Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, br. 3, str. 283-302
Međunarodna policijska saradnja u Jugoistočnoj Evropi u funkciji bezbednosti
aPolicijska akademija, Beograd, Srbija
bMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska

e-adresazeljko.nikac@kpa.edu.rs, djuras@mup.hr
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak
U radu se obrađuje važno pitanje međunarodne policijske saradnje u regionu JIE u funkciji bezbednosti u Evropi, sa naglaskom na status i ulogu Republike Srbije. U funkciji teme je dat kratak osvrt na pravne izvore, vidove i oblike međunarodne policijske saradnje. Dalje se navode mehanizmi i organizacioni oblici međunarodne policijske saradnje u regionu JIE, kao što su: Asocijacija šefova policije (SEPCA), Mreža policijskih službenika (WPON), Policijski forum (PF), Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI), Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI), Centar za saradnju službi za sprovođenje zakona JIE (SE­LEC) i dr. U završnom delu je ukazano na perspektive saradnje u regionu JIE i dalje povezivanje sa Europolom i institucijama EU, posebno u kontekstu aplikacije Srbije i ostalih zemalja bivše SFRJ za prijem u Uniju.
Reference
*** (2008-2014) Zakon o kaznenom postupku. NN, 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14
*** (2004) Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima. NN, 178
*** (2009) Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Službeni glasnik RS, br. 20
*** (1999) 'Agreement on Cooperation to Prevent and Combating Transborder Crime', Bucharest, 26 May. Internet http://www.secicenter.org/p169/Legal_framework_SECI_Agreement, 23.04.2015
*** (2011) Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koja prelaze državnu granicu. Službeni glasnik RS, br. 39
*** (2012) Zakon o potvrđivanju Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu Zakona u Jugoistočnoj Evropi. NN - Međunarodni ugovori, 5
*** (2011) Zakon o ratifikaciji Konvencije SELEC. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 08
*** (2002) Council framework decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States. Official Journal of EU, L190 od 18. 7
*** (2004) Joint Statement. u: Ministerial SEECP Meeting/Regional Forum of MARRI, Herceg Novi
*** (2011-2012) Kazneni zakon. NN, 125/11, 144/12
*** (2005-2011) Službeni glasnik RS, br.101/05, 63/09 - Odluka US i 91/11
*** (2011-2015) Zakon o policiji. Narodne novine, (dalje: NN) 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15
*** (2011) Zakon o potvrđivanju Konvencije o Centru za sprovođenje zakona u JIE. Službeni glasnik RS, br. 8
*** (2007) Zakon o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u JIE. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 70
*** (2007-2009) Službeni glasnik RS, br.116/07, 126/07-ispr. i 41/09
*** (2011-2014) Službeni glasnik RS, br.72/11,101/11,121/12,32/13,45/13 i 55/14
*** (2006) Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2009) SEPCA-INTERPOL Meeting to launch the BESA project on fighting ethnic crime groups in SEE Lyon, 10th March
Arhiv Centar Statut SEPCA - strategija za period 201-2013. operativni dokumenti, izveštaji i informacije
Đukanović, D., Nikolić, G. (2008) Saradnja država jugoistočne Evrope u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 1, str. 37-53
Geifman, A. (1995) Thou Shalt kill: Revolucinary terrorism in Russia 1897-1917. Princeton University Press
Goldenberg, A. (1953) La Commision Internationale de Police Criminelle. Paris: University de Paris, These pour le doctorat en droit, 25-47
Jensen, R.B. (1981) The International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the Origins of Interpol. Journal of Contemporary History, 16(2): 323-347
Kreća, M. (1988) Ius cogens u savremenom međunarodnom pravu. Beograd: PF
Lazarević, V. (1933) Međunarodna policija - istorija, rad i rezultati. Beograd, Interno izdanje, 7-11, 12-22,fn.4
Lopandić, D., Kronja, J. (2010) Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu. Beograd: Evropski pokret u Srbiji, 205-207
Milićević, B. (1929) Međunarodna policija i međunarodna policija i solidarnost država u borbi protiv kriminala. Policija, Beograd, br. 15-16
MUP RS (2014-2015) Policija danas, Beograd, br.51,9 i br.53,13
Nešković, S. (2005) Međunarodna policijska saradnja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 5, str. 754-769
Nikač, Ž. (2009) Mesto i uloga MUP RS u borbi protiv korupcije - međunarodni i unutrašnji aspekti. u: Međunarodni naučni skup - Korupcija i ljudske slobode, Zbornik radova UMKP RS, Tara, 408-424
Nikač, Ž., Simić, B. (2014) Asocijacija šefova policije JIE - SEPCA. u: Međunarodna naučna konferencija - EU i zapadni Balkan - izazovi i perspektive, IMPP i Fondacija 'Hans Zajdel', Beograd, Zbornik radova, 424-436
Nikač, Ž., Simić, B., Aritonović, N. (2014) Međunarodna policijska saradnja zemalja JIE. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem - Pravo i društvena stvarnost, PF Priština, K. Mitrovica, Zbornik radova, Tom 1, 369-382
Nikač, Ž., Korajlić, N., Bećirović, M. (2013) Evropski nalog za hapšenje i predaju kao supstitut ekstradiciji u EU. Kriminalističke teme, Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, br. 1-2
Nikač, Ž. (2003) Transnacionalna saradnja država u borbi protiv kriminaliteta - Europol i Interpol. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS
Pena, U., Sikimić, N. (2011) Nastanak i razvoj međunarodne policijske saradnje. Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista, 184-191
Southeast Europe Police Chiefs Association http: sepca-see.eu/about-sepca/aims-and-objectives, 18.04.2015
Wright, R.A., Miller, J.M. (2005) The encyclopedia of criminology. New York: Routledge, 795-798
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka