Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 1, str. 45-60
Praćenje postupaka desalinizacije slatina Banata i Bačke
a'Meling' Ltd. Comp., Belgrade-Zemun
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
cRudnist Engineering, Belgrade

e-adresamelingzezelj@gmail.com, z.hojka@yahoo.com
Sažetak
Rezultati istraživanja ukazuju, da bi primena usvojenog koncepta kompleksnih melioracija zasoljenih zemljišta, omogućila privođenje kulturi značajnih površina halomorfnih zemljista, čime bi se obezbedio trajan i kvalitetan zemljišni fond. Zemljišta ovog reda se obrazuju pod uticajem mineralizovanih podzemnih voda, koje sadrže lakorastvorljive soli, posebno Na. Koncenracija Na jona u mineralizovanim vodama koja je > 0,5 g/l. Alkalizovane su one podzemne i površinske vode koje sadrže hidrolitički alkaline soli NaHCO3 i NaCO3. Zna se da je uslov obrazovanja halomorfnih zemljišta pojava ascedentnog kretanja slane podzemne vode u uslovima aridne ili semiaridne klime, odnosno isti uslovi klime, tj. postojanje samo jednog toplog perioda kada su ascedentni tokovi podzemnih voda dominantni u odnosu na descedentna kretanja atmosferskih voda , pre svega padavina (Slatine Banata i Bačke). Analizirane su i usvojene lokacije u Banatu i Bačkoj kao područja kompleksnih melioracija Slatina, rasprostranjene uz prirodne i veštačke vodotoke (Dunav, Sava, Tisa, sistem DTD), gde su aplicirani rezultati istraživanja radi utvrđivanja vrste i obima tehnoloških postupaka reklamacije zaslonjenih zemljišta. Pedogenetski procesi, te formiranje naših zemljišta i zemljišta gde su realizovana osnovna eksperimentalna istraživanja veoma su slična. Radi se o zemljištima nastalim aluvijalnim nanosima usled plavljenja veliki rečnih tokova. Bitne karateristike klime kod nas tokom letnjih meseci se približavaju semi-aridnim klimatskim uslovima, koju karakterišu visoke temperature i odsustvo padavina. Koncept, metode i tehnoloski postupci u melioracijama Slatina, primenjene su na lokacije dela Banata i Bačke i odnose se na halomorfno zemljište dve klase: Solončak (Banat), Solonjec (Bačka). Tretirano zemljište je klasifikovano u 3 osnovne klase i to: Klasa I (salinitet ECo<20 mmhos/cm, sa malim obimom meliorativnih zahvata), klasa II (salinitet 20
Reference
Alison, L.E. (1956) Soil and plant responses to VAMA and HPAN soil conditiners in the presence of high exchangeable sodium. Soi Sci. of Amer. Proceed, 20(2)
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Belić, M. (1990) Dinamika vodorastvorljivog i adsorbovanog natrijuma i kalcijuma u toku melioracija solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Beltron, J.J. (1978) Drainage and Reclamation of Salt affected Soils of Wageningen
Christianser, J.E. (1947) Some permeability Characterististics of Saline and Alkali Soils. Agr. Eng, 28
Ćirić, M. (1991) Pedologija. Sarajevo: Svijetlost
Dieleman, P.J. (1973) Reclamation of salt effected soils in Iraq. Wageningen: International Institute for Land reclamation and Improvement, 175
FAO (1973) Drainage of Salty Soils. Rome, Paper N o 16
FAO Irrigation, Drainage and Salinity: An International Source book. Hutchinson
Kelley, W.P. (1937) The Reclamation of Alkali Soils. Calif. Agr. Exp. Sta. Bul., 617
Milojković, N., Miljković, N., Kukin, A., Hadžić, V. (1983) Humusne komponente vojvođanskih slatina i njihove promene pod uticajem različitih popravnih sredstava. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 13, st. 137-146
Molnar, I., Hadžić, V., Jenovai, Z. (1989) Rezultati istraživanja melioracija halomorfnih zemljišta i mogućnosti gajenja različitih useva. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj1901045Q
objavljen u SCIndeksu: 15.08.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka