Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 42  
Back povratak na rezultate
Polisemija kao jedan od problema prevođenja sa francuskog na srpski jezik na primeru sporazuma o otvorenom nebu i pratećih akata
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresanadjamiljkovic018@gmail.com
Sažetak
Rad se bavi, sa aspekta traduktologije i leksičke semantike, analizom prevoda pravne terminologije Multilateralnog sporazuma između evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije102, Republike Island, Republike Crne Gore Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije Privremene Uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja kao i pratećih akata koji podrazumevaju implementaciju Evropskih propisa sadržanih u Aneksu I prethodno navedenog sporazuma u domaće zakonodavstvo sa francuskog na srpski jezik kako bismo sagledali sve probleme sa kojima se prevodilac suočava i ponudili rešenja za njihovo prevazilaženje. Kako je Srbija u procesu pristupanja EU, izuzetno je važno usaglasiti pravne propise sa njenim zakonodavstvom, a jezik kao osnovni instrument prava, igra presudnu ulogu u tome. Stoga, uspešnost primene i standardizacije pravnih normi i propisa prilikom sklapanja bilateralnih ili multilateralnih sporazuma zavisi od pravilnog prevoda. Polazeći od situativnog (denotativnog) teorijskog modela prevođenja i principa funkcionalne ekvivalencije, posebnu pažnju ćemo usmeriti na tipove semantičkih relacija (monosemija, polisemija, sinonimija) između francuskih i srpskih pravnih termina.
Reference
*** Les aspects théoriques et pratiques de la traduction juridique. http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/ch05.html12.4.2019
*** (1985) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, 1 i 2
*** Prespanski sporazum. https://s.kathimerini.gr/resources/article-files/symfwniaaggliko-keimeno.pdf#Question; 12.4.2019
*** (2006) ACCORD MULTILATÉRAL entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, l. Zvanično glasilo Evropske Unije, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22006A1016%2801%29; 12.4.2019
Bobbio, N. Jusnaturalizam i pravni pozitivizam. https://journals.openedition.org/revus/3409?lang=hr18.4.2019
Catford, J.C. (1965) A linguistic theory of translation: An essay in applied linguistic. Oxford: University Press
Cornu, G. (2005) Linguistique juridique. Montchrestien: Collection Précis Domat
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Međunarodna saradnja i evropske integracije. http://cad.gov.rs/lat/strana/19851/medunarodna-saradnja-ievropske-integracije,18.4.2019
Dragićević, R. (2010) Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Gemar, J. (1998) Les enjeux de la traduction juridiques: Principes et nuances. http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf,18.4.2019
Geny, F. (1919) Methode d'interpretation et sources en droit prive positif. Paris: L.G.D.J, Tome premier, Tome second
Jakimovska, S. (2014) Complex Lexical Unites in the Legal Language and their Translations from French into Macedonian and Vice Versa. Balkan Social Science
Jakimovska, S. (2015) Analyse comparative du phénomène de la synonymie dans les terminologies juridiques française et macédonienne. Vestnik za tudje jezike
Jakimovska, S. Les aspects terminologiques des textes juridiques français et les défis de leur traduction en macédonien. u: Les études Françaises aujourd'hui: De la pensée à son expression
Janković, M., Đurović, R., Janković, R. (1969) Ekonomsko-pravni rečnik francusko-srpskohrvatski. Beograd: Međunarodnapolitika
Jovanović, D. (2017) Problemi prevođenja pravne terminologije s francuskog na srpski jezik na primeru Evropskih konvencija. Niš: Filozofski fakultet, Master rad
Jovanović, J., Todorović, S. (2004) Rečnik pravnih termina. Beograd: Savremena administracija
Jovanović, R. (2006) Veliki leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Alnari
Krstić, N. (2008) Francuski i srpski u kontaktu. Struktura proste rečenice i prevođenje. Novi Sad: Izdavaška knjižarnica Zorana Stojanovića
Ministarstvo za evropske integracije Sporazum o otvorenom nebu. http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/sporazumi-sa-eu/sporazum-ootvorenom-nebu12.4.2019
Preda, M. (2012) La polysémie des termes juridictionnels. Studiişicercetări de onomasticăşi lexicologie (SCOL), Romania, Nr. 1-2, http://cis01.central.ucv.ro/revista_scol/site_ro/2012/lexicologie/preda.pdf,1 2.4.2019
Putanec, V. (1957) Francusko-srpskohrvatski rječnik. Zagreb: Školskaknjiga
Sarcevic, S. (2000) New Approach to Legal Translation. The Hague: KluwerLawInternational
Sarcevic, S. (2001) Legal translation : Preparation for Ascension to the European Union. Rijeka: Faculty of Law
Stoichitoiu-Ichim, A. La polysémie interne. http://theses.univlyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2000.rossidanelzik_e&part=3120012.4.2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl2014131M
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.