koje se može reći da - i pored publikovanja u značajnim međunarodnim časopisima - vode do konfuzije u prostoru zaključivanja o uticaju različitih modela periodizacije na jačinu kod sportista. Nakon pregleda više od 80 radova publikovanih u referentnim časopisima, selekcijom u odnosu na teorijsko-metodološki i kontekst deduktivnog zaključivanja, ovom analizom je izdvojeno 10 istraživanja u kojima je upoređen uticaj primene različitih modela periodizacije na jačinu kod sportista ispoljenu pri vežbama rukama i nogama. Rezultati upućuju da su primenjeni periodizovani modeli, pre svega blok, pokazali viši stepen senzitivnosti na razvoj jačine kod sportista, ali je otvoreno i nekoliko važnih pitanja koja se tiču upravo valjanosti zaključivanja o ovoj temi. Kako God, ishod i svrsishodnost ovog istraživanja, treba sagledati kao jasnije definisanje fenomena periodizacije i njenih modela, kao i prepoznati delovanja eksperimentalnog faktora u funkciji biomotoričkog odgovora ispitanika na trenažne stimuluse.
Reference
Afonso, J., Nikolaidis, P.T., Sousa, P., Mesquita, I. (2017) Is empirical research on periodization trustworthy?: A comprehensive review of conceptual and methodological issues. Journal of Sports Science and Medicine, 16(1): 27-34
Baechle, T.R., Earle, R.W. (2008) Essentials of strength training and conditioning. Champaign: Human Kinetics, p. 394-9
Baker, D., Wilson, G., Carlyon, R. (1994) Periodization: The effect on strength of manipulating volume and intensity. Journal of Strength and Conditioning Research, 8(4): 235-242
Bartolomei, S., Hoffman, J.R., Merni, F., Stout, J.R. (2014) A comparison of traditional and block periodized strength training programs in trained athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(4): 990-997
Bompa, T.O. (2009) Periodizacija: teorija i metodologija treninga / Periodization: Training theory and methodology. Zagreb: Gopal, In Croatian
Bompa, T.O., Buzzichelli, C. (2018) Periodization: Theory and methodology of training. Human Kinetics
Bompa, T.O., Haff, G.G. (2009) Periodization: Theory and methodology of training. Human Kinetics
Buford, T.W., Rossi, S.J., Smith, D.B., Warren, A.J. (2007) A comparison of periodization models during nine weeks with equated volume and intensity for strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(4): 1245-1250
Caldas, L.C., Guimarães-Ferreira, L., Duncan, M.J., Leopoldo, A.S., Leopoldo, A.P.L., Lunz, W. (2016) Traditional vs. undulating periodization in the context of muscular strength and hypertrophy: A meta-analysis. International Journal of Sports Science, 6: 219-229
Clemente-Suárez, V.J., Fernandes, R.J., Arroyo-Toledo, J.J., Figueiredo, P., González-Ravé, J.M., Vilas-Boas, J.P. (2015) Autonomic adaptation after traditional and reverse swimming training periodizations. Acta Physiologica Hungarica, 102(1): 105-113
da Silva, F.P., Vilaça-Alves, J., de Souza, L.L., dos Santos, J.S., Figueiredo, T. (2016) Effects of daily and flexible non-linear periodization on maximal and submaximal strength, vertical jump and speed performance of Brazilian army skydivers. International Journal of Sports and Exercise Medicine, 2, 047
Deweese, B.H., Gray, H.S., Sams, M.L., Scruggs, S.K., Serrano, A.J. (2013) Revising the definition of periodization: Merging historical principles with modern concern. Olympic Coach, 24(1): 5-19
Fleck, S.J. (1999) Periodized strength training: A critical review. Journal of Strength and Conditioning Research, 13(1): 82-89
Franchini, E., Branco, B.M., Agostinho, M.F., Calmet, M., Candau, R. (2015) Influence of linear and undulating strength periodization on physical fitness, physiological, and performance responses to simulated judo matches. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(2): 358-367
Grgic, J., Lazinica, B., Mikulic, P., Schoenfeld, B.J. (2018) Should resistance training programs aimed at muscular hypertrophy be periodized?: A systematic review of periodized versus non-periodized approaches. Science & Sports, 33(3): e97-e104
Grgic, J., Mikulic, P., Podnar, H., Pedisic, Z. (2017) Effects of linear and daily undulating periodized resistance training programs on measures of muscle hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. PeerJ, 5: e3695-e3695
Haff, G.G., Triplett, N.T. (2015) Essentials of strength training and conditioning. Human Kinetics
Harries, S.K., Lubans, D.R., Callister, R. (2015) Systematic review and meta-analysis of linear and undulating periodized resistance training programs on muscular strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(4): 1113-1125
Herrick, A.B., Stone, W.J. (1996) The effects of periodization versus progressive resistance exercise on upper and lower body strength in women. Journal of Strength and Conditioning Research, 10(2): 72-76
Hoffman, J.R., Ratamess, N.A., Klatt, M., Faigenbaum, A.D., Ross, R.E., Tranchina, N.M., Mccurley, R.C., Kang, J., Kraemer, W.J. (2009) Comparison between different off-season resistance training programs in division III American college football players. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(1): 11-19
Hoffman, J.R., Wendell, M., Cooper, J., Kang, J. (2003) Comparison between linear and nonlinear in-season training programs in freshman football players. Journal of Strength and Conditioning Research, 17(3): 561-565
Issurin, V.B. (2009) Blok periodizacija - prekretnica u sportskom treningu (Block periodization: The turning point in sports training). Beograd: Data status, In Serbian
Junior, A.C.T., Drigo, A.J. (2017) Application of training periodization models by elite judo coaches. Archives of Budo, 13(1): 139-146
Kraemer, W.J., Ratamess, N.A. (2004) Fundamentals of resistance training: Progression and exercise prescription. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(4): 674-688
Kraemer, W.J., Häkkinen, K., Triplett-Mcbride, N. T., Fry, A.C., Koziris, L. P., Ratamess, N.A., Bauer, J.E., Volek, J.S., Mcconnell, T., Newton, R.U., Gordon, S.E., Cummings, D., Hauth, J., Pullo, F. (2003) Physiological changes with periodized resistance training in women tennis players. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(1): 157-168
Kramer, J.B., Stone, M.H., O'Bryant, H.S., Conley, M.S., Johnson, R.L., Nieman, D.C., Hoke, T.P., i dr. (1997) Effects of single vs. multiple sets of weight training: Impact of volume, intensity, and variation. Journal of Strength and Conditioning Research, 11: 143-147
Manchado, C., Cortell-Tormo, J.M., Tortosa-Martínez, J. (2018) Effects of two different training periodization models on physical and physiological aspects of elite female team handball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 32(1): 280-287
Mattocks, K.T., Dankel, S.J., Buckner, S.L., Jessee, M.B., Counts, B.R., Mouser, J. G., Laurentino, G.C., Loenneke, J.P. (2016) Periodization: What is it good for?. Journal of Trainology, 5(1): 6-12
Miranda, F., Simão, R., Rhea, M., Bunker, D., Prestes, J., Leite, R.D., Miranda, H., de Salles, B.F., Novaes, J. (2011) Effects of linear vs. daily undulatory periodized resistance training on maximal and submaximal strength gains. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(7): 1824-1830
Monteiro, A.G., Aoki, M.S., Evangelista, A.L., Alveno, D.A., Monteiro, G.A., da Cruz, P.I., Ugrinowitsch, C. (2009) Nonlinear periodization maximizes strength gains in split resistance training routines. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(4): 1321-1326
Moraes, E., Fleck, S.J., Dias, M.R., Simão, R. (2013) Effects on strength, power, and flexibility in adolescents of nonperiodized vs. daily nonlinear periodized weight training. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(12): 3310-3321
Nunes, J.P., Ribeiro, A.S., Schoenfeld, B.J., Cyrino, E.S. (2018) Comment on: 'Comparison of periodized and non-periodized resistance training on maximal strength: A meta-analysis'. Sports Medicine, 48(2): 491-494
O'Bryant, H.S., Byrd, R., Stone, M.H. (1988) Cycle ergometer performance and maximum leg and hip strength adaptations to two different methods of weight-training. Journal of Strength and Conditioning Research, 2(2): 27-30
Painter, K.B., Haff, G.G., Ramsey, M.W., Mcbride, J., Triplett, T., Sands, W.A., Lamont, H.S., Stone, M.E., Stone, M.H. (2012) Strength gains: Block versus daily undulating periodization weight training among track and field athletes. International Journal of Sports Physiology and Performance, 7(2): 161-169
Rhea, M.R., Alderman, B.L. (2004) A meta-analysis of periodized versus nonperiodized strength and power training programs. Research Quarterly for Exercise and Sport, 75(4): 413-422
Souza, E.O., Ugrinowitsch, C., Tricoli, V., Roschel, H., Lowery, R.P., Aihara, A.Y., Wilson, J.M., i dr. (2014) Early adaptations to six weeks of non-periodized and periodized strength training regimens in recreational males. Journal of Sports Science and Medicine, 13(3): 604-609
Stone, M.H., Potteiger, J.A., Pierce, K.C., Proulx, C.M., O'Bryant, H.S., Johnson, R.L., Stone, M.E. (2000) Comparison of the effects of three different weight-training programs on the one repetition maximum squat. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(3): 332-337
Storer, T.W., Dolezal, B.A., Berenc, M.N., Timmins, J.E., Cooper, C.B. (2014) Effect of supervised, periodized exercise training vs. self-directed training on lean body mass and other fitness variables in health club members. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(7): 1995-2006
Strohacker, K., Fazzino, D., Breslin, W.L., Xu, X. (2015) The use of periodization in exercise prescriptions for inactive adults: A systematic review. Preventive Medicine Reports, 2: 385-396
Tammam, A.H., Hashem, E.M. (2016) The effect of linear and biweekly non-linear periodized resistance training on maximal strength and vertical jump for volleyball players. Journal of Applied Sports Science, 6(1): 73-81
Ullrich, B., Pelzer, T., Pfeiffer, M. (2018) Neuromuscular effects to 6 weeks of loaded countermovement jumping with traditional and daily undulating periodization. Journal of Strength and Conditioning Research, 32(3): 660-674
Ullrich, B., Pelzer, T., Oliveira, S., Pfeiffer, M. (2016) Neuromuscular responses to short-term resistance training with traditional and daily undulating periodization in adolescent elite judoka. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(8): 2083-2099
Williams, T.D., Tolusso, D.V., Fedewa, M.V., Esco, M.R. (2017) Comparison of periodized and non-periodized resistance training on maximal strength: A meta-analysis. Sports Medicine, 47(10): 2083-2100
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/fizkul1902174C
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0