Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 74, br. 1, str. 47-56
Diskurs disciplinovanja - strategije u govoru trenera
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresagordana.vekaric@fsfv.bg.ac.rs
Ključne reči: pragmatika; sportski diskurs; strateški model komunikacije
Sažetak
Veliki značaj sporta u savremenom društvu uticao je da se analiziraju mnogi aspekti njegove društvene dinamike. O odnosima glavnih aktera, trenera i sportista, govorilo se najčešće sa pedagoških, psiholoških i socioloških stanovišta, a relativno Mali broj istraživanja odnosi se na njihovu komunikaciju, odnosno na njen jezički izraz. Cilj ovog istraživanja je da se opišu pragmatički mehanizmi i strategije disciplinovanja koje treneri upotrebljavaju u obraćanju sportistima u dve tipične situacije u sportu: na treningu i na takmičenju. Korpus za istraživanje prikupljen je pomoću testa dopune diskursa, kojim su dobijeni autentični odgovori 93 trenera oba pola. U korpus za analizu je ušlo 196 odgovora koji su kategorisani, kao vezani govorni činovi i koji su se, prema strateškom modelu, mogli svrstati u primere strategije disciplinovanja. Kvalitativnom analizom dobijena je slika o vrsti govornih činova koji se u analiziranim sledovima upotrebljavaju, funkcionisanjem strategija učtivosti koje se koriste za ublažavanje pritiska na obraz sagovornika, konverzacionim implikaturama i presupozicijama koje omogućuju da se protumači nameravano značenje koje oblikuje obraćanje trenera. Rezultati analize ukazuju da treneri rado koriste direktniju strategiju disciplinovanja u obe posmatrane situacije, ali i da kombinujući strategije učtivosti i indirektnosti, često prikrivaju svoje komunikativne namere, koje se najčešće odnose na disciplinovanje i promenu ponašanja sportista. Zaključci do kojih se došlo mogu naći praktičnu primenu u edukaciji trenera, kroz podizanje svesti o značaju aspekata jezičke produkcije koji bi bili prikladni u trenažnim i takmičarskim situacijama, što bi svakako doprinelo kvalitetu interakcije trenera sa sportistima.
Reference
Aijmer, K., Simon-Vandenbergen, A.M. (2011) Pragmatic markers. u: Discursive Pragmatics, John Benjamins Publishing Company, 8, 223-247
Austin, J.L. (1975) How to do things with words?. Harvard University Press
Blitvich, P.G.C., Sifianou, M. (2019) Im/politeness and discursive pragmatics. Journal of Pragmatics, 145, 91-101
Blum-Kulka, S., House, J., Kasper, G. (1989) Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies. Ablex Pub, Vol. 31
Brown, P., Levinson, S. (1987) Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press
Dumitriu, D. (2011) The role of context in coaches' post-match discourses. Romanian Journal of Communication & Public Relations, 13(3), 43-55
Đulijanoti, R. (2008) Sport - kritička sociologija [Sport: Critical sociology]. Beograd: Clio
Goffman, E. (1974) Frame analysis: An essay on the organization of experience. Cambridge, MA, US: Harvard University Press
Grice, H.P. (1975) Logic and conversation. u: Speech Acts, Brill, 41-58
Haugh, M., Culpeper, J. (2018) Integrative pragmatics and (im)politeness theory. u: Pragmatics and its Interfaces, Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Kasper, G. (2006) Beyond repair: Conversation analysis as an approach to SLA. AILA review, 19(1), 83-99
Leech, G. (1983) Principles of pragmatics. London - New York: Longman
Lorenzo, J., Navarro, R., Rivilla, J., Lorenzo, A. (2013) The analysis of the basketball coach speech during the moments of game and pause in relation to the performance in competition. Revista de psicología del deporte, 22(1), 227-230
Ostin, D.L. (1994) Kako delovati rečima [How to act with words]. Novi Sad: Matica srpska
Savović, B., Ubović, M., Radenović, S. (2018) Analysis of the motivational speech held by the National team coach before the final FIFA U-20 World Cup match. Fizička kultura, vol. 72, br. 1, str. 102-110
Serl, Dž. (1991) Govorni činovi - ogled iz filozofije jezika [Speech acts: An essay on the philosophy of language]. Beograd: Nolit
Trbojević-Milošević, I. (2016) Poruke neizrečenog - ključevi pragmatičke analize [Messages of the unspoken: The keys to pragmatic analysis]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Vekarić, G. (2019) Diskurs moći u sportu - komunikacioni modeli i strategije u interakciji trener-sportista [Discourse of power in sport: Communication models and strategies in coach-athlete interaction]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, neobjavljena doktorska disertacija
White, P.R. (2011) Appraisal. u: Discursive Pragmatics, John Benjamins Publishing Company, Vol. 8
Yule, G. (1996) Pragmatics. Oxford University Press
Zienkowski, J., Östman, J.O., Verschueren, J. (2011) Discursive pragmatics. John Benjamins Publishing Company, Vol. 8
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/fizkul2001047V
primljen: 04.06.2020.
prihvaćen: 18.06.2020.
objavljen onlajn: 22.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0