Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, br. 1, str. 121-142
Direktor kao odgovorno lice - pojedini kompanijskopravni i krivičnopravni aspekti
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresajovanabanovicc@gmail.com, jov.mihailovic@gmail.com
Ključne reči: subjekti krivičnopravne odgovornosti; odgovorno lice; direktor; privredno društvo
Sažetak
Najčešće se govori o direktorima privrednog društva kao potencijalnim subjektima krivičnopravne odgovornosti (pri tome se pod pojmom 'direktor' podrazumevaju i članovi upravljačkih i nadzornih organa privrednog društva i inokosni direktori). S tim u vezi, javlja se pitanje da li je ta odgovornost jednako primenjiva i na lica koja na drugi (posredan, odnosno neformalan) način kontrolišu upravljanje društvom, odnosno na lica koja u formalnom smislu reči nisu direktori. S idejom odgovora na navedeno pitanje, u prvom delu rada sagledan je kompanijskopravni pojam 'direktora' s aspekta uporednopravnih tendencija (direktori po pravu, faktički direktori, direktori iz senke) i pozitivnih propisa naše države. Dat je i osvrt na posledice koje obuhvat subjekata imovinske odgovornosti prema privrednom društvu (u delu te odgovornosti koja se odnosi na dužnosti prema privrednom društvu) ima na obuhvat subjekata dva krivična dela sadržana u kompanijskom zakonu. U centralnom delu rada detaljno je analiziran pojam odgovornog lica u pravnom licu, kao znatno širi pojam od pojma direktora. Naime, direktori privrednog društva predstavljaju samo jednu (mada u praksi najčešću) kategoriju potencijalno odgovornih lica u pravnom licu. Zaključeno je da sama definicija odgovornog lica iz Krivičnog zakonika uglavnom nadomešta eventualne nedostatke formalnopravno suženog pojma direktora iz Zakona o privrednim društvima budući da kao odgovorno lice prepoznaje i lice kome je 'faktički povereno obavljanje poslova upravljanja, nadzora i drugih poslova iz delatnosti pravnog lica' (mada samo značenje 'faktički poverenih poslova' nije lišeno nedoumica). Drugo je pitanje opravdanosti 'širenja' tog pojma u odnosu na matični zakon - što je, takođe, analizirano u ovom radu. Konačno, dati su zaključci i predlozi potencijalnog unapređenja zakonodavnog okvira.
Reference
*** (1999) Black's law dictionary. St. Paul: West Group
Davies, P.L. (2008) Gower and Davies principles of modern company law. London: Sweet & Maxwell
Davis, K.C. (1942) An approach to problems of evidence in the administrative process. Harvard Law Review, 55(3), 364-425
Delić, N. (2017) Zloupotreba položaja odgovornog lica - sudska praksa i doktrinarni stavovi. u: Stevanović I., Čolović V. [ur.] Privredna krivična dela, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 47-68
Delić, N. (2021) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet
Đorđević, Đ., Kolarić, D. (2021) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Havenga, M.K. (1995) Fiduciary duties of company directors with specific regard to corporate opportunities. Univerzitet u Pretoriji, doktorska disertacija, http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/18316, 23. jula 2021
Husak, D. (2008) Overcriminalization: The limits of the criminal law. New York: Oxford University Press
Jocić, D. (2013) Zloupotreba službenog položaja i položaja odgovornog lica. Bilten VKS, 2, 81-95
Jovanović, N., Radović, V., Radović, M. (2020) Kompanijsko pravo - pravo privrednih subjekata. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Laufer, W. (2008) Corporate bodies and guilty minds: The failure of corporate criminal liability. Chicago - London: The University of Chicago Press
Lazarević, J., Škulić, M. (2015) Osnovne planirane novele Krivičnog zakonika Srbije. Bilten VKS, 2, 32-74
Mayson, S.W., French, D., Ryan, C.L. (2004) Mayson, French: Rayan on company law. Oxford: Oxford University Press
Milošević, M. (2012) Odgovornost pravnih lica za krivična dela. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, doktorska disertacija
Radović, V. (2010) O opravdanosti prihvatanja instituta diskvalifikacije direktora. Pravo i privreda, vol. 47, br. 1-3, str. 26-56
Republički zavod za statistiku (2020) Bilten, Beograd, br. 665
Roxin, C. (1997) Derecho penal: Parte general Tomo I. Madrid: Civitas
Sánchez, B.F. (2003) ¿Culpabilidad y punición de personas jurídicas. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 350-384
Scheb, J.M., Scheb, J. (2011) Criminal Law. Belmont, USA: Wadsworth Cengage Learning
Stojanović, Z. (2016) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2018) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Turanjanin, V. (2017) Kompetentnost subjekata otkrivanja i gonjenja u funkciji efikasnog suzbijanja privrednih krivičnih dela. u: Stevanović I., Čotović V. [ur.] Privredna krivična dela, Belgrade: Institut za uporedno pravo, 167-186
Vasiljević, M. (2011) Građansko pravo i business judgment rule. u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom EU, Beograd: Pravni fakultet, 11-45
Vasiljević, M.S. (2013) Korporativno upravljanje - izabrane teme. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije
Veličković, J. (2012) Odgovornost za štetu članova uprave privrednog društva (Član 415 Zakona o privrednim društvima). Pravo i privreda, vol. 49, br. 10-12, str. 108-127
Vuković, I. (2013) Krivična dela nepravog nečinjenja. Beograd: Pravni fakultet
Vuković, I. (2015) O opravdanosti tzv. svojeručnih krivičnih dela. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji V, Beograd: Pravni fakultet, 155-171
Vuković, I. (2021) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/fb_godisnjak0-33325
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka