Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 36-58
Adekvatnost upravnosudske zaštite u materiji povreda konkurencije
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresadijana.markovicbajalovic@pravni.ues.rs.ba
Ključne reči: tela za zaštitu konkurencije; nezavisna regulatorna tela; upravni spor pune jurisdikcije; pravo na pravično suđenje; Direktiva EU 1/2019
Sažetak
Tela nadležna za zaštitu konkurencije u Srbiji i drugim državama sa područja bivše Jugoslavije ubrajaju se u nezavisna regulatorna tela i čine deo uprave u širem smislu. To povlači sudsku kontrolu pojedinačnih akata koje donose u upravnom sporu. Postupak radi utvrđivanja povrede konkurencije specifičan je u odnosu na klasičan upravni postupak utoliko što redovno postoji spor o povredi konkurencije i ishod postupka može biti sankcija koja se po svojoj težini izjednačava sa krivičnopravnim sankcijama. Upravni spor ne obezbeđuje adekvatnu sudsku zaštitu jer je suđenje u punoj jurisdikciji moguće samo ukoliko su ispunjene propisane zakonske pretpostavke, a upravni sudovi nemaju kapacitet da meritorno presuđuju u ovoj materiji. Direktiva EU 1/2019 obavezuje države članice da obezbede delotvornu primenu pravila konkurencije garantujući, pri tome, pravo preduzeća na odbranu kao jedno od načela postavljenih u Povelji EU o osnovnim pravima. U članku se preispituje adekvatnost sudske zaštite u upravnom sporu, kako je de lege lata postavljena u Srbiji i državama regiona, u svetlu osnovnih pravnih načela i teorijske analize položaja nezavisnih regulatornih tela u sistemu organa vlasti. Autor zagovara ustanovljavanje specijalizovanih veća privrednih sudova za odlučivanje po tužbama protiv pojedinačnih akata tela za zaštitu konkurencije ili, optimalno, formiranje specijalnog suda za odlučivanje u sporovima po tužbama tela za zaštitu konkurencije i regulatora u pojedinim privrednim sektorima.
Reference
*** Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms). dostupno na adresi: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf, 10. 4. 2020
*** (2003) Council Regulation No 1/2003 of 16th December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the treaty. OJ L 1, 04/01, str. 001-025
*** (2002) Direktiva o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge (Directive 2002/21 of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and servi. OJ L 108, čl. 3
*** (2001) Povelja EU o osnovim pravima (Charter of Fundamental Rights of the European Union). OJ C 364
*** (2009) Direktiva o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije (Directive 2009/72 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/5. OJ L 211
*** (2012) Direktiva o uspostavljanju jedinstvene Evropske železničke zone (Directive 2012/34 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area). OJ L 343
*** (2019) Direktiva o osnaživanju nadležnih tela za konkurenciju u cilju efikasnije primene i pravilnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta (Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to empower the competition autho. OJ L 11
*** (2009/2013) Zakon o zaštiti konkurencije RS - ZZK RS. Službeni glasnik RS, br. 51 i 95
*** (2009/2013) Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja - ZZTN RH. Narodne novine, br. 79 i 80
*** (2005-2009) Zakon o konkurenciji BiH - ZK BiH. Službeni glasnik BiH, br. 48/2005, 76/2007 i 80/2009
*** (2012/2018) Zakon o zaštiti konkurencije CG - ZZK CG. Službeni list CG, br. 44 i 13
*** (2018) Zakon o zaštiti konkurencije (Zakon na zaštita konkurencijata; dalje u fusnotama: ZZK RSM). Služben vesnik na RSM, br. 83
*** (2008-2017) Zakon za sprečavanje ograničavanja konkurencije (Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence; dalje u fusnotama: ZSOK RSl). Uradni list RS, br. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13, 63/13, 33/14, 76/15 i 23/17
*** (2011-2019) Zakon o prekršajima Republike Slovenije (Zakon o prekrških). Uradni list RS, br. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14, 32/16, 15/17 i 73/19
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 18 i 95
*** (2010/2017) Zakon o upravnim sporovima. Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17
*** (2006-2017) Zakon o upravnom sporu Republike Slovenije (Zakon o upravnem sporu). Uradni list RS, br. 105/06, 107/09, 62/10, 98/11, 109/12 i 10/17
*** Zakon o upravnim sporovima Republike Severne Makedonije (Zakon za upravni sporovi). https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/ Zakon-za-upravni-sporovi-17-05-2019-so-primena-od-25-05-2020-.pdf, 10. 4. 2020
*** (2016) Zakon o upravnom sporu CG. Službeni list CG, br. 54
Alves, S., Capiau, J., Sinclair, A. (2015) Principles for the independence of competition authorities. Competition Law International, Nr. 1
Anđelković, J. (2018) Upravna stvar. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 79, str. 455-475
Asimow, M. (2015) Five models of administrative adjudication. American Journal of Comparative Law, (1)
Bajakić, I. (2010) Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD - uspješan model za Evropu?. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (2)
Branko, S. (2012) O ustavima i ljudima - uvod u ustavnopravnu kazuistiku. Zagreb: Novi informator
Bundeskartellamt (2015) Zwischenbericht des Bundeskartellamts zum Expertenkreis Kartellsanktionenrecht, Reformimpulse für das Kartellbußgeldverfahren. Bonn, dostupno na adresi: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/AG_Kar tellsanktionenrecht_Zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2, 5. 4. 2020
Cucić, V. (2016) Upravni spor pune jurisdikcije. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Čulinović-Herc, E., Zubović, A. (2013) Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama - aktualnosti u postupcima. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 2
Davitkovski, B., Pavlovska-Daneva, A., Šumanova-Spasovska,, Davitkovska, E. (2018) Independent bodies as a model of organization of the public administration. Judicial Tribune, (2)
Dujić, S. (2015) Nezavisna regulatorna tela i javne službe. Administracija i javne politike, 1
Đanić-Čeko, A. (2018) Specifičnosti uloge Visokog upravnog suda Hrvatske u jednostupanjskom upravnom sporu na osnovi posebnih zakona (lex specialis). Harmonius - journal of Legal and Social Studies in South East Europe
European Commission (2014) Ten years of antitrust enforcement under the Regulation 1/2003: Achievements and future perspectives, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. COM 453, dostupno na adresi: https://ec.europa.eu/competition/ antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf, 10. 4. 2020
Giandomenico, M. (1998) The regulatory state and its legitimacy problems. Vienna: Institut für Höhere Studien Political Science Series
Koprić, I. (2013) Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore. u: Koprić Ivan, Musa Anamarija, Đulabić Vedran [ur.] Agencije u Hrvatskoj - Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb
Kos, V. (2013) Upravnosudska zaštita u agencijskim stvarima. u: Koprić Ivan, Musa Anamarija, Đulabić Vedran [ur.] Agencije u Hrvatskoj - Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb
Marković-Bajalović, D. (2013) Pravna sigurnost i pravo konkurencije. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 66-78
Milkov, D. (2014) Javne agencije u Srbiji - slučajna greška ili loša namera?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, vol. 48, br. 3, str. 25-36
Musa, A., ur. (2017) Kakva reforma agencija u Hrvatskoj. u: Javne agencije u potrazi za reformom, Zagreb
Petit, N., Raboux, L. (2009) Judicial review in French competition law and economic regulation: A post-commission V. Tetra Laval assessment. u: Essens Oda, Gerbrandy Anna, Lavrijssen Saskia [ur.] National courts and the standard of review in competition and economic regulation, Groningen
Posner, R. (1974) Theories of economic regulation. Bell Journal of Economics, (2)
Robinson, G. (1988) Independent agencies: Form and substance in executive prerogatives. Duke Law Journal, (2)
Smerdel, B. (2012) Nezavisni regulatori i vladavina prava - hrvatska praksa u svjetlu Američkog iskustva. u: Barbić Jakša [ur.] Zbornik 50. jubilarnog susreta pravnika Opatija '12, Zagreb
Smerdel, B. (2012) Nezavisni regulatori - o potrebi racionalizacije sustava. Informator, br. 6085
Smerdel, B. (2006) Regulatorne agencije - komparativna iskustva. Informator, br. 5432
Staničić, F. (2013) Aktualna pitanja ustroja i djelovanja regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj. u: Davitkovski Borče [ur.] Četvrti skopsko-zagrebački pravni kolokvij, Zagreb
Staničić, F. (2017) Kontrola rada regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj. u: Musa Anamarija [ur.] Javne agencije - u potrazi za reformom, Zagreb
Staničić, F. (2010) Pravna narav regulatornih agencija u Hrvatskoj. Pravo u gospodarstvu, br. 5
Tomić, Z. (2011) Opšte upravno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tomić, Z.R. (2008) Upravne i javne agencije u Srbiji - klasifikacija i pravni položaj. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 413-426
Veljanovski, C., ur. (1991) The regulation game. u: Regulators and the Market, London
Vučković, J. (2013) Položaj javnih agencija u sistemu podele vlasti. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Vučković, J. (2015) Demokratski legitimitet politički neodgovornih upravnih tijela u poredbenom ustavnom pravu. Zagrebačka pravna revija, br. 2
Wills, W. (2004) Principles of European antitrust enforcement. Oxford: Hart Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2002036M
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka