Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 14, br. 1, str. 32-35
Poređenje kinetike osmotskog sušenja jabuke u melasi šećerne repe i rastvorima saharoze
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

e-adresanevenam@uns.ac.rs
Sažetak
U radu je ispitan uticaj vremena imerzije i koncentracije osmotskog rastvora na proces osmotskog sušenja jabuke, pri konstantnoj temperaturi od 45°C, atmosferskom pritisku i u uslovima mešanja osmotkog rastvora. Kao osmotski rastvori korišćeni su rastvori melase šećerne repe koncentracija 40%, 60% i 80% i rastvori saharoze koncentracija 30%, 50% i 70%. Promene vrednosti kinetičkih parametara procesa kod svih uzoraka su određivane u različitim vremenskim intervalima tokom 5 sati dehidratacije. Izvršeno je poređenje osnovnih kinetičkih parametara osmotskog sušenja jabuke u melasi šećerne repe i u rastvorima saharoze. Bolji rezultati su postignuti kada je kao osmotski rastvor korišćena melasa šećerne repe. Najveći sadržaj suve materije i najveća vrednost odnosa WL/SG je postignuta dehidratacijom jabuke sa 80% melasom šećerne repe i iznose 63.42% i 16.60, respektivno. Pored toga, pomoću LabFit Curve Fitting Software-a ustanovljen je i matematički model koji najbolje fituje eksperimentalne rezultate i za predloženu jednačinu je dobijena visoka vrednost koeficijenta korelacije (R=0.9292 - 0.9932). Poznavanje ovakvog empirijskog modela je od velikog praktičnog značaja jer se na taj način može lako predvideti trajanje procesa osmotskog sušenja za željeni (zadati) sadržaj suve materije i obrnuto.
Reference
Association of Official Analytical Chemistry (2000) Official methods of analysis of AOAC International. Washington, 17th Edition
Chenlo, F., Moreira, R., Fernandez-Herrero, C., Vazquez, G. (2007) Osmotic dehydration of chestnut with sucrose: Mass transfer processes and global kinetics modelling. Journal of Food Engineering, 78(3): 765
Hawkes, J., Flink, J.M. (1978) Osmotic concentration of fruit slices prior to freeze dehydration. Journal of Food Processing and Preservation, 2(4): 265
Ispir, A., Togrul, I. (2009) Osmotic dehydration of apricot: Kinetics and the effect of process parameters. Chemical Engineering Research and Design, 87(2): 166
Koprivica, G., Mišljenović, N., Lević, L., Petkova, M., Pribiš, V. (2008) Osmotsko sušenje jabuke u rastvorima saharoze i melase šećerne repe - promena nutritivnih karakteristika finalnog proizvoda. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 4, str. 215-218
Koprivica, G., Mišljenović, N., Lević, L., Kuljanin, T. (2009) Uticaj nutritienata prisutnih u melasi sećerne repe i rastvorima saharoze na kvalitet osmotski dehidrirane mrkve. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 2, str. 184-187
Magee, T.R.A., Hassaballah, A.A., Murphy, W.R. (1983) Internal mass transfer during osmotic dehydration of apple slices in sugar solutions. International Journal of Food Science and Technology, 7 (2), 147-152
Mišljenović, N., Jevrić, L., Koprivica, G., Lević, Lj. (2009) Karakteristike melase šećerne repe višestruko korišćene u procesu osmotske dehidratacije jabuke i mrkve. u: Simpozijum savremene tehnologije i privredni razvoj (VIII), Leskovac, Srbija, Zbornik radova, 65
Mišljenović, N., Koprivica, G., Lević, L., Kuljanin, T. (2009) Uticaj jednostrukih i dvostrukih jestivih skrobnih prevlaka na poboljšanje osmotske dehidratacije jabuke u rastvorima saharoze i melasi šećerne repe. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 2, str. 178-180
Moreira, R., Sereno, M.A. (2003) Evaluation of mass transfer coefficients and volumetric shrinkage during osmotic dehydration of apple using sucrose solutions in static and non-static conditions. Journal of Food Engineering, 57(1): 25
Rastogi, N.K., Raghavarao, K.S.M.S. (2004) Mass transfer during osmotic dehydration: Determination of moisture and solute diffusion coefficients from concentration profiles. Food and Bioproducts Processing, 82(C1), 44-48
Saurel, R., Raoult-Wack, A.L., Rios, G., Guilbert, S. (1994) Mass transfer phenomena during osmotic dehydration of apple. Part I: Fresh plant tissue. International Journal of Food Science & Technology, 29, 531-542
Yao, Z., le Maguer, M. (1996) Mathematical modelling and simulation of mass transfer in osmotic dehydration processes. Part I: Conceptual and mathematical models. Journal of Food Engineering, 29(3-4): 349
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.

Povezani članci