Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 48, br. 3-4, str. 211-229
Korporativno upravljanje - vlasništvo, kontrola i prava akcionara
Sažetak
Bez obzira na stepen razvoja ekonomije u kojoj posluje, svaka korporacija se sreće sa istim problemima u vezi sa korporativnim upravljanjem. Ti problemi su: vlasništvo, prava akcionara i kontrola. Vlasništvo se stiče kupovinom akcija kompanije. Povezano je sa donošenjem esencijalnih odluka u korporaciji kao što su: izmena statuta firme, nova emisija akcija, etc. Prisutna su dva tipa vlasništva: disperzovano vlasništvo i koncentrisano vlasništvo. Disperzovano vlasništvo je karakteristično za anglosaksonske zemlje (UK i SAD) gde je zastupljen jednomodni sistem korporativnog upravljanja. Ovaj tip vlasništva se odlikuje paketima akcija manjim od 20%. Sa druge strane, koncentrisano vlasništvo pretpostavlja postojanje većinskog akcionara koji ima vise od 20% akcija kompanije. Ukoliko pojedinačni akcionar poseduje vise od 50% kompanije onda je on većinski akcionar i ima kontrolu nad kompanijom. Ovaj tip vlasništva je karakteristika kontinentalne Evrope i Japana, gde je prisutan dvomodni sistem upravljanja kompanijom. Prava akcionara moraju biti garantovana zakonom i drugim institucionalnim pravilima, kao što su pravila koja publikuju berze za kompanije sa svog listinga. Danas svaka država prihvata OECD-ove Principe korporativnog upravljanja. Štaviše, tranzicione ekonomije, kao što je Rusija, moraju pored toga izglasati i poštovati zakone koji štite prava akcionara. Kontrola menadžmenta je jedan od načina da se zaštite prava akcionara. Može biti interna i eksterna. Nadzorni odbor je glavni deo interne kontrole. Eksternu kontrolu obavljaju nezavisni eksterni revizori koji su sa korporacijom povezani ugovorom o pružanju usluga. Važno je istaći da i interni i eksterni revizori moraju biti nezavisni od menadžmenta preduzeća. U ovom radu pokušali smo da predočimo probleme savremenog korporativnog upravljanja kao sto su vlasništvo, kontrola i prava akcionara.
Reference
*** (2003) NASDAQ Corporate governance summary of rule changes. http://www.nasdaq.com/about/CorpGovSumniarv.pdf
*** (2004) The OECD principles of corporate governance: Policy brief. http://www.oecd.org/dataoecd/4i/32/33647763.pdf
*** (2002) Instituting corporate governance in developing, emerging and transitional economies. Center for International Private Enterprise, A handbook, http://vvww.cipe.org/pdf/programs/corpgov/CGHANDBOOK.pdf
Baums, T., Scott, K.E. (2003) Taking shareholder protection seriously? Corporate governance in the United States and Germany. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract.id-473185
Brian, J. (1999) Implementing tumbull: A boardroom briefing. http://www.icaew.co.uk/viewer/index.cfm?AUB=TB2I26539&tb5=l&CFID=3271187&CFTOKEN=35952744
Deakin, S., Hobbs, R., Konzelmann, S., Wilkinson, F. (2001) Partnership, ownership and control: The impact of corporate governance on employment relations. http://www.business.aau.dk/loc-nis/workshopl/wilkinson.pdf
Goergen, M., Martynova, M., Renneboog, L. (2005) Corporate governance convergence: Evidence from takeover regulation. http://papers.ssrn.coin/sol3/papers.cfm?abstract.id-709023
Gugler, K., Mueller, D.C., Yurtoglu, B. (2003) Corporate governance and the returns of investment. http://papers.ssrn.coin/sol3/papers.cfm?abstract.id-299520
Hopt, K.J. (2003) Modern company and capital market problems: Improving European corporate governance after Enron. Journal of Corporate Law Studies, br. 3, str. 221-268, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract.id-356102
Hopt, K.J., Leyens, P.C. (2004) Board models in Europe: Recent developments of internal corporate governance structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract.id=487944
Hu, Y., Song, F., Zhang, J. (2004) Competition, ownership, corporate governance and enterprise performance: Evidence from China. http://www.hiebs.hku.hk/workingpaperupdates/pdf/wpllll.pdf
Koke, J., Renneboog, L. (2003) Do corporate control and product market competition lead to stronger productivity growth? Evidence from market-oriented and block holder-based governance regimes. http://papers.ssrn.eom/.soi3/papers.cfm?abstract.id-389000
Kose, J., Kedia, S. (2002) Design of corporate governance: Role of ownership structure, takeovers and bank debt. http://www.haas.berkeley.edu/finance/corpgovdesign02.pdf
la Porta, R., Lopez-de-Silanez, F., Shleifer, A. (1998) Corporate ownership around the world. Journal of Finance, http://post.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/papers/ownership.pdf
Leuz, C., Lins, K.V., Warnock, F.E., Darden Graduate School of Business (2005) Do foreigners invest less in poorly governed firms. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfi?abstract.id-512042
Lins, K.V., Warnock, F.E. (2004) Corporate governance and shareholder base. http://www.nvse.com/pdfs/session6.pdf
Mayer, C. (2003) Corporate governance and European financial markets. http://www.ecgi.org/conferences/euro500maver.pdf
Mccoigan, P. (2001) The simultaneous determination of managerial ownership, corporate performance and financial analysts coverage in United Kingdom. http://accfinweb.account.strath.ac.uk/wps/anaivstspaper.pdf
Melvin, C. The value of corporate governance. http://www.britchamitalv.coin/legaltax/download/TheValueofCorporateGovernance.pdf
Nestor, S., Jesover, F. (2000) OECD Principles of corporate governance on shareholder rights and equitable treatment: Their relevance to the Russian Federation. http://www.oecd.org/dataoecd/54/18/1920683.pdf
New York Stock Exchange (2003) Corporate governance rule proposals. http://www.nyse.com/pdfs/amend.1-04-09-03.pdf
New York Stock Exchange (2003) Final stock exchange corporate governance rules. New York, http://www.nyse.com/pdfs/finalcorpgovrules.pdf
Organization for Economic Cooperation and Development (2004) Principi korporativnog upravljanja. http://www.oecd.org/dataoecd/58/58/34625094.pdf
Shkolnikov, A. Corporate governance: An antidote to corruption. http://www.cipe.org/pdf/proprams/corp.qqv/CGANTIDOTE.pdf
The Institute of Chartered Accountants in England, Wales (1999) Internal control: Guidance for directors on the combined code. http://www.ecgi.org/codes/document5/turnbul.pdf
Witherell, B. (2002) Corporate governance and responsibility: Foundation of market integrity. http://www.oecd.org/dataoecd/39/43/l840502.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/PRIZ0504211D
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka