Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 79, str. 15-30
Evropski nalog za hapšenje kao mehanizam ekstradicije u međunarodnoj krivičnopravnoj saradnji
aUniverzitet u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska
bUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
cKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresavanda.bozic@pravo.hr, knez@prafak.ni.ac.rs, nikac@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: evropski nalog za hapšenje; ekstradicija; međunarodna krivičnopravna saradnja; EU
Sažetak
Predmet rada je Evropski nalog za hapšenje (u daljem tekstu: EUN) kao model ekstradicije država članica Evropske unije, uspostavljen Okvirnom odlukom Veća EU (2002/584/PUP) od 13. 6. 2002. o postupku predaje između država članica EU. U uvodnom delu rada je dat kratak osvrt na ideju ujedinjenja Evrope posle II svetskog rata i s tim u vezi usvajanje EUN kao supstituta spore i nedovoljno efikasne ekstradicije. Centralni deo rada sadrži izlaganje o njegovom pojmu, legislativnom okviru, materijalnim i procesnim pravnim uslovima za izdavanje i sadržini. Evropski nalog za hapšenje ne može se izdati za sva krivična dela, već samo za dela navedena u Katalogu 32. Načelo dvostruke kažnjivosti je ukinuto za pojedina teška krivična dela, kao i zabrana izručenja vlastitih državljana za neka finansijska krivična dela. U zaključnom delu je ukazano na ulogu EUN u izgradnji i funkcionisanju jedinstvenog pravosudnog prostora EU.
Reference
*** (2002) Okvirna odluka o evropskom nalogu za hapšenje i proceduri predaje između država članica 2002/584/PUP je doneta na sednici Saveta EU 13. 6. 2002
*** (2002) Council framework decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant (EAW) and the surrender procedures between Member States, Decision 2002/584/JHA. Official Journal L, 190, 18.7.2002
*** (2011) Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Brussels: EU Commission, 11.4.2011, p. 3
Božić, V., Leštanin, B., Nikač, Ž. (2018) Ekstradicija kao vid međunarodne saradnje u izdavanju lica s osvrtom na postupanje policije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Priština - Kosovska Mitrovica, str. 155-172
Čule, J., Hržina, D. (2013) Primjena europskog uhidbenog naloga u Republici Hrvatskoj - očekivanja i stvarnost. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 2/13, vol. 20, 715-750
Đorđević, S. (2011) Evropski nalog za hapšenje: deset pitanja i deset odgovora. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, str. 6-8
Đurđić, V. (2012) Evropski nalog za hapšenje. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 21-37
Fontaine, P. (1997) Le grand dessein. Lozana: Fondacija Jean Monnet pour l'Europe/Centre de recherches européennes
Gajin, S. (2009) Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora. Beograd: Centar za unapređenje pravnih studija (CUPS), str. 75-78
Gasmi, G., Nikač, Ž. (2013) Priručnik za pripremanje stručnih ispita zaposlenih u MUP RS, Poglavlje II Osnovi sistema EU (Pravo EU). Beograd: MUP RS i KPA, str. 43-107, elektronsko izdanje
Knežević, S. (2014) Međunarodnopravni standardi zabrane dvostruke ugroženosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Priština - Kosovska Mitrovica, str. 257-270
Nikač, Ž., Bećirović, M., Korajlić, N. (2013) Evropski nalog za hapšenje i predaju kao supstitut ekstradiciji u EU. Kriminalističke teme, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo, br. 1-2/13, str. 75-91
Palmieri, M. (2005) Evropska integracija na polju krivičnopravnog delovanja - evropski nalog za hapšenje # The European integration in criminal field: The European arrest warrant. Temida, vol. 8, br. 4, str. 37-43
Pradel, J., Corstens, G. (2009) Droit pénal européen. Paris: Dalloz, str. 335
Simić, B., Nikač, Ž. (2010) Mesto i uloga Evropola u međunarodnoj policijskoj saradnji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 61-70
Simić, B., Nikač, Ž., Blagojević, M. (2011) Analitičke radne datoteke Europola u funkciji suzbijanja kriminaliteta. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 1, str. 87-101
Verola, N. (2007) Od Evropskog Ustava do Sporazuma o reformama. u: Razmatranja o Evropi - dve godine integracije na stranicama časopisa Italiani europei, Beograd: Publikum, str. 15-32
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1879015B
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka