Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 12, br. 1-2, str. 17-36
Pregled radova na istraživanju livada i pašnjaka Srbije uključujući i one koji se odnose na kvalitetne i korovske biljke
aInstitut za istraživanje u poljoprivredi Srbije, Centar za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: review of scientific works; meadows and pastures; Serbia
Sažetak
Analizirani su radovi koji se odnose na livade i pašnjake Srbije. Utvrđeno je da je do sada publikovano 300 radova o travnjacima Srbije. Oni se mogu razvrstati na sledeći način : 1) Biološka istraživanja (fitocenologija, flora, ekologija, ekofiziologija, fitogeografija) - 198 radova (75,53%) i 2) Poljoprivredna istraživanja, gde dolaze sledeće oblasti : a) prinos, kvalitet, gazdovanje (30 radova, 11,46%), b) đubrenje travnjaka (21 rad, 8,00%), c) korovi na travnjacima (7 radova, 2,66%) i d) melioracije travnjaka (6 radova, 2,35%). Najveći broj naučnih i stručnih radova o travnjacima Srbije odnose se na fundamentalne probleme (florističko-fitocenološko-ekološka pitanja) - preko 75%, a poljoprivredna istraživanja obuhvataju samo 25%. Dosadašnja fitocenološka naučna građa treba da bude valorizovana i usaglašena sa savremenim geobotaničkim principima, naročito u pogledu sintaksonomije. Osim toga, treba proučiti još neobrađene travnjačke površine. Posle svega toga, autori ove rasprave planiraju izradu kompleksne monografske studije o livadama i pašnjacima Srbije.
Reference
Blečić, V., Lakušić, R. (1976) Prodromus biljnih zajednica Crne Gore. Glasnik Republičkog zavoda zaštite prirode - Prirodnjačkog muzeja Titograd, No 9: 57-98
Gajić, M.R. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, ser. A, br. 54, 111-141
Horvat, I., Glavač, V., Ellenberg, H. (1974) Vegetation Sudosteuropas. Frankfurt a/M, itd: Gustav Fischer Verlag
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka
Kojić, M. (1987) Current aspect of eco-physiological studies of meadow plants. u: Proc. XIII Intern. Grassland Congr., Leipzig, vol. 1: 469-472
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Dajić, Z., Vrbničanin, S., Fabri, S. (2001) Osnovne fitocenološke i ekonomske karakteristike prirodnih livada i pašnjaka Srbije. Journal of Scientific Agricultural Research, 62, 220: 225-234
Mijatović, M. (1970) Intenziviranje proizvodnje travne mase na brdskim i planinskim prirodnim livadama i pašnjacima upotrebom mineralnih đubriva. Agrohemija, Beograd, br. 7-8: 263-275
Mrfat-Vukelić, S. (1991) Uticaj mineralnih đubriva na sinekološke, ekofiziološke i singenetske karakteristike livadskih zajednica Sjeničko-Pešterske visoravni. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet / PMF, Diss
Mucina, L. (1997) Conspectus of classe a of european vegetation folia geobot. Phytotax, 32, 117-172
Ocokoljić, S., Mijatović, M., Čolić, D., Bošnjak, D., Milošević, P. (1983) Prirodni i sejani travnjaci - proizvodnja i iskorišćavanje. Beograd: Nolit
Ranđelović, N., Redžepi, F. (1980) Prodromus biljnih zajednica Kosova. Biotehnika, Priština, vol. 8, br. 3-4, str. 213-222
Ranđelović, V. (2002) Flora i vegetacija Vlasinske visoravni. Beograd: Biološki fakultet, doktorska disertacija
Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J. (1968) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Nakladni zavod 'Znanje'
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.