Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:54
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:54

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 82, str. 245-261
Zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina u Republici Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresadraganarado@sbb.rs
Ključne reči: lice mlađe od 18 godina; uslovi za zasnivanje radnog odnosa; postupak za zasnivanje radnog odnosa; način zaključenja ugovora o radu
Sažetak
Zbog nedovršenog psihofizičkog, moralnog, društvenog i intelektualnog razvoja, lice mlađe od 15 godina ne može biti zaposleno, a lice uzrasta od 15 do 18 godina može zasnovati radni odnos pod restriktivnim uslovima, dizajniranim tako da se zaštiti njegova ličnost i interesi koje ima u vezi sa izborom zaposlenja i zanimanja, zdravlje, moral i obrazovanje. Lice koje je napunilo 15 godina, naime, može zasnovati radni odnos, ukoliko rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje, odnosno ako rad nije zabranjen zakonom, uz pisanu saglasnost zakonskog zastupnika i na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje da je sposobno da obavlja poslove za koje zasniva radni odnos i da ti poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje. Ako ispunjava ove uslove, ono zasniva radni odnos zaključenjem ugovora o radu.
Reference
*** (2005-2014) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, Br. 24 (2005), 61 (2005), 54 (2009), 32 (2013), 75 (2014)
*** (2009) Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Službeni glasnik RS, Br. 36
*** (2013/2017) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik RS, Br. 55, 101
*** (2013) Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik RS, Br. 55
*** (2017) Zakon o dualnom obrazovanju. Službeni glasnik RS, Br. 101
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, Br. 15 (2005), 72 (2011) -i dr. zakon, 6 (2015)
*** (2017) Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu. Službeni glasnik RS, Br. 53
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 98
Alibineze, Ž., Novaković, S. (2014) Komentar Zakona o radu. Beograd: Poslovni biro, Peto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Arandarenko, M., Žarković-Rakić, J., Vladisavljević, M. (2012) Od neaktivnosti do zaposlenosti - analiza uticaja javnih politika i faktora koji utiču na neaktivnost. Beograd: Fond za razvoj ekonomske nauke
Euler, D. (2015) Dualno srednje stručno obrazovanje u Srbiji. (Electronic version). Retrived 15. November 2007 from: www.pks.rs/.../GIZ%20VET%20-%20Dualno%20%20 obrazovanje %20 STUDIJA%20SRPSKI%20WEB
Ivošević, I., Ivošević, M. (2016) Komentar Zakona o radu. Beograd: Službeni glasnik, Treće izdanje
Jovanović, P. (2012) Radno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu, Šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Jovanović, P.P. (2015) Posebna radnopravna zaštita pojedinih kategorija radnika. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 4, str. 1459-1486
Kovačević, Lj. (2016) Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Beograd: Pravni fakultet
Kovačević, L., Novaković, U. (2017) Saglasnost zakonskog zastupnika za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnikom. Pravo i privreda, vol. 55, br. 4-6, str. 662-690
Kulić, Ž., Perić, S. (2016) Radno pravo. Beograd: Zavod za udžbenike
Lubarda, B. (2013) Uvodi u radno pravo sa elementima socijalnog prava. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Međunarodna organizacija rada (2002) Smernice o radnom zakonodavstvu. Ženeva
Međunarodna organizacija rada (2002) Iskorenjivanje najgorih oblika dečijeg rada - praktičan vodič za primenu Konvencije broj 182. (Electronic version). Retrived 1. November 2017, from: htpp://www.ilo.org/ipecinfo/product/downaload.pdf
Petrović, A. (2009) Međunarodni standardi rada. Niš: Pravni fakultet u Nišu-Centar za pravne publikacije
Ristić, Z., Pavlović, Lj. (2012) Potrebe tržišta rada i položaj mladih nezaposlenih lica. Beograd: Unija poslodavaca Srbije
Simonović, D. (2013) Radno pravo. Beograd: Projuris, treće ažurirano izdanje
Šunderić, B. (1986) Uslovi za zasnivanje radnog odnosa radnika. Beograd: Naučna knjiga
Vujović, R., Dejanović, V., Jovanović, V., Pejaković, Lj., Petrović, N. (2006) Dečiji rad u Srbiji - analiza zakonodavstva, prakse i pojavnih oblika dečijeg rada. Beograd: Centar za prava deteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1982245R
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka