Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 36, br. 4, str. 334-342
Redukcija polimerizacione kontrakcije adhezivnih restauracija
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

e-adresamilandent89@yahoo.com
Projekat:
Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije (MPNTR - 41018)

Ključne reči: polimerizaciona kontrakcija; mikropukotina; bulkfill kompozit; soft start; pulse delay
Sažetak
Kompozitni materijali koji se danas koriste za restauraciju izgubljenih zubnih tkiva, ispunjavaju skoro sve funkcionalne i estetske zahteve. Međutim, glavni problem svetlosnopolimerizujućih kompozita i dalje ostaje pojava kontrakcije prilikom polimerizacije. Posledice ovog fenomena su nastanak mikropukotine i mikrocurenja u predelu marginalnog spoja. Cilj ovog rada je da na osnovu savremene dostupne literature, predstavi najznačajnije metode za smanjenje kontrakcije adhezivnih restauracija. To su: promena hemijskog sastava kompozita, pravilna tehnika aplikovanja adhezivno-kompozitnog sistema i izbor odgovarajućeg režima svetlosne polimerizacije. Kompozitni materijali su zadnjih godina doživeli najviše promena u pogledu hemijskog sastava, sa ciljem kompenzovanja njihovih glavnih nedostataka. Uvođenjem prepolimerizovanih čestica punioca, alternativnih matriksa na bazi silorana i ormocera, i novih fotoinicijatora na bazi germanijuma, u značajnoj meri je redukovan stepen polimerizacione kontrakcije. Kvalitetna adhezivna veza između ispuna i zuba može kompenzovati kontrakciju materijala koja nastaje prilikom polimerizacije. Brojna istraživanja su pokazala da totalno nagrizajući adhezivni sistemi, u poređenju sa samonagrizajućim, omogućavaju formiranje bolje adhezivne veze za tvrda zubna tkiva. Uvođenjem stresapsorbujućeg sloja i zagrevanjem kompozita, može se dodatno smanjiti polimerizaciona kontrakcija i poboljšati marginalna adaptacija. Primenom modifikovanih režima svetlosne polimerizacije (soft start i pulse-delayed), sa smanjenim početnim intenzitetom svetlosne energije i periodom relaksacije, takođe se mogu umanjiti negativni efekti razvitka polimerizacione kontrakcije i stresa, a rizik od nastanka mikropukotine svesti na minimum.
Reference
Ahn, K.H., Lim, S., Kum, K.Y., Chang, S.W. (2015) Effect of preheating on the viscoelastic properties of dental composite under different deformation conditions. Dental Materials Journal, 34(5): 702-706
Al, S.H., Silikas, N., Watts, D.C. (2016) Polymerization shrinkage kinetics and shrinkage-stress in dental resin-composites. Dental Materials, 32(8): 998-1006
André, F.R. (2017) Efficiency of polymerization of bulkfill composite resins: A systematic review. Braz Oral Res, 31(1): 57-59
Andreatta, L.M.L., Furuse, A.Y., Prakki, A., Bombonatti, J.F.S., Mondelli, R.F.L. (2016) Pulp Chamber Heating: An in Vitro Study Evaluating Different Light Sources and Resin Composite Layers. Brazilian Dental Journal, 27(6): 675-680
Benetti, A.R., Peutzfeldt, A., Lussi, A., Flury, S. (2014) Resin composites: Modulus of elasticity and marginal quality. Journal of Dentistry, 42(9): 1185-1192
Bucuta, S., Ilie, N. (2014) Light transmittance and micro-mechanical properties of bulk fill vs. conventional resin based composites. Clinical Oral Investigations, 18(8): 1991-2000
Calheiros, F.C., Daronch, M., Rueggeberg, F.A., Braga, R.R. (2014) Effect of temperature on composite polymerization stress and degree of conversion. Dental Materials, 30(6): 613-618
Chandrasekhar, V., Rudrapati, L., Badami, V., Tummala, M. (2017) Incremental techniques in direct composite restoration. J Conserv Dent, 20(6): 386-91
Correia, A.M.D.O., Tribst, J.P.M., Matos, F.D.S., Platt, J.A., Caneppele, T.M.F., Borges, A.L.S. (2018) Polymerization shrinkage stresses in different restorative techniques for non-carious cervical lesions. Journal of Dentistry, 76: 68-74
Dačić, S., Djelić, N., Radaković, M., Lakić, N., Veselinović, A., Ristanić, M. (2016) Uticaj fotopolimerizacije na genotoksičnost kompozitnih adheziva u komet testu. Genetika, 48(2): 617-627
Dačić, S., Veselinović, A.M., Mitić, A., Nikolić, M., Cenić, M., Dačić-Simonović, D. (2016) Marginal adaptation of composite resins under two adhesive techniques. Microscopy Research and Technique, 79(11): 1031-1037
Dačić, S., Dačić-Simonović, D., Živković, S., Radičević, G., Mitić, A., Stanojević, I., Veselinović, A. (2009) SEM analiza kvaliteta ivičnog pripoja kompozitnih ispuna za gleđ posle primene totalno nagrizajućeg i samonagrizajućeg adhezivnog sistema. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 137, br. 9-10, str. 475-481
Dačić, S., Mitić, A., Popović, J., Dačić-Simonović, D., Igić, M. (2014) Ultrastructure of adhesive bond of composite to dentin. Acta Facultatis Medicae Naissensis, vol. 31, br. 1, str. 67-73
Dačić, S., Karuntanović, T., Miljković, N., Dačić, M., Dačić-Simonović, D., Mitić, A. (2018) Uticaj vrste kompozitne smole i svetlosnog izvora na mikropropuštanje kompozitnih restauracija. Acta Facultatis Medicae Naissensis, vol. 35, br. 4, str. 337-344
Dačić, S., Dačić-Simonović, D., Živković, S., Dačić, M., Radičević, G., Mitić, A., Tošić, G., Igić, M. (2014) Analiza ivičnog pripoja kompozitnih smola za gleđ skening-elektronskom mikroskopijom nakon primene standardne i postepene tehnike fotopolimerizacije. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 142, br. 7-8, str. 404-412
Daronch, M., Rueggeberg, F.A., Moss, L., de Goes, M.F. (2006) Clinically Relevant Issues Related to Preheating Composites. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 18(6): 340-350
Emami, N., Söderholm, K.M., Berglund, L.A. (2003) Effect of light power density variations on bulk curing properties of dental composites. Journal of Dentistry, 31(3): 189-196
Gamarra, V., Borges, G., Júnior, L., Spohr, A. (2018) Marginal adaptation and microleakage of a bulk-fill composite resin photopolymerized with different techniques. Odont, 106(1): 56-63
Jackson, R.D. (2016) Class II composite resin restorations: Faster, easier, predictable. British Dental Journal, 221(10): 623-631
Jang, J.H., Park, S.H., Hwang, I.N. (2015) Polymerization Shrinkage and Depth of Cure of Bulk-Fill Resin Composites and Highly Filled Flowable Resin. Operative Dentistry, 40(2): 172-180
Kaisarly, D., Gezawi, M.E. (2016) Polymerization shrinkage assessment of dental resin composites: A literature review. Odontology, 104(3): 257-270
Mahmoud, S.H., El-Embaby, A.E., Abdallah, A.M. (2014) Clinical Performance of Ormocer, Nanofilled, and Nanoceramic Resin Composites in Class I and Class II Restorations: A Three-year Evaluation. Operative Dentistry, 39(1): 32-42
Mitthra, S., Rajkumar, K., Mahalaxmi, S. (2017) Evaluation of polymerization shrinkage, polymerization shrinkage stress, wear resistance, and compressive strength of a silorane-based composite: A finite element analysis study. Indian Journal of Dental Research, 28(4): 375-379
Papadogiannis, D., Tolidis, K., Gerasimou, P., Lakes, R., Papadogiannis, Y., Zorzin, J., Maier, E., Harre, S., Fey, T., Belli, R., Lohbauer, U., Petschelt, A., Taschner, M., Gamarra, V., Borges, G., Júnior, L., Spohr, A. (2015) Marginal adaptation and microleakage of a bulk-fill composite resin photopolymerized with different techniques. Dent Mater, 31(12): 1533-41
Petrović, Lj., Ramić, B., Premović, M., Stojanac, I., Drobac, M. (2018) Improved marginal adaptation of composite restorations by using different placement and light polymerization techniques. Am J Dent, 31(1): 7-12
Petrović, L.M., Drobac, M.R., Stojanac, I.L., Atanacković, T.M. (2010) A method of improving marginal adaptation by elimination of singular stress point in composite restorations during resin photo-polymerization. Dental materials, 26(5): 449-55
Shibasaki, S., Takamizawa, T., Nojiri, K., Imai, A., Tsujimoto, A., Endo, H., Suzuki, S., Suda, S., Barkmeier, W.W., Latta, M.A., Miyazaki, M. (2017) Polymerization Behavior and Mechanical Properties of High-Viscosity Bulk Fill and Low Shrinkage Resin Composites. Operative Dentistry, 42(6): E177-E187
Tauböck, T.T., Feilzer, A.J., Buchalla, W., Kleverlaan, C.J., Krejci, I., Attin, T. (2014) Effect of modulated photo-activation on polymerization shrinkage behavior of dental restorative resin composites. European Journal of Oral Sciences, 122(4): 293-302
Tauböck, T.T., Jäger, F., Attin, T. (2019) Polymerization shrinkage and shrinkage force kinetics of highand low-viscosity dimethacrylateand ormocer-based bulk-fill resin composites. Odontology, 107(1): 103-110
Zorzin, J., Maier, E., Harre, S., Fey, T., Belli, R., Lohbauer, U., Petschelt, A., Taschner, M. (2015) Bulk-fill resin composites: Polymerization properties and extended light curing. Dent Mater, 31 (3): 293-301
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/afmnai1904334D
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0