Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 17 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 329-343
Republika Srbija kao ugovorna strana ISDA okvirnog ugovora o trgovanju finansijskim derivatima
Karanović & Partneri o.a.d., Beograd + Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamarija.vicic@karanovicpartners.com
Ključne reči: ISDA okvirni ugovor; Republika Srbija; finansijski derivati; OTC tržište
Sažetak
Cilj rada je da ukaže na posebnosti regulative trgovanja finansijskim derivatima na OTC tržištu kada je ugovorna strana Republika Srbija. Fokus autora je, pre svega, na analizi mogućnosti Republike Srbije da bude ugovorna strana ISDA okvirnog ugovora o trgovanju finansijskim derivatima, uzevši u obzir rasprostranjenost upravo ovog model-ugovora kada su u pitanju poslovi sa finansijskim derivatima na OTC tržištu. Autor u prvom delu rada daje opšti pregled ISDA okvirnog ugovora o trgovanju finansijskim derivatima, skrećući pažnju na posebna mesta u ovom model-ugovoru i njegov istorijski razvoj. U drugom delu rada obrazložili smo srpsku pozitivnopravnu regulativu u vezi sa trgovanjem finansijskim derivatima na OTC tržištu sa Republikom Srbijom i taj pregled je pretežno inspirisan donošenjem novog podzakonskog akta u ovoj oblasti krajem 2019. godine. Poseban osvrt i analiza pojedinih ključnih mesta sprovedeni su i u pogledu propisa koji regulišu budžetski sistem, javni dug, devizno poslovanje, javne nabavke i finansijska obezbeđenja.
Reference
*** (2005-2018) Zakon o vladi. Službeni glasnik RS, br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon, čl. 4
*** (2014-2017) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - dr. zakon i 62/2017, čl. 3
*** (2005-2019) Zakon o javnom dugu. Službeni glasnik RS, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019
*** (2019) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 91
*** (2011-2020) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020
*** (2018) Odluka o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima - Odluka o derivatima. Službeni glasnik RS, br. 76
*** (2019) Uredba o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima u cilju upravljanja javnim dugom Republike Srbije - Uredba o derivatima. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (2009-2019) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019, čl. 50
*** (2006-2018) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018
*** (2018) Zakon o finansijskom obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 44
*** Osnovni pregled odredaba ISDA okvirnog ugovora dat je prateći okvirne ugovore iz 1992. i 2002. godine. (samo za registrovane korisnike ISDA-e): www.isda.org, 10. 4. 2020
Enochs, C.R., Pappenfus, J., Bruner, A. (2019) A comparison of terms across master trading agreements. https://utcle.org/elibrary, 12. 4. 2020
Eremić, M.B. (2004) Razvoj i aktuelna struktura globalnog tržišta derivata. Finansije, vol. 59, br. 1-6, str. 5-54
ISDA Legal Guidelines for Smart Derivatives Contracts: the ISDA Master Agreement. dostupno na adresi: https://www.isda.org/a/23iME/Legal-Guidelines-for-Smart-Derivatives-Contracts-ISDAMaster-Agreement.pdf, 5. 4. 2020, 7-11
ISDA (2010) Market Review of OTC Derivative Bilateral Collateralization Practice. dostupno na adresi: https://web.archive.org/ web/20130512183553/http://www.isda.org/c_and_a/pdf/Collateral-Market Review.pdf, 10. 4. 2020
ISDA About ISDA. dostupno na adresi: https://www.isda.org/about-isda/, 20. 4. 2020
Jomadar, B.K. (2007) The ISDA master agreement: The rise and fall of a major financial instrument. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1326520, 12. 4. 2020
Jovanić, T. (2008) Pravna priroda sporazuma o netiranju i preduslovi njegove izvršivosti. Bankarstvo, vol. 37, br. 3-4, str. 38-52
Rudić, S. (2016) Uloga derivata u upravljanju valutnim rizicima na finansijskom tržištu Srbije. Beograd
Slaughter and May (2002) ISDA Master Agreement - Guide to Principal Changes, 2003. dostupno na adresi: http://www.slaughterandmay.com/media/38944/2002_isda_master_ agreement_guide_to_principal_changes.pdf, 11. 4. 2020, 3-7
Vrana, P.E., Enochs, C.R., Mwamba, F.A. (2002) How to use the ISDA master agreement. https://utcle.org/elibrary, 12. 4. 2020
Vuković, D. (2012) Trgovinski repozitorijum - nova infrastruktura tržišta OTC derivata. Bankarstvo, vol. 41, br. 4, str. 32-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2002329V
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka