Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 15 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 297-310
Položaj zaposlenih u slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresadraganarado0103@gmail.com
Sažetak
Statusne promene, kreiranje različitih formi povezivanja na osnovu neimenovanih ugovora trgovinskog prava i prenos poslovnih aktivnosti na treća lica po drugim osnovima jesu načini na koji se poslodavci mogu adaptirati nastalim promenama. Međutim, oni mogu imati negativne implikacije na status zaposlenih čije ugovore o radu poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika. Zbog toga, Zakon o radu utvrđuje da: poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika opšti akt i ugovore o radu koji važe na dan promene poslodavca; poslodavac sledbenik primenjuje preuzeti opšti akt najmanje godinu dana od dana promene poslodavca, osim ako je drugačije određeno; poslodavac prethodnik i poslodavac sledbenik moraju obavestiti reprezentativni sindikat kod poslodavca prethodnika o promeni i u saradnji sa njim preduzeti mere za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posledica koje može proizvesti.
Reference
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14, 13/217 - odluka US i 95/18 - autentično tumačenje
*** (2001) Direktiva Saveta 2001/23/EZ o aproksimaciji radnopravnih sistema država članica u pogledu primene načela očuvanja prava zaposlenih u slučaju transfera preduzeća, posla ili dela preduzeća ili dela posla, uključujući spajanje preduzeća (Council Directi. OJ, L 82, 22. 3
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19, čl. 483-489
*** (2006) Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. br. 011-00-1277 od 11. 1. 2007. godine, dostupno na adresi: http://www.propisionline, 1. 3. 2020
*** (2008) Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike RS. br. 011-00-48 od 25. 1. godine, dostupno na adresi: http://www.propisionline, 1. 3. 2020
Albaneze, Ž., Novaković, S. (2014) Komentar Zakona o radu. Beograd: Poslovni biro, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Dragićević, M. (2017) Odgovornost za dospela potraživanja iz radnog odnosa u slučaju promene poslodavca. u: Jović-Prlainović Olga [ur.] Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme, Pravni fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Dražić, S. (2007) Prava zaposlenih kod promene poslodavca. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 3
Ivošević, Z., Ivošević, M. (2018) Komentar Zakona o radu - sa odabranim podzakonskim propisima, sudskom praksom i obrascima za primenu propisa prema stanju zakonodavstva od 8. decembra 2018. godine. Beograd: Službeni glasnik
Kovačević, L. (2016) Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Kulić, Ž., Perić, S. (2016) Radno pravo. Beograd
Kulić, Ž., Škorić, S. (2016) Radno pravo. Novi Sad
Lubarda, B. (2014) Evropsko radno pravo. Podgorica
Persida, J. (2019) Prava zaposlenih kod promene poslodavca. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2002297R
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka