Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 9-24
Sudska presuda kao osnov prestanka društva kapitala
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
bPrivredni sud, Beograd

e-adresaljdabic@ekof.bg.ac.rs, markoradovic985@yahoo.com
Ključne reči: prestanak društva; društva kapitala; prestanak po odluci suda
Sažetak
U radu se polazi od hipoteze da institut prestanka društva po odluci suda uzrokuje brojne dileme u njegovoj primeni. Ovo naročito u situaciji kada se zahteva prestanak društva kapitala (društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva), koja su predmet ovog istraživanja. Razlozi postojanja nedoumica su brojni. U pojedinim situacijama one su plod nerazumevanja svrhe ustanovljenja ovog pravnog transplanta u srpsko kompanijsko pravo. Samim tim, postaje sporna njegova primenljivost u svakom konkretnom slučaju. Česte su i nedoumice povodom pojedinih procesnopravnih pitanja u sporovima iniciranim radi ishodovanja sudske odluke o prestanku društva. Zbog toga je cilj ovog rada sadržan u težnji da se kroz teorijskopravnu analizu porekla, svrhe i opravdanosti njegove primene predlože određena rešenja koja bi sudskoj praksi bila od koristi. Moguća odstupanja od vladajućeg stanovišša sudske prakse nisu učinjena u nameri kritičkog osvrta, već su rezultat drugačijeg pristupa određenim spornim pitanjima. Zbog toga, sam rad prati visok stepen raspravnosti, bez očekivanja da svi zaključci u radu postanu ili opstanu kao pravnovaljani i na kojima bi morala biti zasnovana praksa sudova.
Reference
*** (1993-2019) Zakon o trgovačkim društvima Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 11/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019, dostupno na adresi: https://www. zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgo
*** Švajcarski Zakon o obligacijama iz 1911. godine (Code des obligations). poslednje izmene 1. 4. 2020, čl. 736 st. 1 tač. 4
*** (2009-2019) Zakon o privrednim društvima Republike Slovenije iz 2009. godine (Zakon o gospodarskih družbah). Uradni list RS, br. 65/09, 82/13, 55/15, 15/17 i 22/19, čl. 109
*** (2004-2018) Zakon za trgovačka društva Severne Makedonije (Zakon za trgovskite društva na Severna Makedonija). Služben vesnik na Republika Severna Makedonija, br. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 i 1
*** (2016) Model Business Corporation Act 2016 - MBCA
*** Bugarski Trgovački zakon iz 1991. godine (T'rgovski zakon). poslednje izmene 2019. godine, dostupno na adresi: https://www.lex.bg/bg/laws/ ldoc/-14917630, 19. 2. 2020
*** (1996-2002) Zakon o preduzećima. Službeni list SRJ, br. 29/1996, 33/1996 - ispr., 29/1997, 59/1998, 74/1999, 9/2001 - odluka SUS i 36/2002, čl. 101 st. 1 tač. 6, čl. 314 st. 2
*** (2004) Zakon o privrednim društvima - ZPD. Službeni glasnik RS, br. 124/04 i 36/2011 - dr. zakon, čl. 183, čl. 345-346
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020, čl. 3 st. 1
*** Francuski Građanski zakonik iz 1804. godine (Code civil). poslednje izmene 14. 2. 2020, čl. 1844-7 st. 5
Barbić, J., Gorenc, V., Parać, Z., Petrović, S., Porobija, B., Vukmir, B. (1995) Zakon o trgovačkim društvima (II dio) - vodič za čitanje zakona. Zagreb: Organizator, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Haynsworth, H.J. (1987) The effectiveness of involuntary dissolution suits as a remedy for close corporation dissension. Cleveland State Law Review, Nr. 1
Henn, H.G., Alexander, J.R. (1971) Effect of corporate dissolution on products liability claims. Cornell Law Review, (6)
Hornstein, G.D. (1940) A remedy for corporate abuse: Judicial power to wind up a corporation at the suit of a minority stockholder. Columbia Law Review, (2)
Matković-Stefanović, T. (2018) Prestanak društva po odluci suda. u: Slijepčević Dragiša B. [ur.] Zakon o privrednim društvima - nova zakonska rešenja i sporna pitanja, Beograd: Glosarijum
Radović, V. (2008) Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava i korporativno upravljanje. u: Vasiljević Mirko, Radović Vuk [ur.] Korporativno upravljanje (prvi deo), Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vasiljević, M.S. (2011) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu, šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Votson, A. (2000) Pravni transplanti. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2002009D
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka