Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
Školski uzrast kao prediktor kvaliteta grupnog donošenja odluka učenika - perspektiva nastavnika
aAkademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresagoran.p@vaspks.edu.rs
Ključne reči: socijalna interakcija; mala grupa; kvalitet donošenja odluka; školski uzrast učenika
Sažetak
U pedagoškim i didaktičkim modelima rada obrazovnih ustanova progresivne orijentacije kao značajne oblike organizacije nastave afirmisani su oni koji podržavaju socijalne interakcije. Interakcija između učenika tokom rada u malim grupama vidi se kao značajan činilac na polju njihovog osposobljavanja za kvalitetno odlučivanje u procesu interaktivnog rada. U radu se istražuje da li je, prema percepciji nastavnika, uzrast učenika značajan prediktor kvaliteta donošenja odluka tokom rada u malim grupama. Uverenja 162 nastavnika o kvalitetu odluka koje učenici donose tokom rada u malim grupama ispitano je KDO-MG skalom. Pretpostavka o postojanju tendencije da sa rastom uzrasta učenika dolazi do porasta kvaliteta donošenja odluka proverena je jednostrukom linearnom regresionom analizom. Rezultati su potvrdili da se, prema proceni nastavnika, uzrast učenika može smatrati prediktorom kvaliteta donošenja odluka tokom rada u malim grupama. Reč je o relativno slaboj, ali stabilnoj predikciji. Nastavnici ne dovode u pitanje pozitivan efekat rada učenika u malim grupama, ali smatraju da je on blago determinisan uzrastom, tako da, što su učenici stariji, kod njih raste i kvalitet donošenja odluka tokom rada u malim grupama.
Reference
Desanctis, G., Gallupe, R.B. (1987) A foundation for the study of group decision support systems. Management Science, 33(5): 589-609
Fajgelj, S. (2020) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Johnson, D., Johnson, R., Smith, K. (2014) Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. Journal of Excellence in College Teaching, 25(3-4): 85-118
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (2015) Theoretical approaches to cooperative learning. u: Gillies, R. [ur.] Collaborative learning: Developments in research and practice, New York: Nova, 17-46
Kiper, H., Mischke, W. (2008) Uvod u opću didaktiku. Zagreb: Educa
Kohn, A., Meyer, H. (2005) The (Progressive) schools our children deserve. Schools: Studies in Education, 2: 77-108
Meyer, H. (2005) Što je dobra nastava?. Zagreb: Erudita
Milutinović, J. (2009) Progresivizam u obrazovanju - teorija i praksa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 264-283
Orlitzky, M., Hirokawa, R. (2001) To Err is Human, to Correct for it Divine: A Meta-Analysis of Research Testing The Functional Theory of Group Decision-Making Effectiveness. Small Group Research, 32(3): 313-341
Pallant, J. (2020) SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS. Routledge, 7th ed
Panayides, P. (2013) Coefficient Alpha: Interpret With Caution. Europe's Journal of Psychology, 9(4): 687-696
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Pljakić, G. (2019) Kooperativna nastava i akademska samoregulatorna efikasnost učenika kao prediktori školskog uspeha. (doktorska disertacija). Posećeno 1. februara 2021. na: https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/12191
Pljakić, G. (2013) Kvalitet donošenja odluka učenika tokom rada u malim grupama - baždarenje KDO-MG skale. Naša škola, 2(1): 29-54
Pljakić, G.D. (2020) Kvalitet grupnog odlučivanja učenika u srednjim i osnovnim školama iz perspektive nastavnika. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, br. 18, str. 1-10
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea
Roeders, P. (2003) Interaktivna nastava - dinamika efikasnog učenja i nastave. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Schwab, K. (2016) The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum
Suzić, N. (2007) Primenjena pedagoška metodologija. Banja Luka: XBS
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2019) Using multivariate statistics. Boston: Pearson, (7th ed)
Tadić, A. (2019) Na distanci od manipulacije - Emancipatorska komponenta vaspitnog rada nastavnika. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Tadić, A. (2015) Autonomija učenika u razrednom kontekstu - kritička perspektiva teorije samoodređenja. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 1, str. 101-115
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2102001P
primljen: 16.03.2021.
prihvaćen: 02.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0