Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 1, str. 69-108
Pregovori o konkordatu između Kraljevine SHS i Svete Stolice 1925. godine
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

e-adresamandicr58@gmail.com
Sažetak
Prilog se bavi predistorijom, pripremama i tokom pregovora o sklapanju konkordata između Kraljevine SHS i Svete Stolice 1925. godine. Zasnovan je na građi i štampi domaće provenijencije, i novijoj literaturi čiji su autori bili akteri ovih događaja ili su imali uvid u građu poreklom iz vatikanskih arhiva. Ključno pitanje na koje pokušava da se odgovori odnosi se na osnovne razloge neuspeha pregovora.
Reference
*** Bauer, Antun. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=6326, poslednji pristup 28. decembra 2020
*** Carić, Juraj. u: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3389, poslednji pristup 25. decembra 2020
*** Akšamović, Antun. http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=365, poslednji pristup 16. januara 2021
*** Čedomil, Jakša. u: Hrvatska enciklopedija, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13227, poslednji pristup 16. januara 2021
*** Pietro Gasparri. https://www.britannica.com/biography/Pietro-Gasparri, poslednji pristup 28. decembra 2020
*** Hohnjec, Josip. u: Slovenski biografski leksikon, https://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi236162/, poslednji pristup 6. decembra 2020
*** Jeglič, Anton Bonaventura. https://proleksis.lzmk.hr/28955/, poslednji pristup 16. januara 2021
*** Lanović, Mihajlo. u: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=11123, poslednji pristup 16. januara 2021
*** Pius XII. https://www.britannica.com/biography/Pius-XII, poslednji pristup 27. decembra 2020
*** Ratna hronika Splita 1941-1945. u: Splitski antifašisti - šest portreta, http://www.ratnakronikasplita.com/prilozi/portreti, poslednji pristup 27. decembra 2020
*** (2004) Lujo Bakotić. u: Srpski biografski rečnik (SBR), Novi Sad: Matica srpska, 1, 378-379
*** (2020) Benedikt XV. u: Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, mrežno izdanje. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6875, poslednji pristup 25. decembra 2020
*** Borgongini-Duca, Francesco. https://www.britannica.com/biography/Francesco-Borgongini-Duca?overlay=true&assemblyId=8988, poslednji pristup 25. decembra 2020
Avramovski, Ž. (1986) Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Beograd: Arhiv Jugoslavije, I, II
Čipčić, M. (2020) Ante Trumbić i Josip Smodlaka - prijatelji i politički rivali. u: Čipčić M. [ur.] Ante Trumbić: Biografski fragmenti i nasljeđe - zbornik radova sa znanstvenog skupa 'Dr. Ante Trumbić (1864-1938.) - osam desetljeća od smrti' održanog 15. studenoga 2018. godine u muzeju grada Splita, Split: Muzej grada Splita, 101-130
Davidov, D. (1991) Đakovački biskup Anton Akšamović i Srbi. u: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, Beograd: Odbor SANU za istoriju Srba u Hrvatskoj, 2, 209-325
Dimić, L. (1997) Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Beograd: Nolit, 1-3
Dimić, L.D., Žutić, N.S. (1992) Rimokatolički klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji - 1918-1941 - prilozi za istoriju. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Krizman, B., Hrabak, B., ur. (1960) Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine SHS na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919-1920. Beograd: Kultura
Matijević, M. (2019) 'Između partizana i pristojnosti' - život i doba Svetozara Rittiga (1873.-1961.). Zagreb: Plejada
Matijević, Z. (1997) Katolici i politika - spor između stranačkoga Hrvatskoga katoličkog pokreta i izvanstranačke katoličke akcije 1912-1929. godine. Časopis za suvremenu povijest, vol. 29, br. 3, 437
Matijević, Z. (1986) Katolička crkva u Hrvatskoj i stvaranje jugoslovenske države 1918-1921 godine. Povijesni prilozi, Zagreb, 5: 28-34
Micić, S., Milićević, N., Pr (2020) Pavlović Kosta St. - dnevnik 1930-1932. Beograd: Istorijski arhiv Beograda
Mićić, S. (2018) Od birokratije do diplomatije - istorija jugoslovenske diplomatske službe 1918-1939. Beograd: Institut za noviju istoriju
Mithans, G. (2013) 4/2013. Vloga tajnega pogajalca pri sklepanju jugoslovanskega konkordata. Acta Histriae, 4, 21: 809-824
Mithans, G. (2017) Jugoslovanski konordat - pacem in discordia ali jugoslovanski 'kulturkampf'. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino
Mrkonjić, T. (2010) Izvještaji Pierrea Bastiena o 'rimskom glagoljskom bogoslužju' iz 1919. i 1926. godine. Slovo, 60: 539-574
Mužić, I. (2003) Katolička crkva i Stepinac i Pavelić. Split: Marjan tisak
Novak, V. (1948) Magnum krimen - pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Perić, I., Sirotković, H. (1989) Politička djelatnost i politički lik Josipa Smodlake. u: Perić I., Sirotković H. [ur.] Izabrani spisi Josipa Smodlake, Split: Književni krug, 9-30
Petrović, D., Krejić, P. (2007) Srpski i jugoslovenski diplomatski predstavnici u Sjedinjenim Američkim Državama 1917-1945. Arhiv, vol. 8, br. 1-2, str. 189-195
Petrović, M. (2000) Projekat konkordata Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Svete Stolice 1925. i uporedni konkordatski režimi. u: Dijalog povjesničara - istoričara, Zagreb: Friedrich Naumann Stiftung, 2, 485-502
Petrović, M.C. (1997) Konkordatsko pitanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Intermex
Radić, R. (2018) Vojislav Janić (1890-1944) sveštenik i političar. Beograd: INIS
Rakitić, D.S. (2016) Konkordat Kraljevine Srbije i projekti Konkordata Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije - pravnoistorijski aspekti odnosa crkve i države. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Salmič, I. (2015) Al di là di ogni pregiudizio: Le trattative per il concordato tra la Santa Sede e il regno dei Serbi Croati e Sloveni/Jugoslavia e la mancata ratifica (1922-1938). Gregorian Biblical BookShop
Tomas, D. (2016) Apostolska administratura za Sjevernu Slavoniju i Baranju u kontekstu crkvenodržavnih odnosa. Sveučilište u Zagrebu-Hrvatski studiji, (Doktorska disertacija). https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:162895, poslednji pristup 4. decembra 2020
Valente, M. (2020) Pietro Gasparri e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nella prima fase dei rapporti diplomatici tra il Vaticano e Belgrado. u: Pettinaroli L., Valente M. [ur.] Il cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato (1914-1930) (Coll. 'Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe: Pubblicazioni online del DHI Roma: Nuova serie'), Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 4, 163-183
Valente, M. (2016) I rapporti tra Santa Sede e Serbia nella Prima Guerra mondiale. u: 'Inutile strage': I cattolici e la Santa Sede nella Prima Guerra mondiale: Raccolta di Studi in occasione del Centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale (1914-2014) (Collana 'Atti e Document, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 44, 493-513
Valente, M. (2012) Diplomazia Pontificia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1918-1929). Split: Filozofski fakultet-Odsjek za povijest
Veraja, F. (2014) Nikola Moscatello savjetnik jugoslavenskog poslanstva pri Svetoj Stolici - 'Uspomene' u svjetlu dokumenata - doprinos povijesti katolicizma u Jugoslaviji (1922-1946) - 'Uspomene' popratio bilješkama Stipe Kljajić. Rim: Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima
Živojinović, D.R. (1967) Tajni referendum u okupiranoj Dalmaciji 1919. i njegov politički značaj. Zadarska revija, 4, 16: 288-297
Živojinović, D.R. (1978) Vatikan i Prvi svetski rat. Beograd: Narodna knjiga
Živojinović, D.R. (1980) Vatikan, Srbija i stvaranje jugoslovenske države - 1914-1920. Beograd: Nolit
Živojinović, D.R. (2012) Vatikan u balkanskom vrtlogu. Beograd: Albatros plus
Živojinović, D.R. (1966) Splitski biskup dr Juraj Carić i borba protiv italijanske politike u Dalmaciji 1918-1919. godine. Istorijski glasnik, 2-3, 145-168
Žutić, N. (1994) Kraljevina Jugoslavija i Vatikan. Beograd: Arhiv Jugoslavije
Žutić, N.S. (1992) Rimokatoličke dijeceze u Kraljevini Jugoslaviji - crkveno međudržavno razgraničenje i obrazovanje novih dijeceza. Istorija 20. veka, vol. 10, br. 1-2, str. 73-82
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_21103A
primljen: 31.01.2021.
prihvaćen: 03.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2021.
Creative Commons License 4.0