Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 11 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 199-234
Ugovorna odgovornost skladištara
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamasa.miskovic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije, za 2020. godinu

Sažetak
U ovom radu se razmatra odgovornost skladištara za gubitak i oštećenje robe tokom uskladištenja. Iako je većinsko shvatanje u srpskoj pravnoj teoriji da je ugovorna odgovornost skladištara objektivna, autor navodi više argumenata u prilog njegove de lege lata subjektivne odgovornosti. Iako postoje opravdani razlozi da odgovornost skladištara de lege ferenda bude objektivna, na osnovu analize odredbe Zakona o obligacionim odnosima o oslobođenju skladištara od odgovornosti ne može se doneti nesumnjiv zaključak da skladištar odgovara objektivno, odnosno bez obzira na svoju krivicu. Osim Zakona o obligacionim odnosima, autor razmatra i odredbe drugih zakona koji regulišu ovo pitanje. Rad sadrži i analizu uporednog prava kako bi se uvidelo kakva je regulativa ovog pitanja u stranom zakonodavstvu i da li ono može poslužiti kao uzor prilikom eventualnih izmena našeg zakonskog teksta.
Reference
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020, čl. 231 st. 2
*** (1930) Zakon o javnim skladištima Kraljevine Jugoslavije - Zakon o javnim skladištima. Službene novine, br. 200
*** (1946/1947) Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, br. 86/1946, 105/1946 i 96/1947
*** Nacrt Građanskog zakonika Republike Srbije - Nacrt GZ. dostupno na adresi: mpravde.gov.rs/fi les/NACRT.pdf, 4. 4. 2020, čl. 450 st. 2
*** (2009/2018) Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode - ZJSPP. Službeni glasnik RS, br. 41 i 44
*** (2010-2017) Carinski zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017, čl. 129 st. 1
*** (1897) Nemački Trgovinski zakonik iz 1897. (Handelsgesetzbuch). dostupno na adresi: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/, 11. 4. 2020, §475
*** (1911) Švajcarski Zakonik o obligacijama iz 1911. (Bundesgesetz betreff end die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches - Fünft er Teil: Obligationenrecht; dalje u tekstu: ŠZO). dostupno na adresi: https://www.admin.ch/opc/en/classifi ed-compilation/19110009/index. html, 11. 4. 2020, čl. 483 st. 1
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima. Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18, čl. 745 st. 1
*** Američki Jednoobrazni (Jedinstveni) trgovinski zakonik (Uniform Commercial Code). dostupno na adresi: https://www.law.cornell.edu/ucc/7/7-204, 11. 4. 2020, §7-204(a)
*** Građanski zakonik Ruske Federacije (Graždanskij kodeks Rossijskoj Federacii). dostupno na adresi: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_5142/, 11. 4. 2020, čl. 905
*** Konvencija UN o odgovornosti operatera transportnih terminala u međunarodnoj trgovini iz 1991. godine (The United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade - Konvencija). dostupno na adresi: uncitral.org/pdf/english/texts/transport/ott/ott_e.pdf, 11. 4. 2020
Ačanski, T. (1977) Pojam više sile u građanskom pravu. Beograd, magistarski rad
Ačanski, T. (1978) Viša sila. u: Stanković Obren, Perović Slobodan, Trajković Miodrag [ur.] Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd, tom III
Antić, O. (2011) Obligaciono pravo. Beograd
Antonijević, Z. (1986) Privredno pravo. Beograd
Arađelović, S. (1990) Ugovor o uskladištenju. Beograd
Braginskij, M., Vitrânskij, V. (2015) Dogovornoe pravo. Moskva, http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/7800/72/dogovornoe-pravo-kniga-pervaya-obschie-polozheniya. html, 10. 4. 2020
Brox, H., Henssler, M. (2016) Handelsrecht. München, 22. Auflage
Bulateckij, Û.E., Rassolov, I.M. (2012) Torgovoe (kommerčeskoe) pravo. Moskva
Ceronja, P. (2011) Ugovor o uskladištenju u hrvatskom i makedonskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 61, br. 2
Došen, J. (2003) Ugovor o skladišnom poslu u našem i uporednom pravu. Novi Sad, magistarska teza
Đorđević, M. (2015) Kritički osvrt na naučne rasprave o osnovu ugovorne odgovornosti prema odredbama Konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Harmonius - journal of Legal and Social Studies in South East Europe
Đorđević, Ž. (1980) Član 262. u: Perović Slobodan, Stojanović Dragoljub [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Gornji Milanovac - Kragujevac
Đorđević, Ž., Stanković, V. (1987) Obligaciono pravo. Beograd
Frantzioch, F. (2009) Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. München
Helmholz, R.H. (1992) Bailment theories and the liability of the Bailees: The elusive uniform standard of reasonable care. University of Kansas Law Review, Vol. 41, Nr. 97, https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8476&context =journal_articles, 10. 4. 2020
Jakšić, A. (1992) Kvalifikacija ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1210-1224
Jankovec, I. (1996) Privredno pravo. Beograd
Janković, S. (2011) Problem odgovornosti javne garaže za nestanak vozila iz garažnog prostora. Pravo i privreda, vol. 48, br. 10-12, str. 184-202
Jovanović, N. (2020) Opšti osnov ugovorne odgovornosti u srpskom pravu. Pravo i privreda, vol. 58, br. 1, str. 40-63
Jovanović, N. (2015) Uvod u common law ugovorno pravo. Beograd
Kapor, V., Carić, S. (1996) Ugovori robnog prometa. Novi Sad: Centar za privredni consulting
Karanikić-Mirić, M. (2019) Objektivna odgovornost za štetu. Beograd, 2. izdanje
Kershen, D.L. (1994) Comparing the United States warehouse act and U.C.C. article 7. Creighton Law Review, Vol. 27, https://dspace2.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/40048/29_ 27CreightonLRev735%281993-1994%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 10. 4. 2020
Konstantinović, M. (1969) Skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd
Mišković, M. (2015) Oslobođenje od ugovorne odgovornosti. Pravo i privreda, vol. 53, br. 4-6, str. 197-216
Orlić, M.V. (2009) Esej o krivici - u građanskom pravu. Pravni život, vol. 58, br. 1-2, str. 179-198
Perović, S.K. (2004) Osnov ugovorne i deliktne odgovornosti. Pravni život, vol. 53, br. 3-4, str. 5-49
Radišić, J. (2018) Obligaciono pravo. Niš, 12. izdanje
Radović, V. (2012) Nedostajući koncept javnog skladištara. Pravo i privreda, vol. 49, br. 7-9, str. 76-92
Radović, Z. (2013) Osiguranje operatera međunarodnih transportnih terminala od odgovornosti. Tokovi osiguranja, br. 1
Vasiljević, M. (1991) Odgovornost železnice u domaćem i međunarodnom prevozu robe. Beograd
Vasiljević, M. (2016) Trgovinsko pravo. Beograd, 15. izdanje
Zavarko, A. (1985) Pojam i vrste ugovora o uskladištenju. Novi Sad, magistarski rad
Žuvela, I. (1983) Član 731. u: Blagojević Borislav, Krulj Vrleta [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2002199M
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka