Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 1, br. 1, str. 150-170
Povodom novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Sažetak
Povodom novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore od 27. jula 2009. godine, autor je u ovom radu prvo dao kratak osvrt na reforme krivičnog procesnog zakonodavstva koje se u poslednje vreme široko vrše u mnogim evropskim državama, posebno u tzv. tranzicijskim (Rusija, Mađarska, Poljska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i dr.), ali i u jednom broju država zapadnoevropske demokratije (Italija, Portugalija, Švajcarska). Koliko su te reforme intenzivne pokazuje i podatak da su u poslednje dve decenije u 25 evropskih država doneti potpuno novi zakoni o krivičnom postupku. Cilj tih reformi je bio u prvom redu da se evropski kontinentalni krivični postupak, za koji se kaže da je "inkvizitorske strukture", pretvori u adversarni postupak, uprkos tome što u njemu odavno važe mnoga pravila i ustanove kontradiktornog krivičnog postupka koji je organizovan kao spor dve suprotstavljene stranke. Kao posledica toga došlo je do preuzimanja, veoma često neproverenog i nekritičkog, mnogih ustanova anglo-američkog krivičnog postupka. Autor misli da te reforme ne donose ništa novo i originalno, i da to nije put za rešavanje problema koje danas imamo sa zaista ostarelim evropskim krivičnim postupkom. Pod uticajem tog opšteg trenda izvršena je i izmena krivičnog procesnog zakonodavstva u Crnoj Gori. U drugom delu ovog rada, autor daje prikaz najvažnijih procesnih ustanova i rešenja novog crnogorskog ZKP, među kojima dominira uvođenje tužilačko-policijske istrage, umesto dosadašnje sudske.
Reference
*** (2003) Konvencija i odluke Suda obavezuju Crnu Goru od dana ratifikacije Konvencije, 26. decembra 2003. godine. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9
Bubalović, T. (2008) Novela Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine od 17. 6. 2008. - pozitivna rješenja i iznevjerena očekivanja. Hrvatski ljetopis za krivično pravo i praksu, Zagreb, br. 2, str. 1129-1157
Damaške, M. (2006) Sudbina anglo-američkih procesnih ideja u Italiji. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1, str. 3-15
Grubač, M. (1995) Novi slovenački Zakon o krivičnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 4, str. 146-157
Grubač, M. (2009) Jedno pogrešno shvatanje ustavnih odredaba o stupanju zakona na snagu. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 81, br. 5, str. 159-174
Grubač, M.V. (2003) Novi Zakonik o krivičnom postupku Ruske Federacije. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 89, br. 1, str. 117-128
Grubač, M.V. (2005) Novo krivično procesno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 77, br. 11, str. 531-547
Krapac, D. (2008) Uvodna riječ. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2, str. II
Ministarstvo pravosuđa (2008) Obrazloženje Predloga hrvatskog Zakona o kaznenom postupku. Zagreb, jun, str. 16. i sl
Pavišić, B. (2008) Novi hrvatski Zakon o kaznenom postupku. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 15, broj 2, str. 489-602
Sijerčić-Čolić, H. (2003) Konsenzualni modeli u novom kaznenom procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Pravo i pravda (Sarajevo), 2(1-2): 69-90
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap1001150G
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2020.