Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 47, str. 85-108
Predstavljanje osoba sa invaliditetom u srpskoj štampi - analiza dnevnih novina "Blic" i "Danas"
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresatrajkovicjovana09@gmail.com
Sažetak
Niska društvena svest o pitanjima invalidnosti održava diskriminatorne stavove koji postoje u društvu i ne doprinosi poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. U tome značajnu ulogu imaju mediji koji reprezentacijom proizvode nova ili reprodukuju već postojeća značenja. Mediji pristupaju predstavljanju različitih identiteta i deluju kao forum društvene konstrukcije stvarnosti, oni konstruišu i reprodukuju društvenu definiciju invalidnosti. Na prvom mestu je razlog otežanog života ljudi sa invaliditetom visokodiskriminišuće društvo, ali poboljšanju takvih okolnosti može doprineti objektivno izveštavanje medija o temi invalidnosti i osobama sa invaliditetom. Značaj takvog izveštavanja je u tome što bi ono doprinelo promeni stereotipnih stavova prema kojima se onesposobljena osoba posmatra kao ona kojoj je potrebna pomoć i sažaljenje, bez sagledavanja fizičkih i kulturnih barijera koje su stvorene u društvu. Kvalitet života osoba sa invaliditetom bio bi znatno unapređen ukoliko bi uslovi života bili njima prilagođeni u onoj meri u kojoj su prilagođeni svim drugim osobama. Osnovni cilj ovog rada je ispitati kakva je medijska slika koju štampani mediji stvaraju o osobama sa invaliditetom. U istraživanju smo došli do zaključka da štampani mediji u Srbiji ne posvećuju dovoljno prostora temi invalidnosti i uglavnom izveštavaju stereotipno.
Reference
*** (2006/2016) Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Službeni glasnik RS, br. 33 i 13
*** (2009) Zakon o potvrđivanju konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 42
Adams, L. (2008) Disability in the press: How disability and people with disabilities are depicted in print media in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia in 2006. Belgrade: Handicap International Regional Office for South East Europe, Preuzeto 3. januara 2020. sa http://hestories.info/disability-in-the-press-how-disability-and-people-with-disabil.html
Axellson, C., Granier, P., Adams, L. (2004) Izvan deinstitucionalizacije - nestabilna tranzicija ka sistemu koji pruža mogućnosti u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Handicap International, Preuzeto 5. januara 2020. sa https://www.makingitwork-crpd.org/sites/default/files/2017-03/South%20East%20 Europe%20-%20Deinstitucionalizacije%20%28serb%29.pdf
Barns, K. (2012) Onesposobljavajuće prikazivanje i mediji - istraživanje principa za predstavljanje onesposobljavanih osoba u medijima. u: Ružičić-Novković M. [ur.] Uloga umetnosti i medija u onesposobljavanju osoba sa oštećenjima, Novi Sad: Centar 'Živeti uspravno', (str. 26-101). Preuzeto 25. decembra 2019. sa http://www.medijskapismenost.net/dokument/Ulogaumetnosti-i-medija-u-onesposobljavanju-osoba-sa-ostecenjima
Beker, K., Milošević, T. (2017) Nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim institucijama. Beograd: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
Brigs, A., Kobli, P. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Clio
British Council Promoting Inclusion: A British Council guide to disability equality. Preuzeto 26. decembra 2019. sa https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/guide-disability-equality.pdf
Chance, R.S. (2002) To Love and be Loved: Sexuality and People with Physical Disabilities. Journal of Psychology and Theology, 30(3): 195-208
Cohen-Rottenberg, R. (2012) Caught inside a paradox: How cultural representations perpetuate disability stigma. July 12, [blog post]. Retrieved January 5, 2020 from http://www.disabilityandrepresentation.com/caught-inside-aparadox-how-cultural-representations-perpetuate-disability-stigma
Ćumura, Lj. (2018) Osobe sa invaliditetom kroz prizmu društvenih promena. Sociološki godišnjak, 13: 111-131
Elliott, T.R., Byrd, E.K. (1982) Media and disability. Rehabilitation Literature, 43(11-12), 348-355
Evans, D. (2005) Šminkajući osobe sa invaliditetom - milosrđe, vidljivost I telo. u: Brigs A., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio, 576-601
Fürsich, E. (2010) Media and the representation of Others. International Social Science Journal, 61(199): 113-130
Goggin, G. (2009) Disability, media, and the politics of vulnerability. Asia Pacific Media Educator, 1(19): 1-13
Goggin, G., Newell, C. (2000) Crippling Paralympics? Media, Disability and Olympism. Media International Australia, 97(1): 71-83
Hall, S. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications
Hehir, T. (2002) Eliminating ableism in education. Harvard Educational Review, 72: 1-33
Hitch, D., Dell, K., Larkin, H. (2016) Does universal design education impact on the attitudes of architecture students towards people with disability?. JACCES: Journal of Accessibility and Design for All, 6(1): 26-48
Marković, M. (2014) Osobe sa invaliditetom u Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, Preuzeto 4. januara 2020. sa http://media.popis2011.stat.rs/2016/02/ppt_promocija-Osobe-sa-invaliditetom.pdf
Miler, P., Parker, S., Gilinson, S. (2012) Disabilizam - kako stati na put poslednjoj predrasudi. u: Ružičić-Novković M. [ur.] Uloga umetnosti i medija u onesposobljavanju osoba sa oštećenjima, Novi Sad: Centar 'Živeti uspravno', 123-224
Milošević, J. (2015) Predstavljanje osoba sa invaliditetom u književnosti, stripu i filmu. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 10, br. 34, str. 97-120
Ninković-Slavnić, D. (2011) Medijska reprezentacija grupnih identiteta. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 19, str. 15-37
O'toole, C. (2002) Sex, Disability and Motherhood: Access to Sexuality for Disabled Mothers. Disability Studies Quarterly, 22(4): 81-101
Petrović, J. (2012) Pregled odnosa društva prema osobama sa invaliditetom kroz istoriju. Teme, vol. 36, br. 2, str. 865-886
Ružičić-Novković, M., ur. (2012) Uloga umetnosti i medija u onesposobljavanju osoba sa oštećenjima. Novi Sad: Centar 'Živeti uspravno'
Ružičić-Novković, M. (2014) Predstavljanje osoba sa invaliditetom u medijskom diskursu Srbije. Novi Sad: Centar 'Živeti uspravno'
Silva, C.F., Howe, D.P. (2012) The (in)validity of supercrip representation of Paralympian athletes. Journal of Sport and Social Issues, 36(2): 174-194
Storey, K. (2007) Combating ableism in schools. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 52(1), 56-58
Šušnjević, S. (2015) Kvalitet života odraslih osoba sa motornim invaliditetom na teritoriji Vojvodine. Novi Sad: Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Nepublikovana doktorska disertacija, Preuzeto 5. januara 2020. sa http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4729
Todorović, N. (2006) Tabloidni žurnalizam. CM - Časopis za upravljanje komuniciranjem, 1(1), 19-31
Turčić, N. (2012) Socijalni model procjene invaliditeta. Sigurnost - časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 54(1), 111-115
Wolbring, G. (2008) The Politics of Ableism. Development, 51(2): 252-258
World Bank Disability inclusion. Preuzeto 3. januara 2020. sa https://www.worldbank.org/en/topic/disability
World Health Organization, World Bank (2011) World report on disability. Geneva, Preuzeto 22. decembra 2019. sa https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9789240685215_eng.pdf
Žuvela, B. (2013) Individualni i kontekstualni činioci zapošljavanja slepih i slabovidih osoba. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, Nepublikovana doktorska disertacija, Preuzeto 5. januara 2020. sa http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3281
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/cm15-25721
primljen: 16.03.2020.
prihvaćen: 08.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.02.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0