Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 2, br. 1, str. 53-79
Ko se boji federalne Evrope? - kritički osvrt na "Lisabonsku" odluku Saveznog ustavnog Suda Nemačke
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Sažetak
Konceptualizacija EU predmet je akademskih rasprava još od njenog nastanka. Već duže vreme značajan ton toj raspravi daje nemački Savezni ustavni sud, koji se često svrstava u pobornike stava o EU kao međunarodnoj organizaciji, mada je, još od Odluke o Ugovoru iz Mastrihta, očigledno i njegovo paralelno shvatanje Unije kao saveza država (Staatenverbund). Ovaj rad se bavi "Lisabonskom" odlukom kojom Sud nije formalno osporio ustavnost Ugovora iz Lisabona, ali u kojoj se samoinicijativno izjasnio protiv stvaranja savezne države Evrope, postavio granice evropskim integracijama i uslovio dalji opstanak EU očuvanjem dostignutih strukturalnih odnosa. U radu se analiziraju stavovi Suda o pravnoj prirodi EU, kao i tumačenje "klauzule večnosti" iz člana 79. stav 3. Osnovnog zakona, dato u nameri uspostavljanja granica daljem procesu integracija. Anatomija sudskih argumenata, koju rad nudi, ima dvostruki cilj: prvo, da pokaže da je Sud osporio demokratski legitimitet EU polazeći od pomalo naivnog shvatanja većinske demokratije kao jedine "istinske" demokratije, zasnovane na jednakom biračkom pravu i načelu "jedno lice - jedan glas" i drugo, da ukaže da je Sud na sebe preuzeo nedopustivu ulogu "konačnog" kontrolora evropskih integracija, ali i kontrolora samog nemačkog naroda kao pouvoir constituant u donošenju buduće odluke o članstvu Nemačke u nekoj eventualno drugačijoj Evropskoj uniji.
Reference
*** (2009) German Law Journal, br. 8 vol. 1
*** (1974) Internationale Handelsgesellschaft von Einfuhrund Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. (Solange I), Odluka od 29. maja, BVerfGE 37, 271 (1974) CMLR 540
*** (1988) In re Frau Kloppenburg. BVerfG 1987, 3 C.M.L.R. 1, 17, str. 19. 35
*** (1990) Ugovor o EU. čl. 1. i 2, prečišćena verzija
Arnold, R. (1994) The treaty on European Union and German Constitutional Law: The German Constitutional Court's decision of October 12, 1993, on the treaty of Maastricht. Tulane European & Civil Law Forum, 9, 91
Craig, P. (2004) Constitutional process and reform in the EU: Nice, Laeken, the Convention and the IGC. European Public Law, 10, 653
Craig, P. (2010) The Lisbon treaty: Law, politics, and treaty reform. Oxford: Oxford University Press
Currie, D.P. (1994) The constitution of The Federal Republic of Germany. Chicago: The University of Chicago Press, str. 97. i fn. 342
Čavoški, A. (2007) Šta NAM donosi ugovor iz Lisabona. Godišnjak, 273-293, Udruženje za međunarodno pravo
Čavoški, A., Babić, J. (2011) Prevod Saopštenja za štampu Saveznog ustavnog suda Nemačke od 30. juna 2009. godine povodom ocene ustavnosti Ugovora iz Lisabona. Pravni zapisi, vol. 2, iss. 1, str. 197
Dedman, M.J. (1996) The origins and development of the European Union 1945-95: A history of European integration. London-New York: Routledge, str. 7-15
Dimitrijević, V., Račić, O., Đerić, V., Papić, T., Petrović, V., Obradović, S. (2007) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, drugo izdanje
Doukas, D. (2009) The verdict of the German federal constitutional Court on the Lisbon treaty: Not guilty, but don't do it again!. European Law Review, 34(6), 866, str. 873
Edwards, D.J. (1996) Fearing federalism's failure: Subsidiarity in the European Union. American Journal of Comparative Law, 44, 537
Eric, K.M.J. (2010) Bundesverfassungsgericht (2 Bve 2/08): 'We want our identity back': The revival of national sovereignty in the German federal constitutional court's decision on the Lisbon treaty. u: Public Law, str. 530-550
Halberstam, D., Möllers, C. (2009) The German Constitutional Court says 'Ja zu Deutschland!'. German Law Journal, 10, 1241, str. 1249-1251
Jakson, V.C., Tushnet, M. (2006) Comparative constitutional Law. New York: Foundation Press, str. 899-900
Jellinek, G. (1900) Allgemeine Staatslehre. Berlin: Julius Springer Verlag, 3. izd., 1921
Kommers, D.P. (1997) The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Durham - London: Duke University Press, str. 109-113, 182-186
Kugelmann, D. (1994) The Maastricht treaty and the design of a European federal state. Temple International and Comparative Law Journal, 8, 335, str. 341
Madison, J. (1982) Federalist no. 62 (The Senate). u: Hamilton A., Madison J., Jay J. [ur.] The Federalist Papers, New York: Bantam Books, str. 312-318
Mancini, F.G. (1998) Europe: The case for statehood. European Law Journal, 4, str. 29-42
McCormick, J. (2005) Understanding the European Union: A concise introduction. New York: Palgrave Macmillan, 3rd. ed., str. 2-6
Michael, S.L. (2004) The secret life of the political question doctrine. John Marshal Law Review, 37, str. 441-480
Monaghan, S.C. (1998) European Union legal personality disorder: The union's legal nature through the prism of the German federal constitutional court's Maastricht decision. Emory International Law Review, 12, 1443
Moravcsik, A. (1998) The choice for Europe: Social purposes and state power from Messina to Maastricht. Ithaca, NY: Cornell University Press
Rosenfeld, M. (2008) Rethinking constitutional ordering in an era of legal and ideological pluralism. International Journal of Constitutional Law, 6, 415
Schmid, C. (1949) Deutschland und der Europaische Rat. Schriftenreihe des deutschen rates der europaischen bewegung, Vol. 1, cit. prema Juliane Kokott, The Basic Law at 60 - from 1949 to 2009: The Basic Law and Supranational Integration, (2010) 11 German Law Journal 99, str. 104, fn. 10
Schönberger, C. (2009) Lisbon in Karlsruhe: Maastricht's Epigones at Sea. German Law Journal, 10, 1201, str. 1202
Thomas, F.M. (1992) Political questions/judicial answers: Does the rule of Law apply to foreign affairs?. Princeton, NJ: Princeton University Press, str. 110
Tomuschat, C. The ruling of the German constitutional Court on the treaty of Lisbon i Alfred grosser. u: The Federal Constitutional Court's Lisbon Case: Germany's 'Sonderweg': An Outsider's Perspective
Vajler, D. (2002) Ustav Evrope. Beograd: Filip Višnjić, str. 253. i 335
von Bogdandy, A. (2000) The European Union as a supranational federation: A conceptual attempt in the light of the Amsterdam treaty. Columbia Journal of European Law, 6, 27
von Bogdandy, A., Bast, J., ur. (2009) Principles of European constitutional law. Oxford: Hart Publishing, 2nd edit
Weatherill, S. (1995) Law and integration in the European Union. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap1101053B
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2020.

Povezani članci