Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 40, br. 3, str. 153-157
Zastupljenost faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata na teritoriji opštine Doljevac
aDom zdravlja Doljevac
bUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
cSlužba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Zdravstveni centar Knjaževac
dSlužba hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Jagodina

e-adresamilosbogoslovic@gmail.com
Sažetak
Uvod: Kardiovaskularne bolesti (KVB) predstavljaju značajan, kako zdravstveni, tako i socijalno-ekonomski problem savremenog društva. Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti sa preko 50% učešća, najviše pogoršavaju kvalitet života, uzrokuju invalidnost, ekonomski slabe naciju i skraćuju očekivanu dužinu života. Cilj rada: Prikazati zastupljenost faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata sa teritorije opštine Doljevac starosti preko 18 godina u odnosu na polnu strukturu. Materijal i metode: Metodom anketiranja, uvidom u zdravstvenu dokumentaciju i pregledom zdravstvenih kartona pacijenata starosne dobi iznad 18 godina, koji su se javili svom izabranom lekaru u periodu od septembra do decembra 2014. godine, sprovedeno je istraživanje koje je obuhvatilo 1000 ispitanika. Prikupljani su podaci o načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti, konzumaciji duvana i alkohola i prisustvu povišenog krvnog pritiska. Podaci prikupljeni anketom su upisivani u specijalno kreiran anketni list, a zatim analizirani i deskriptivnom statistikom predstavljeni. Rezultati: Od ukupnog broja učesnika (1000) starosti preko 18 godina, bilo je 48,6% koji se nepravilno hrane, 33,7% fizički neaktivnih, 29% koji konzumiraju duvan, 22,9% koji konzumiraju alkohol, 8% sa povećanim krvnim pritiskom. U zavisnosti od pola, anketa je pokazala da se 57,03% muških ispitanika nepravilno hrani, u odnosu na žensku populaciju, 43,02%. Bilo je 24,62% fizički neaktivnih muškaraca, žena 39,70%. Duvan konzumira 47,48% muških ispitanika, u odnosu na 16,77% žena. Muškarci više konzumiraju alkohol, 55,02%, žene 1,66%. Povišen krvni pritisak, čije su vrednosti preko 140/90, bilo je kod 10,55% muških ispitanika, u odnosu na žensku populaciju, 6,31%. Zaključak: Ispitivanje je pokazalo da su faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti zastupljeni u velikom broju kod pacijenata nevezano za pol i starosnu dob. Zadatak izabranog lekara je njihova redukcija i usklađivanje životnih navika sa važećim preporukama.
Reference
*** (2005) Prevencija kardiovaskularnih bolesti. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd, Novembar
Đapić, T., Žikić, M., Planojević, M. (1991) Epidemiologija u prevencija kardiovaskularnih oboljenja. Novi Sad: Medicinski fakultet
Eikelbloom, J.W., Lonn, E., Genest, J., i dr. (1999) Homocysteine and cardiovascular disease: A critical review of the epidemiologic evidence. Ann Intern Med, 131, str. 363-75
European Society of Hypertension (2003) European Society of Cardiology, Guidelines for the managment of arterial Hypertension. J Hypertens, 21: 1011-1053
Ezzati, M. (2004) Comparative quantification of health risk: global and regional burden of disease attributable to select major risk factors. Geneva: World Health Organization
Ferket, B.S., Colkesen, E.B., Visser, J.J., Spronk, S., Kraaijenhagen, R.A., Steyerberg, E.W., Hunink, M. (2010) Systematic review of guidelines on cardiovascular risk assessment: Which recommendations should clinicians follow for a cardiovascular health check?. Archives of internal medicine, 170(1): 27-40
Jovanović, M. (1994) Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. Novi Sad: Medicinski fakultet, magistarski rad
Kollen, B., Kwakkel, G., Lindeman, E. (2006) Functional Recovery After Stroke: A Review of Current Developments in Stroke Rehabilitation Research. Reviews on Recent Clinical Trials, 1(1): 75-80
Konstantinović, D., Žigić, D. (1996) Multicentrična studija prevalencije faktora rizika i hroničnih nezaraznih oboljenja. Opšta medicina, 2(2-3), str. 83-127
Paynter, N.P., Chasman, D.I., Paré, G., Buring, J.E., Cook, N.R., Miletich, J.P., Ridker, P.M. (2010) Association between a literature-based genetic risk score and cardiovascular events in women. JAMA, 303(7): 631-7
Vukadinović, N. (2009) Korelacija gojaznosti i hipertenzije u regionu Kruševca. Opšta medicina, vol. 15, br. 3-4, str. 147-155
World Health Organization (2006) Gaining health: The European strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. Copenhagen: WHO
World Health Organization (2005) Preventing Chronic Diseases a vital investment: WHO global report. Geneva: WHO
World Health Organization (2005) The SuRF Report 2: Surveillance of Chronic Disease Risk Factors. Geneva: WHO
Žigić, D., i dr. (1998) Gojaznost. Faktori rizika i hronična nezarazna oboljenja - metodološke smernice. Beograd: SLD
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1503153B
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2016.