Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 3, str. 397-422
Merodavno pravo za arbitrabilnost predmeta spora - "lex fori", "lex arbitri" i njihove alternative
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Imajući u vidu da za pitanje arbitrabilnosti predmeta spora ne postoji uniformno rešenje iz međunarodnih konvencija i Model zakona, kao i da različita nacionalna zakonodavstva na drugačije načine rešavaju ovo pitanje, primećuje se veliki značaj pravilnog određivanja merodavnog prava za objektivnu arbitrabilnost. U radu su prvo analizirane lex fori i lex arbitri, kao klasične tačke vezivanja, a zatim i njihove alternative, kao što su lex causae za ugovor, mesto potencijalnog izvršenja odluke i pravo merodavno za materijalnu punovažnost arbitražnog sporazuma, te je razmatran i predlog napuštanja kolizione tehnike. Nakon zaključka da je iz više razloga neadekvatno na ovo pitanje primenjivati pravo merodavno za arbitražni sporazum, kao i da još uvek ne može da se smatra da postoji autonomni pojam arbitrabilnosti iz Njujorške konvencije, autor prepoznaje da definicija objektivne arbitrabilnosti obuhvata više aspekata, te da je za svaki od njih potrebno zasebno odrediti pravo koje se primenjuje.
Reference
Babić, D. (2013) Prijedlog za novo uređenje arbitrabilnosti prema Zakonu o arbitraži. u: Uzelac Alan; Garašić Jasnica; Maganić Aleksandra [ur.] Liber Amicorum Mihajlo Dika, Zagreb
Barausova, V. (2017) The Law Governing Arbitrability: Problems and Proposals. International Commercial Arbitration Review, 2
Bělohlávek, A.J. (2013) The Law Applicable to the Arbitration Agreement and the Arbitrability of a Dispute. u: Roth M.; Giestlinger M. [ur.] Yearbook of International Arbitration, Antwerpen - Zurich - Vienna - Graz
Benedettelli, M. (2015) Human Rights as a Litigation Tool in International Arbitration: Reflecting on the ECHR Experience. Arbitration International, 4
Born, G.B. (2014) International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2nd edition
Brekoulakis, S. (2009) Law Applicable to Arbitrability: Revisiting the Revisited Lex fori. u: Legal Studies Research Paper No. 21/2009, Queen Mary University of London - School of Law, dostupno na adresi: https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1414323, 10. 8. 2021
Craig, L., Park, W., Paulsson, J. (1990) International Chamber of Commerce Arbitration. Oxford, 2nd edition
David, M.L.J., Mistelis, L.A., Kröll, S. (2013) Comparative International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Haghpanah, A., Ali, A.N. (2018) Regulations of Determining Law governing to Arbitrability. Ius Humani Law Journal, 7
Hanotiau, B. (2014) The Law Applicable to Arbitrability. Singapore Academy of Law Journal, Special issue
Jakšić, A. (2003) Međunarodna trgovinska arbitraža. Beograd
Jakšić, A. (2016) Međunarodno građansko procesno pravo. Beograd
Jakšić, A. (2017) Međunarodno privatno pravo - opšta teorija. Beograd
Jovanović, M. (2018) Arbitrability of Consumer Disputes. u: Preoblikovanje granica arbitrabilnosti - da li napredujemo?, Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije
Jovanović, S. (2020) Rešavanje o prigovoru nenadležnosti zbog ugovorene arbitraže u sudskoj praksi. 2
Jovanović, S. (2019) Potencijalni problemi arbitražnih odluka u mergers and acquisitions transakcijama. Pravni život, 11
Knežević, G., Pavić, V. (2013) Arbitraža i ADR. Beograd
Loukas, M.A. (2009) Arbitrability: International and Comparative Perspectives. u: Mistelis Loukas A.; Brekoulakis Stavros [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspectives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, International Arbitration Law Library, Volume 19
Moses, M. (2008) The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge: Cambridge University Press
Pavić, V., Đorđević, M. (2014) Novine u pravnom okviru za ADR u Srbiji. Harmonius, 1
Pavić, V. (2019) Osvrt na praksu Vrhovnog kasacionog suda u arbitražnoj materiji. u: Radović Vuk [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd
Pavić, V., Jovanović, M. (2020) Evolucija principa uređivanja privatnopravnih odnosa sa elementom inostranosti u srpskim kodifikacijama međunarodnog privatnog prava. u: Radović Vuk [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd
Perović, J.S. (2002) Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Beograd
Petrović, M. (2019) Međunarodna trgovačka arbitraža i međunarodno privatno pravo. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, vol. 1, br. 1, str. 167-195
Radončić, D., Meškić, Z. (2013) Uredba (EU) br. 1215/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2012. godine o nadležnosti i priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima. Nova pravna revija, 1
Sajko, K. (2010) On Arbitrability in Comparative Arbitration: An Outline. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5
Sikirić, H. (2013) Pravo mjerodavno za objektivnu arbitrabilnost. u: Uzelac Alan; Garašić Jasnica; Maganić Aleksandra [ur.] Liber Amicorum Mihajlo Dika, Zagreb
Stanivuković, M., Živković, M. (2010) Međunarodno privatno pravo - opšti deo. Beograd
Stanivuković, M. (2013) Međunarodna arbitraža. Beograd: Službeni glasnik
Stanivuković, M., Pavić, V. (2021) Predlog za izmene i dopune zakona koji uređuju arbitražu i pitanja od značaja za arbitražu radi celovitog uređenja materije. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, 1
van den Berg, A.J. (1981) The New York Arbitration Convention: Towards a Uniform Judicial Interpretation. Alphen aan den Rijn: Kluwer
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2018) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Vasiljević, M. (2018) Arbitražni ugovor i interkompanijskopravni sporovi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 2, str. 7-46
Youssef, K.A. (2009) The Death of Inarbitrability. u: Mistelis Loukas A.; Brekoulakis Stavros L. [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2103397J
primljen: 19.08.2021.
prihvaćen: 10.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka