Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 42, br. 4, str. 585-616
Priroda poretka u Srbiji u poslednjim godinama Miloševićeve vlasti
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: sultanizam; cezarizam; autoritarizam; Srbija; Slobodan Milošević
Sažetak
Poredak u Srbiji, tokom prvog razdoblja Miloševićeve vladavine (1988-1993) može se svrstati u cezarističke režime. Njih odlikuje autoritarna lična vlast poduprta izvesnim proto-demokratskim legitimitetom. Ali, nakon velikih tromesečnih demonstracija 1996/1997, preuzimanja mesnih vlasti u velikim gradovima od strane opozicije i slabog učinka SPS na izborima 1997. godine postaje jasno da Miloševićev režim više ne poseduje raniju proto-demokratsku legitimnost. Stoga je Milošević, u naredne tri godine, počeo da jača nasilničke crte i klijentističku strukturu režima. Tako je poredak u Srbiji sve više poprimao odlike sultanističkog režima.
Reference
Antonić, S., Jovanović, M.N., Marinković, D. (1993) Srbija između populizma i demokratije - politički procesi u Srbiji 1990-1993. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Antonić, S. (1995) Vlada Slobodana Miloševića 1987-1997: Pokušaj tipološkog određenja. Srpska politička misao, vol. 2, br. 1, str. 91-132
Antonić, S. (1997) Kriza i učvršćivanje vlasti u Srbiji. Gledišta, vol. 38, br. 1-6, str. 76-92
Antonić, S. (1997) Parlamentarizam u Jugoslaviji 1990-1996. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 83, br. 2, str. 177-198
Antonić, S. (1998) Bez kompromisa sa režimom. Naša borba, 6. jul, str. 8, izlaganje na okruglom stolu: Slabosti demokratske opozicije u Srbiji, 26. jun
Antonić, S. (1998) Stranački i društveni rascepi u Srbiji. Sociologija, vol. 40, br. 3, str. 323-356
Antonić, S. (1999) Stranački i društveni rascepi u Crnoj Gori. Sociologija, vol. 41, br. 2, str. 165-186
Antonić, S. Poslednje greške i pad Slobodana Miloševića. rukopis
Arandarenko, M.G. (1995) Srbija devedesetih: Prvobitna akumulacija kapitala ili politički kapitalizam?. Srpska politička misao, vol. 2, br. 4, str. 33-50
Babović, B. (2000) O kontroli i nadzoru policije u Jugoslaviji. u: Hadžić Miroslav [ur.] Civilna kontrola vojske i policije, Beograd: Medija centar
Branković, S.G. (1990) Studija slučaja i opozicioni miting. u: Rastanak sa real-socijalizmom, Beograd: Institut za političke studije
Branković, S.G. (1995) Serbia at war with itself - political choice in Serbia 1990-1994. Belgrade: Sociološko društvo Srbije
Bubalo, R., ur. (1999) Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Chechabi, H.E., Linz, J.L. (1998) Sultanistic regimes. Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press
Chehabi, H.E., Linz, J.J. (1998) A theory of sultanism 1: A type of nondemocratic rule. u: Chehabi H.E. i Juan J. [ur.] Sultanistic regimes, Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press, 3-25
Čavoški, K.S. (1991) Slobodan protiv slobode. Beograd: Dosije
Čavoški, K.S. (2000) Prekoračivanje granice. u: Čavoški Kosta [ur.] Ustavnost i vladavina prava, Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija, str. 359-375
Čavoški, K.S., ur. (2000) Ustavnost i vladavina prava. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Čović, N. (1999) 55 sastanaka sa Miloševićem. Vreme, 6. nov, str. 26-29, intervju
Ćuruvija, S. (1998) Moji razgovori sa Mirom Marković. Vreme, br. 422, 21. novembar
Dimitrijević, V.B., ur. (2000) Ljudska prava u Jugoslaviji 1999. - pravo i praksa u Saveznoj Republici Jugoslaviji i međunarodni standardi ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Dominguez, J.I. (1998) The Batista regime in Cuba. u: Chehabi H.E. i Juan J. [ur.] Sultanistic regimes, Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press, 113-131
DOR (2000) Mediji u Srbiji - dosije o represiji. Beograd: Nezavisno udruženje novinara Srbije, 1 (januar-februar), 2 (mart-april) i 3 (maj)
Đilas, A. (1993) A profile of Slobodan Milosevic. Foreign Affairs, vol. 72, br. 3, str. 81-96
Đukić, S. (1994) Između slave i anateme - politička biografija Slobodana Miloševića. Beograd: Filip Višnjić
Đukić, S. (1997) On, ona i mi. Beograd: Radio B92
Feješ, I. (1999) Zakonitost rada policije. u: Bubalo Ratko [ur.] Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 210-226
FHP (1998) Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u SR Jugoslaviji 1998. Beograd: Fond za humanitarno pravo
Goati, V.A. (1996) Stabilizacija demokratije ili povratak monizmu? Treća Jugoslavija sredinom devedesetih godina. Nikšić-Podgorica: Unireks
Goati, V.A. (2000) Partije Srbije i Crne Gore u političkim borbama od 1990 do 2000. Bar: Conteco
Gordy, E.D. (1999) The culture of power in Serbia: Nationalism and the destruction of alternatives. University Park, PA: Pennsylvania State University Press
Grubač, M.V. (1999) Ruganje Ustavu. Bilten Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, vol. 3, br. 12, januar, str. 24-27
Grubač, M.V. (2000) Sve dalje od nezavisnog sudstva u Srbiji. Bilten Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, vol. 4, br. 24, januar, str. 8-11
Grubač, M.V. (1999) Kazneno-pravne odredbe novog zakona o javnom informisanju. u: Bubalo Ratko [ur.] Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, str. 145-155
Hartlyn, J. (1998) The Trujillo regime in Dominican Republic. u: Chehabi H.E. i Juan J. [ur.] Sultanistic regimes, Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press, 85-112
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (1999) Izveštaj o pojačanoj represiji u Srbiji. Vreme, 18. decembar, str. 29-43
Ivanović, D. (1998) Zaverom protiv javnosti. Beograd: Republika
Linz, J.J. (1973) Opposition in and under an authoritarian regime: The case of Spain. u: Dahl Robert [ur.] Regimes and opposition, New Haven, CT, itd: Yale University Press
Linz, J.J., Stepan, A. (1996) Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press
Mihailović, S.M. (2000) Politička i stranačka identifikacija. u: Mihailović i dr. [ur.] Javno mnenje Srbije - između razočaranja i nade, Beograd: CPA/CPS, septembar 1999
Milošević, M. (2000) Politički vodič kroz Srbiju 2000. Beograd: Medija centar
Mimica, A.M. (1991) Suton jedne neobične vlasti. Republika, 1-15. april, str. 5
Mimica, A.M. (1992) Demokratski despotizam. Republika, vol. 4, br. 46, str. 7-8
Mimica, A.M. (1994) Tokvil, naš savremenik. u: de Tokvil Alexis [ur.] Stari režim i revolucija, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Predgovor, str. 5-20
Molnar, A.I. (1994) Osnovna prava čoveka i raspad Jugoslavije. Novi Sad: Visio Mundi Academic Press
Molnar, A.I. (1996) Propast samoupravljanja i uspon Fuehrerprinzipa u srpskim preduzećima. Sociologija, vol. 38, br. 4, str. 539-559
Molnar, A.I. (1997) Narod, nacija, rasa - istorijska izvorišta nacionalizma u Evropi. Beograd: Beogradski krug
Molnar, A.I. (2000) Dodatak: Svrgavanje vlasti Slobodana Miloševića u Jugoslaviji. u: Pravo na otpor tiraniji, revolucija, građanska neposlušnost: Uspon demokratske ustavne države, u štampi
MUP (1999) Ministry of Interior. April 03, WWW document, URL http://www.fas.org/irp/world/serbia/mup.htm
Nedović, S.B. (1999) Stanje ekonomskih i socijalnih prava u SR Jugoslaviji. u: Bubalo Ratko [ur.] Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, str. 100-116
Nedović, S.B., ur. (1998) Oko izbora 2 - izveštaj sa predsedničkih izbora u Srbiji, decembar 1997. Beograd: Centar za slobodne izbore i demokratiju
Nikolić, D.Ž. (1999) Stvarno pravo i pravni sistem. u: Bubalo Ratko [ur.] Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 53-64
Pajvančić, M. (2000) Ogledi o kršenju ustava. u: Čavoški Kosta [ur.] Ustavnost i vladavina prava, Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija, str. 255-299
Pavlović, D. (1999) Može li Milošević da bude smenjen? Sultan i veliki i mali veziri. Vreme, br. 447, 31. jul, str. 6-7
Podunavac, M.L. (1995) Princip građanstva i priroda političkog režima u postkomunizmu - slučaj Srbija. u: Pavlović Vukašin D. [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: EKO centar
Podunavac, M.L. (1999) Sila i (ne)poredak. Republika, br. 220, 1-15. sep, str. 13-20
Popović, P. (1998) Siva ekonomija i razvoj demokratije. u: Samardžić Slobodan, Radmila Nakarada i Đuro Kovačević [ur.] Lavirinti krize - preduslovi demokratske transformacije SR Jugoslavije, Beograd: Institut za evropske studije
Pribićević, O.B. (1997) Razlozi političke dominacije Socijalističke partije Srbije. u: Goati Vladimir [ur.] Partijski mozaik Srbije 1990-1996, Beograd: Beogradski krug, str. 67-76
Pribićević, O.B. (1997) Vlast i opozicija u Srbiji. Beograd: Samizdat B92
Pribićević, O.B. (1998) Srbija ušla u period sultanizma. Glas javnosti, 10. nov, str. 2, izlaganje na tribini Medija centra
Rubin, B. (1987) Modern dictators: Third world coup makers, strongmen, and populist tyrants. New York, itd: McGraw-Hill
Salma, J. (1999) Obligaciono pravo i pravni sistem. u: Bubalo Ratko [ur.] Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 65-74
SDB (1998) State Security Service. WWW Document, URL http://www.fas.org/irp/world/serbia/sdb.htm
Sekelj, L.I. (1990) Jugoslavija - struktura raspadanja: Ogled o uzrocima strukturne krize jugoslovenskog društva / Yugoslavia: The structure of destruction. Beograd: Rad
Slavujević, Z.Đ. (1998) Prilog empirijskoj validaciji (ne)legitimnosti političkog sistema u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 32, br. 3-4, str. 295-305
Slavujević, Z.Đ. (2000) Razmere nelegitimnosti političkog sistema i njegovih institucija. u: Mihailović i dr. [ur.] Javno mnenje Srbije - između razočaranja i nade, Beograd: CPA/CPS, septembar 1999
Stanković, F. (1999) Pravo na preduzetništvo. u: Bubalo Ratko [ur.] Građanin u pravnom sistemu SR Jugoslavije, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 75-80
Šešelj, V. (1995) Crveni tiranin sa Dedinja. Beograd: ABC Glas
Šešelj, V. (1995) Srpski bračni par 'Čaušesku'. Beograd: ABC Glas
Thomas, R. (1999) Serbia under Milošević: Politics in the 1990s. London: Hurst
Thompson, M.R. (1998) The Marcos regime in Philippines. u: Chehabi H.E. i Juan J. [ur.] Sultanistic regimes, Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press, 206-229
Trkulja, J.D. (1993) Osvajanje demokratije - ogled o postkomunizmu. Beograd: Draganić
Trkulja, J.D. (2000) Poricanje vladavine prava. u: Čavoški Kosta [ur.] Ustavnost i vladavina prava, Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta
Vuković, S.V. (1996) Čemu privatizacija?. Beograd, itd: Sociološko društvo Srbije
Weber, M. (1976) The agrarian sociology of ancient civilisations. London: Foundations of History Library NLB
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (1998)
Stranački i društveni rascepi u Srbiji
Antonić Slobodan

Sociologija (1998)
Srpska nacionalna politika od 1986 do 1991
Pavlović Dušan

Sociologija (1999)
Stranački i društveni rascepi u Crnoj Gori
Antonić Slobodan

prikaži sve [189]