Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
Neke mogućnosti prerade nuzproizvoda ratarstva u stočnu hranu
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Ključne reči: nuzproizvodi ratarstva; tehnološki postupci; ishrana životinja; hemijski sastav
Sažetak
U okviru ratarske proizvodnje, nastaju velike količine raznovrsnih, sporednih proizvoda koji se ne iskorištavaju, a mogli bi biti značajan izvor hrane za životinje. Veliki, deo tih proizvoda propada već na, njivi, jer se zaorava (slama, kukuruzovina, glave i lišće šećerne repe), ili se spaljuje (kukuruzovina, slama), dok se veoma mali deo koristi u ishrani stoke. Imajući u vidu razvoj stočarstva kao važnu kariku u procesu obezbeđenja namirnica animalnog porekla za ishranu stanovništva, kao jedno od ključnih pitanja nameće se proizvodnja potrebnih količina hrane za životinje, a posebno kabaste hrane koja je neopravdano zapostavljena. Ova hrana predstavlja osnovu obroka kod preživara, a kod nekih kategorija čini čak i 75% obroka [8]. Cilj ovog rada je da se ukaže na mogućnosti racionalnog korišćenja nuzproizvoda ratarstva u industriji stočne hrane. Primenom adekvatnih tehnoloških postupaka poboljšavaju se njihove fizičke i biohemijske osobine, a u kombinaciji sa drugim hranivima može se dobiti kvalitetna hrana za određene vrste i kategorije životinja.
Reference
*** (1997) Statistički godišnjak SR Jugoslavije. Beograd: SZS
Buckmaster, D.K. (2000) Particle size of forage in total mixed dairy rations. Feed Mix, 8: 2, p. 8-10
Delić, I., Tešić, M., Sredanović, S. (1979) Mogućnosti poboljšanja h raniji ve vrednosti sporednih proizvoda biljnog porekla pomoću savremenih metoda fizičke i hemijske obrade. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Studija
Delić, I., Sredanović, S., Vučurević, N., Stojsavljević, T., Puača, V. (1980) Industrijska proizvodnja stočnih hraniva od glava i lišća šećerne repe. Krmiva, 22: 3-4, s.60-67
Delić, I., Petrović, L., Ćurčić, R., Zdravković, R., Vukić-Vranješ, M., Kovačić, J., Lević, J., Ras, M. (1987) Rezultati ispitivanja hranljive vrednosti, hemijskog sastava i tehnoloških svojstava biljnih ostataka suncokreta (pelete od glava suncokreta, pelete od primesa suncokretovog semena). Krmiva, 29, str. 11-12, str. 241-247
Filipović, S., Lević, J., Sredanović, S., Stojanović, S., Stojsavljević, T. (1994) Kvalitet biljnih hraniva i mogućnost njihovog zadovoljenja obzirom na raspoložive tehnologije i postojeću proizvodnju. u: Zbornik radova 'Kvalitet stočne hrane u svetlu novih propisa', Savezni zavod za standardizaciju, s. 58-66
Filipović, S., Stojanović, S., Ristić, M., Lević, J., Stojsavljević, T., Sredanović, S. (1996) Mogućnost proizvodnje stočnih hraniva iz sporednih proizvoda ratarske proizvodnje. Savremena poljoprivreda, 44: 1-2, s. 97-102
Gawai, S.M., Deshkukh, A.M., Alkare, V.G., Talokar, K.M., Deshmukh, A.B., Sadekar, R.D. (1997) Feeding value of chemically treated soybean straw (Glycino Max.) to Buffalo heifers. Indian Veterinary Journal, 74: 8, str. 721-722
Jovanović, N., Ševković, N. (1998) Značaj i mogućnosti korišćenja hraniva domaćeg porekla. u: Kongres veterinara Jugoslavije, (VII), Zbornik radova, str. 131-139
Lević, J., Sredanović, S. (1996) Nuzproizvodi ratarstva -stočna hrana. u: Savetovanje, 'Značaj i perspektiva briketiranja biomase', Vrnjačka banja, april, Zbornik radova, s..51-56
Lević, J., Sredanović, S. (1997) Mogućnosti proizvodnje proteinskih i drugih hraniva od biljnih sirovina. u: Simpozijum, Tehnologija stočne hrane (sa međunarodnim učešćem) (VII), 'Unapređenje tehnologije proizvodnje stočne hrane', Tara, Zbornik radova, s. 17-36
Lević, L.B., Lević, J.D., Sredanović, S.A. (2000) Proizvodnja i primena melasno-urejskih koncentrata za ishranu junadi. Acta periodica technologica, br. 31, str. 379-382
Marechal, V., Rigai, L. (1999) Characterization of by-products of sunflower culture-commercial applications for stalks and heads. Industrial Crops and Products, 10(3): 185
Ristić, M., Delić, I., Lević, J. (1987) Makroprojekat proizvodnje stočne hrane animalnog i biljnog porekla na bazi domaćih izvora sirovina - studija. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Sang, H.K. (2001) Harvester for fibrous agricultural by-products. u: Seminar 'Treatment Systems for Agricultural and Food Waste', California Institute of Food and Agricultural Research
Sredanović, S., Delić, I., Lević, J., Bogešić, M. (1990) Transformacija postojećih dehidratora u savremene centre za proizvodnju stočnih hraniva. u: Naučni skup Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP '90 (III), 20-27. januar, Opatija, 1990, str. 128-133
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka