Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 2, str. 291-308
Transformacioni lideri - neophodnost savremenog poslovanja
aUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
bDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar

e-adresawidojes@yahoo.com, dragan.mihajlovic@fmz.edu.rs, biljana.ilic@fmz.edu.rs
Ključne reči: liderska pozicija; transformacioni lideri; karakteristika; poslovanje
Sažetak
Za stvaranje uspešne liderske pozicije, poslovni subjekti moraju primeniti odgovarajuće strategije upravljanja. Primena pravilne menadžment strategije je posebno bitna prilikom preduzimanja velikih poslovnih projekata, jer su u poslovnu igru uloženi veliki resursi, kojima je važno domaćinski upravljati. Pod pojmom menadžment podrazumeva se upravljanje koje dovodi do realizacije unapred zadatih ciljeva, uz primenu različitih metoda i tehnika i uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa. Poslovanje u novom milenijumu i u uslovima savremene konkurencije zahteva planiranje, brzinu i fleksibilnost. Iz navedenih razloga, poslovni subjekti, odnosno top menadžeri primenjuju razne stilove liderstva. U okviru stilova liderstva u poslednje tri decenije najveću pažnju teoretičara i praktičara privlači transformacioni stil. U pitanju je specifičan stil, svojstven onim liderima koji pored ostalog, jesu u stanju da zaposlene motivišu u tolikoj meri da oni mogu uraditi i ono što inače misle da nisu u stanju da urade. Transformaciono liderstvo odlikuje proces stalnih promena, kako samih transformacionih lidera, tako i njihovih sledbenika. Transformacioni lideri su KOMETE (Kreativni; Otvoreni; Motivatori; Efektivni; Timski orjentisani i Edukovani).
Reference
Ahmad, F., Abbas, T., Latif, S., Rasheed, A. (2014) Impact of transformational leadership on employee motivation in telecommunication sector. Journal of management policies and practices, 2(2), pp. 11-25
Back-Tauber, D. (2012) Transformational leadership: Exploring its functionality. Munich: Universitas-Buchbinderei Georg Konrad, Dissertation No 4067, p. 8-11; www.unisg.ch>edis.nst>dis4067 (03.12.2016)
Bass, B., Riggio, R. (2006) Transformational leadership. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Burgess, T. (2014) Hire and keep the best people. New York: Brian Tracy, pp. 89-93
Coghlan, D., Brannick, T. (2014) Doing action research in your own organization. London: Sage Publications, p. 30; 4th edition
Covey, S.R. (2006) The seven habits of highly effective people. New York: McGraw-Hill, p. 236
Covey, S.R. (2008) Principle centered leadership. London: Prentice Hall, p. 204
Covey, S.R. (2012) Principle: Centered leadership. New York: Stephen R. Covey, p. 242
Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., Shamir, B. (2002) Impact of transformational leadership on follower development and performance: a field experiment. Academy of Management Journal, 45(4): 735-744
Đorđević-Boljanović, J. (2009) Menadžment znanja. Beograd: Data-status, str. 145-147
Frappaolo, C. (2006) Knowledge management. Capstone Publishing, pp. 57-61
Galpin, T. (1996) The human side of change, a practical guide to organizational redesign. San Francisco: Jossey-Bass, p. 70
Goleman, D. (2010) Primal leadership. Harvard Business School Press, p. 94
Jandaghi, G., Zarei, M.H., Farjami, A. (2009) Comparing Transformational Leadership in Successful and Unsuccessful Companies. African Journal of Business Management, 3(7), pp. 272-280
Judge, T.A., Piccolo, R.F. (2004) Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, 89(5): 755-768
Katz, R.L. (2009) Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review, Harvard business school publishing corporation (Originally publishing in Harvard business review in 1974), USA
Mihajlović, D., Plavšić, A., Ilić, B. (2009) Upravljanje znanjem u okviru menadžmenta ljudskih resursa. Beograd, str. 100-107
Milić, T. (2008) Liderska strategija novog doba. Beograd: Zadužbina Andrejević
Northouse, P.G. (2008) Liderstvo-teorija i praksa. Beograd: Data-status, str. 48
Parry, K.W. (2007) Researching the trainability of transformational organizational leadership. Citirano prema: Ivana Simić: (2015): Menadžment, Ekonomski fakultet, Niš
Plavšić, A., Božinović, G., Ilić, B. (2010) Liderska strategija u upravljanju projektima. str. 113-123
Rafferty, A.E., Griffin, M.A. (2004) Dimensions of transformational leadership: Conceptual and empirical extensions. Leadership Quarterly, 15(3): 329-354
Robbins, S., Coulter, M. (2005) Management. Delhi: Pearson prentice Hall India - Pearson education Inc, p. 433
Stefanović, V. (2007) Sposobnost ljudskih resursa kao uslov pridruživanja EU. Niš: Ekonomski fakultet, str. 114-122
Stefanović, V., Cvijanović, D., Vojnović, B. (2013) Ekonomska efektivnost upravljanja ljudskim resursima. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Stefanović, V. (2001) Inovativno preduzeće u funkciji razvoja ekonomskog sistema. Priština: Ekonomski fakultet, str. 278
Sundi, K. (2013) Effect of transformational leadership and transactional leadership on employee performance of Konawe Education Department at Southeast Sulawesi Province. International Journal of Business and Management Invention, 2(12), pp. 50-58
Yaser, M.A. (2012) The realtionship between leadership styles and motivation of managers: Conceptual framework. International Refereed Research Journal - Journal of arts, science & commerce, 3(1), pp. 161-166
Yukl, G. (1989) Leadership in organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2nd ed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1702291S
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2017.
Creative Commons License 4.0