Actions

Ekonomski pogledi
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:1
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 6 from 7  
Back back to result list
2004, vol. 4, iss. 1-2, pp. 67-86
Srbija i Crna Gora, Kosovo i Metohija i zona slobodne trgovine Jugoistočne Evrope
(The title is not available in English)
aUniversity 'Braća Karić', Faculty of Trade and Banking 'Janićije i Danica Karić', Belgrade, Serbia
bBeogradska poslovna škola + Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia
cUniversity of Priština - Kosovska Mitrovica, Faculty of Economy, Serbia
Abstract
(not available in English)
Analiza ekonomskih odnosa u regionu dovodi do opšteg zaključka da regionalna saradnja zaostaje u poređenju sa dostignutim nivoom uspostavljenih veza i odnosa koje svaka pojedinačna zemlja razvija, ili nastoji da razvije sa EU. Istorijski faktori i obrazac zatvorenog ekonomskog razvoja su uticali na skromne međusobne ekonomske veze zemalja JIE. Nizak nivo međusobne spoljnotrgovinske razmene, kao i mali ostvareni novo priliva stranih direktnih investicija ukazuju na sporost u privrednim reformama i prestruktuiranju. Naglašena je mogućnost i potreba za novim izvoznim poslovima među zemljama regiona. Cilj analize je da sagleda kako spoljnotrgovinske odnose u regionu, tako posebno položaj i nivo uključenosti privrede Kosova i Metohije u ovaj regionalni kontekst. U ovom radu koristićemo geopolitički pojam Jugoistočna Evropa (JIE) koji obuhvata sedam zemalja: četiri bivše jugoslovenske republike (SRJ, Bosnu i Hercegovinu Hrvatsku i Makedoniju), Rumuniju, Bugarsku i Albaniju. Geografski posmatrano jugoistok Evrope (Balkanske zemlje) obuhvata devet zemalja, tj osim navedenih sedam, još Grčku i Mađarsku. U najširim relacijama, jugoistoku Evrope se često pripisuju još i Slovenija, Moldavija i Turska pa se govori o prostoru od preko 1,5 miliona kvadratnih kilometara sa oko 136 miliona stanovnika. U pitanju je region sa strateškom lokacijom na prelazu između Evrope i Azije i sa značajnim razvojnim potencijalima-tržište, resursi, ekonomski potencijali rasta. Zemlje jugoistoka Evrope su bivše socijalističke zemlje, sada zemlje u tranziciji, opterećene značajnim ekonomskim problemima, a zemlje u regionu bivše Jugoslavije i posledicama rata, nacionalnih sukoba i sankcija. Kosovo i Metohija su od 1999. godine pod upravom UN u okviru međunarodnih granica SCG. U Prištini je 10. decembra 2003. godine objavljen Plan za primenu Standarda za Kosovo (PPSK) koji utvrđuje akcije i politiku postizanja standarda utvrđenih u dokumentu "Standardi za Kosovo", i nakon toga odobren od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u njegovom saopštenju od 12. decembra. "Standardi za Kosovo", a posebno uvod u njih, utvrđuju pravnu osnovu i vodeća načela za ovaj plan primene. "Standardi za Kosovo" su skup ciljeva koje KiM moraju dostići u narednom periodu. Oni opisuju Kosovo i Metohiju kao region u kojem su javne ustanove reprezentativne i demokratske, gde je vladavina prava efikasna, poštovana i dostupna svima, gde su interno raseljena lica, koja to žele, slobodna i u stanju da se vrate na Kosovo bez smetnji, prepreka ili obeshrabrivanja. Svi pojedinci bez obzira na etničko poreklo mogu da putuju i da rade bezbedno i da se služe svojim jezikom (i gde to biva poštovano) svugde i u svakoj ustanovi na Kosovu, gde je okvir za funkcionisanje tržišne privrede. Ukratko, to podrazumeva istinski multietničko i stabilno Kosovo zasnovano na evropskim standardima. U tom pogledu, proces standarda je harmoničan sa paralelnim Procesom uspostavljanja mehanizma stabilizacije i pridruživanja Evropske unije (MSP). Naravno, ostvarivanje ovih standarda predstavlja sasvim drugo pitanje. Brojne pokrenute regionalne inicijative kao što su Pakt za stabilnost JIE, SECI i sl. upravo imaju za cilj da unaprede trgovinske veze u regionu, ojačaju političke odnose i promovišu ukupan ekonomski razvoj regiona. Regionalni pristup Evrope prema svom jugoistočnom delu najbolju potvrdu dobija u procesu stabilizacije i pridruživanja koji je Evropa predložila 1999. godine za Albaniju, BIH, Hrvatsku, Makedoniju i SCG a u smislu veće stabilizacije, demokratizacije i bržeg razvoja.
References
*** (2001) Trade policies and institutions in FRY. Washington, DC: World Bank
*** (2002) Transition. Washington, DC: World Bank
*** (2002) Kosovo: FRY transitional support strategy. Washington, DC: World Bank
*** Stability pact working group on trade liberalization and facilitation. in: Memorandum of understanding on trade liberalization and facilitation
*** (1998) Carinski zakon. Sl. list, 59
*** (2001) Carinski zakon. Sl. list, 23
*** (2001) Zakon o carinskoj tarifi. Sl. list, 23
*** (2003) Carinski zakon Evropske zajednice - Sl. list EZ, br 2913/92. Beograd: Želnid, 23
*** (2002) IMF report. November
*** (2003) Budžet. Priština: Ministarstvo finansija i ekonomije KiM
*** (2000) Investment guide for southeast Europe. Sofia, September
Cetinić, G. (2000) Poremećeni trgovinski tokovi. in: Minić Jelica [ed.] Jugoistočna Evropa 2000 - pogled iz Srbije, Beograd: Stubovi kulture
European Commission (2002) Stability Pact for South-Eastern Europe. in: Ministerial Meeting Working Group on Trade Liberalization and Facilitation, Sofia, June, Statement
Grandov, Z. (1990) Jugoslovenska trgovina u tržišnoj privredi. Beograd: IPC-YU
Grandov, Z. (2000) Spoljnotrgovinsko poslovanje - savremena teorija i praksa. Beograd: Beogradska trgovačka omladina
Grandov, Z. (2000) Trgovinsko poslovanje - teorija i praksa. Beograd: Beogradska trgovačka omladina
Grandov, Z. (2003) Carinski sistem i stope, kao podsticaj spoljnotrgovinskoj razmeni. Ekonomski anali, septembar, str. 178-189
Lopandić, D.Ž., ur. (2001) Bela knjiga - priprema pridruženih zemalja Centralne i Istočne Evrope za integraciju u unutrašnje tržište Unije. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Lopandić, D.Ž. (2001) Initiatives in southeastern Europe. Belgrade
UN, Economic Commission for Europe (2002) Economic survey of Europe 2002. NY-Geneva: ECE
UN, Economic Commission for Europe (2002) Economic survey of Europe 2003. NY-Geneva: ECE
Uvalić, M. (2001) Regional co-operation in Southeastern Europe. in: Veremis Thanos i Daniel Daianu [ed.] Balkan reconstruction, London, itd: Frank Cass
Vidas-Bubanja, M.M., Grandov, Z. (2002) Rekonstrukcija tržišta i podsticanje aktivnosti ka stvaranju zone slobodne trgovine u regionu. Ekonomski anali, jan, str. 298-306, Savetovanje Ekonomska politika 2001/2002: opšti privredni ambijent, poslovna klima i izgledi za restrukturiranje preduzeća i banaka, Beograd
Vidas-Bubanja, M.M., Popovčić-Avrić, S.D. (2000) Izvoz i strane direktne investicije - ključni parametri internacionalizacije jugoslovenske privrede. Ekonomist, vol. 32, br. 4, str. 49-56
Vidas-Bubanja, M.M. (1998) Metode i determinante stranih direktnih investicija. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

No related records