Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 62, br. 1, str. 19-26
Eksperimentalno merenje zaostalih napona u naverenim slojevima kod termopostojanog čelika
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

e-adresavlazic@kg.ac.rs, dusan.arsic@fink.rs
Ključne reči: navarivanje; termopostojan čelik; zaostali naponi; otpuštanje
Sažetak
U ovom radu je prikazan postupak eksperimentalnog merenja zaostalih napona u navarenim slojevima kod termopostojanog čelika namenjenog za izradu kovačkih alata. Cilj rada je da se istraži uticaj višeslojnog navarivanja na uzdužne i poprečne zaostale napone tankih i debelih ploča koji u ekspoataciji mogu dovesti do pojave prsline. Takođe, praćen je i uticaj otpuštanja na snižavanje nivoa zaostalih napona. Ploče su navarene u 3 sloja a naponi su mereni magnetnom metodom. Dobijeni rezultati su pokazali da su zaostali naponi veći kod debelih ploča kao i da pravilan režim termičke obrade može značajno smanjiti nivo zaostalih napona.
Reference
*** Katalog firme Železarna Ravne: Alatni čelici za rad u vrućem stanju. Ravne na Koroškem, Slovenija
Arsić, D., Lazić, V., Sedmak, A., Nikolić, R., Aleksandrović, S., Đorđević, M., Bakić, R. (2016) Selection of the optimal hard facing (HF) technology of damaged forging dies based on cooling time t8/5. Metalurgija, 55/1, pp. 103-106
Arsić, D., Lazić, V., Nikolić, R., Aleksandrović, S., Djordjević, M., Hadzima, B., Vičan, J. (2015) Influence of Tempering on the Deformation Level of the Multi-layer Hard Faced Samples. Procedia Engineering, 111: 49-56
Burzić, M., Prokić-Cvetković, R., Manjgo, M., Milović, L., Arsić, M., Popović, O. (2012) Uticaj vibracija na promenu zaostalih napona i energije udara kod sučeono zavarenih spojeva. Integritet i vek konstrukcija, vol. 12, br. 3, str. 215-220
Jesensky, M. (1989) Measurment of residual stresses in welded joints. Zvaračske spravy, 39/4, pp. 85-92
Kirić, M., Sedmak, A., Adžijev, T. Određivanje temperaturskih polja i zaostalih napona u procesu zavarivanja metodom konačnih elemenata. u: Zbornik radova - Međunarodno savetovanje Zavarivanje 94, Novi Sad, str. 230-236
Komarica, N. (1994) Nestacionarno temperaturno polje i naponi u elasto-plastičnom području kod trenutnog delovanja izvora toplote. u: Zbornik radova - Međunarodno savetovanje Zavarivanje 94, Novi Sad, str. 211-214
Lazić, V., Nikolić, R., Aleksandrović, S., Milosavljević, D., Čukić, R., Arsić, D., Đorđević, M. (2014) Application of hard-facing in reparation of damaged forging dies. u: Borkowski S.; Ulewicz R. [ur.] Analysis of Technology in Various Industries, Częstochowa, Poland: Association of Managers of Quality and Production, Chapter 12 in monograph, pp. 127-143
Lazić, V. (2001) Optimizacija procesa navarivanja sa aspekta triboloških karakteristika navara i zaostalih napona. Kragujevac: Mašinski fakultet, Doktorska disertacija
Lazić, V., Arsić, D., Nikolić, R., Aleksandrović, S., Djordjević, M., Hadzima, B., Bujnak, J. (2015) Experimental Determination of Deformations of the Hard Faced Samples Made of Steel for Operating at Elevated Temperatures. Procedia Engineering, 111: 495-501
Mutavdžić, M., Lazić, V., Milosavljević, D., Aleksandrović, S., Nikolić, R.R., Čukić, R., Bogdanović, G. (2012) Determination of the optimal tempering temperature in hard facing of the forging dies. 19/3, pp. 95-103
Sedmak, A. (1996) Numerička simulacija procesa zavarivanja - temperaturna polja. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, I deo, 41/1, str. 5-12
Sedmak, A. (1996) Numerička simulacija procesa zavarivanja - zaostali naponi. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, II deo, 41/2, str. 131-138
Stefanović, M., Stanković, R. (1995) Značaj triboloških istraživanja u oblasti toplog kovanja. u: YUTRIB 95, Četvrta Jugoslovenska konferencija o tribologiji, Herceg Novi, str. 181-182
Tatarkin, G., Ilić, V., Filipović, N., Zrilić, M. (1997) Otkrivanje i karakterizacija prslina na zavarenim spojevima u toku eksploatacije. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vo. 42
Zrilić, M., Rakin, M., Milović-Matić, Lj., Putić, S. (1997) Određivanje zaostalih napona na rotacionoj peći za izradu klinkera. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 46/3, str. 219-223
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zzk1701019L
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2017.

Povezani članci