Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 3, str. 781-800
Push i pull faktori koji utiču na razvoj vinskog turizma rejona Tri Morave
aUniverzitet Singidunum, Beograd, Srbija + Lincoln University, Belgrade
bVital AD, Belgrade
cRubin AD, Krusevac
dUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresamelita.jovanovic@lincolnuca.edu, danijelajovanovic.link@gmail.com, marko.malicanin@rubin.rs, bojandi@agrif.bg.ac.rs
Ključne reči: vinski turizam; motivi učestvovanja u vinskom turizmu; profil vinskog turiste; pull i push faktori; rejon Tri Morave
Sažetak
Predmet ovog rada predstavljaju push i pull faktori koji utiču na odluku vinskog turiste o preduzimanju putovanja u određenu destinaciju. Ovi faktori mogu biti podeljeni na interne (pull) i eksterne (push) faktore. Cilj rada je da se utvrdi razvojni potencijal, kao i faktori koji utiču na učesnike vinskog turizma u rejonu Tri Morave. U tu svrhu sprovedena su dva istraživanja: jedno na strani ponude, a drugo na strani tražnje. Na osnovu rezultata istraživanja na strani ponude, može se zaključiti da rejon Tri Morave obiluje prirodnim i antropogenim resursima koji bi trebalo biti oblikovani u integrisani vinski proizvod. Na drugoj strani, istraživanje koje se tiče turističke tražnje je sprovedeno ispitivanjem posetilaca vinarija.Prikupljeni podaci potvrđuju pretpostavke o pojavi modernog turiste u potrazi za autentičnim iskustvom, zadovoljenjem hedonističkih potreba i uživanjem u kvalitetnom vinu i hrani. Na osnovu rezultata istraživanja, kupovina i degustacija vina su najviše rangirane koristi koje turisti očekuju od posete vinarijama.Primenom Spearmanovog koeficijenta korelacije je utvrđeno da postoji statistički značajna veza između ispitanika koji su kao osnovne motive svoje posete naveli degustaciju, kupovinu vina i sticanje autentičnog turističkog doživljaja i budućeg ponašanja turista u smislu ponovne posete i preporuke prijateljima date vinske destinacije.
Reference
Alebaki, M., Iakovidou, O. (2010) Segmentation the Greek wine tourism market using a motivational approach. New Medit, Vol. 9, No. 4, pp. 31-40. (available at: www.academia.edu/1277007/Alebaki_M._and_O._Iakovidou_2010_._Segmenting_ the_Greek_wine_tourism_market_using_a_motivational_approach._New_Medit_ Volume_9_Number
Bruwer,, Lesschaeve, J., Gray, D., Sottini, A.V. (2000) Brand perception by wine tourists within a winescape framework. available at: http://academyofwinebusiness.com/wp-content/uploads/2013/04/Bruwer-Lesschaeve-Sottini-Gray.pdf
Bruwer, J. (2013) Service quality perceptions and satisfaction in a New Zealand festivalscape: Buying behavior effects. Tourism Analysis, Vol.18, No. 1, 61-77. (available at: http://www.ingentaconnect.com/contentone/cog/ta/2013/00000018/00000001/ art00005)
Bruwer, J. (2003) South African wine routes: some perspectives on the wine tourism industry's structural dimensions and wine tourism product. Tourism Management, 24(4): 423-435
Bruwer, J., Alant, K. (2009) The hedonic nature of wine tourism consumption: an experiential view. International Journal of Wine Business Research, 21(3): 235-257
Bruwer, J., Lesschaeve, I. (2012) Wine Tourists’ Destination Region Brand Image Perception and Antecedents: Conceptualization of a Winescape Framework. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(7): 611-628
Byrd, E.T., Canziani, B., Hsieh, Y.(Jerrie), Debbage, K., Sonmez, S. (2016) Wine tourism: Motivating visitors through core and supplementary services. Tourism Management, 52: 19-29
Corigliano, M.A. (1996) Caratteristiche della Domanda Strategie di Offerta e Aspetti Territoriali e Ambientali [Demand characteristics of supply and Satrategie Territorial and Environmental Aspects]. Milano: Franco Angeli
Di-Gregorio, D., Licari, E. (2006) Rural development and wine tourism in Southern Italy. u: Proceedings of 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece: European Regional Science Association, pp. 1-26, available at http://www.econstor.eu/handle/10419/118448
Hall, C. M. (2005) Biosecurity and wine tourism. Tourism Management, 26(6): 931-938
Hall, C.M. (1996) Wine tourism in New Zeland. u: Higham J. [ur.] Proceedings of the Tourism Down Under II: A research conference, University of Otago, pp. 109-119
Hall, C.M., Sharples, L., Cambourne, B., Macionis, N. (2000) Wine tourism around the world-development, management and markets. England: Butterworth-Heinemann
Heaney, L. (2003) Tapping the barrel: Profiling domestic wine tourist 1998-2001. BTR Tourism Research Report, Vol. 5, No. 1, pp. 39-43
Ivanišević, D., Jakšić, D., Korać, N. (2015) Vinogradarski atlas. available at: www. popispoljoprivrede.stat.rs
Ivkov, M., Blešić, I., Popov-Raljić, J., Ivkov-Džigurski, A., Pivac, T., Jovanović, T. (2015) Visitors' motives for attending a hybrid event: A case study of agricultural fair. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 9-28
Jakšić, D., Ivanišević, D., Đokić, V., Brbaklić-Tepavac, M. (2015) Vinski atlas. Beograd, Republika Srbija: Republički zavod za stastistiku, 2015
Johnson, G. (1998) Tourism in New Zealand: A National Survey of Wineries. Dunedin, New Zealand: University of Otago, master thesis
Johnson, R., Bruwer, J. (2007) Regional brand image and perceived wine quality: the consumer perspective. International Journal of Wine Business Research, 19(4): 276-297
Marzo‐Navarro, M., Pedraja‐Iglesias, M. (2009) Profile of a wine tourist and the correspondence between destination and preferred wine: a study in Aragon, Spain. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(7): 670-687
Nella, A., Christou, E., Lymperopoulos, C., Sigala, M. (2000) Investigating differences between domestic and international winery visitors in Greece. available at: http://www.ahtmm.com/proceedings/2012/2ndahtmmc_submission_330.pdf
Pivac, T. (2012) Vinski turizam Vojvodine, monografija. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Popp, L. (2013) Understanding the push and pull motivations and itinerary patterns of wine tourists. Michigan State University, PhD thesis
Škrbić, I., Jegdić, V., Milošević, S., Tomka, D. (2015) Development of Sremski Karlovci wine tourism and integration in the regional tourism offer. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 229-244
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1603781J
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka