Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 2, str. 63-74
Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresadarko.paspalj@fbn.unibl.org
Ključne reči: studenti; sportske vještine; redovna nastava; motoričke sposobnosti
Sažetak
Istraživanje je sprovedeno s ciljem da se primjenom eksperimentalne metode utvrdi da li program fizičkog vježbanja na nastavi iz nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti, u redovnim uslovima rada, može rezultirati značajnim promjenama u motoričkim sposobnostima studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka iz Banja Luke. Istraživanje je sprovedeno u toku školske 2018/2019. godine, kroz fond od 60 nastavnih časova, na uzorku od 31. studenta prve godine Fakulteta bezbjednosnih nauka, muškog pola, starosne dobi između 19 i 20 godina, sa inicijalnim mjerenjem na početku i finalnim mjerenjem na kraju prvog semestra. Uzorak varijabli je činilo sedam testova motoričkih sposobnosti koji se koriste prilikom provođenja procesa selekcije kandidata za upis na školovanje na Fakultetu bezbjednosnih nauka. Primjenom Studentovog t testa za zavisne uzorke, utvrđeno je da su pod uticajem programiranog vježbanja dobijene statistički značajne razlike u statusu motoričkih sposobnosti studenata između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod varijabli: broj urađenih sklekova za 10 sekundi (MSKL), okretnost sa palicom (MOKP), kolut naprijed - kolut nazad - trčanje (MKNT) i taping rukom (MTAP), čime je osnovna hipoteza djelomično potvrđena. Rezultati ovog istraživanja mogli bi da budu korisna informacija za dalju edukaciju, odnosno za planiranje i programiranje nastavnih sadržaja iz nastavnog predmeta Specijalno fizičko obrazovanje.
Reference
Amanović, Đ., Mudrić, R., Jovanović, S. (2002) Razvoj različitih vidova sile pod uticajem programa Specijalnog fizičkog obrazovanja kod studenata Više škole unutrašnjih poslova. Zbornik radova nastavnika VŠUP, 6 (53-70)
Amanović, Đ., Milošević, M., Mudrić, R. (2004) Metode i sredstva za procjenu, praćenje i razvoj mišićne sile u Specijalnom fizičkom obrazovanju. Beograd: Inpress
Amanović, Đ., Jovanović, S., Mudrić, R. (1999) Uticaj programa specijalnog fizičkog obrazovanja na bazične motoričke sposobnosti policajaca pripravnika. Bezbednost, Beograd, 41(6): 778-793
Arlov, D. (1999) Efekti tretmana Specijalnog fizičkog obrazovanja na bazično-motoričke i specifično motoričke sposobnosti studenata. Novi Sad: Fakultet fizičkog vaspitanja, Neobjavljena doktorska disertacija
Blagojević, M. (1996) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika. Beograd: Policijska akademija
Blagojević, M., Ćirković, Z., Milošević, M., Stojčić, R., Jovanović, S., Arlov, D., Dopsaj, M. (1995) Uticaj nekih adaptacionih karakteristika pripravnika milicionara na efekte učenja motoričkih algoritama i programa u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 11.11.1994, str. 49-56
Blagojević, M. (1997) Uticaj određenih motoričkih tretmana specijalnog fizičkog obrazovanja na promenu morfoloških i motoričkih karakteristika studenata Policijske akademije. Beograd: Fakultet fizičke kulture, Neobjavljena doktorska disertacija
Blagojević, M. (2002) Uticaj nastave Specijalnog fizičkog obrazovanja na promene morfoloških i motoričkih karakteristika studenata Policijske akademije. Beograd: Ministarstvo za NIT Republike Srbije
Božić, S., Milošević, M., Zulić, M. (1990) Uticaj nekih antropoloških karakteristika radnika na strukturiranje motoričkih algoritama u Specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Specijalno fizičko obrazovanje, Beograd, 13. Maj, (2), 128-135
Dopsaj, M., Milošević, M., Arlov, D., Blagojević, M., Stefanović, Đ. (1996) The structure of changes in mechanic contractile characteristics of leg extensor muscles caused by combined strength training during one-year motor learning program in Special Physical Education. u: Theodorakis Y; Papaioannou A. [ur.] Proceeding of International Congress on Sport Psychology: New trends and applications, Komotini, Greece: Democritus University of Thrace - Dept. of Physical Educat. and Sports Sci, pp. 313-318
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M., Mudrić, R. (2002) A new approach to discriminating athletes according to their specific fitness status when considering isometric force characteristics. u: Hakkkinen K; Tihanyi J. [ur.] 3rd International Conference on Strength Training, 13-17 Novembar, 2002, Hungary: Abstract book, Budapest: Semmelweis University - Faculty of Physical Education and Sport Sciences, str. 77-78
Gužvica, M. (2005) Povezanost nekih koordinacionih sposobnosti sa nivoom usvojenosti tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 2, 353-361
Gužvica, M. (2006) Valorizacija novog modela situaciono-motoričke obuke studenata Visoke škole unutrašnjih poslova. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Neobjavljena doktorska disertacija
Gužvica, M. (2007) Predikcija uticaja latentnih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika na uspješnost izvođenja tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 1, 879-890
Gužvica, M. (2008) Latente motoričke strukture značajne za izvođenje udaraca čelom pesnice. Bezbjednost, policija, građani, 1, 21-30
Janković, R., Koropanovski, N., Vučković, G., Dimitrijević, R., Atanasov, D., Miljuš, D., Marinković, B., Ivanović, J., Blagojević, M., Dopsaj, M. (2008) Trend promene osnovnih antropometrijskih karakteristika studenata Kriminalističko-policijske akademije u toku studija. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 137-152
Janković, R., Vučković, G., Blagojević, M. (2014) Utvrđivanje normativa poligona za procenu specifične spretnosti policajaca za studente Kriminalističko-policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 2, str. 65-76
Kopaš, J. (1994) Uticaj časova specijalnog fizičkog obrazovanja na bazični motorički status polaznika kursa za milicionare pripravnike na Klisi. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 11.11.1994, str. 147-153
Milošević, M., Mudrić, R., Amanović, Đ. (2003) Metode i sredstva za razvoj mišićne sile u sportu. u: Zbornik radova sa 3. naučno-stručnog simpozijuma - Nauka i karate sport, Novi Sad: Karate savez Vojvodine, str. 83-88
Milošević, M., Jovanović, S., Stojičić, R., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1995) Model edukacije u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Milosavljević B. [ur.] Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 11.11.1994, pp. 9-23
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Mudrić, R., Jovanović, S., Milošević, M., Ćirković, Z. (1995) Predlog baterija testova za procenu složenih struktura karate tehnika u fazi usmerene obuke u SFO-u. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 11.11.1994, 124-133
Mudrić, R., Božić, S., Subotički, S., Baltić, R. (1998) Rezultati praćenja bazičnih motoričkih sposobnosti studenata VŠUP-a u Zemunu. Zbornik radova nastavnika VŠUP, 219-225
Paspalj, D. (2008) Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na efikasnost izvođenja tehnika bacanja iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci - Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Neobjavljen magistarski rad
Paspalj, D. (2009) Latentne motoričke strukture značajne za izvođenje tehnike čišćenja nastupajuće noge iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 1: 173-186
Paspalj, D. (2010) Efekti različitih kontinuiteta nastave na nivo usvojenosti tehnika padova, čišćenja i bacanja iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 3-4, 513-522
Paspalj, D. (2012) Razlike u nekim motoričkim sposobnostima studenata Visoke škole unutrašnjih poslova s obzirom na efikasnost izvođenja odbrane od napada štapom odozgo. Bezbjednost, policija, građani, 3-4, 467-478
Paspalj, D. (2013) Polni dimorfizam antropološkog profila studenata Visoke škole unutrašnjih poslova u funkciji rješavanja problemskih situacija iz Specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 1(3-4): 167-180
Rodić, N.R. (1994) Uticaj programa fizičke obuke vojnika na njihove fizičke sposobnosti. u: Zbornik radova prvog savetovanja iz specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu, 11.11.1994, str. 115-123
Stojčić, R. (1994) Određivanje motoričke efikasnosti pripadnika specijalnih jedinica. Beograd: Fakultet fizičke kulture, Neobjavljen magistarski rad
Subotički, S. (2003) Povezanost morfoloških i motoričkih karakteristika studenata VŠUP sa efikasnošću realizacije tehnika karatea iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Neobjavljen magistarski rad