Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 66, br. 1, str. 7-31
Fitoplazmoze lekovitih biljaka
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
bInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd, Srbija
cInstitut za zemljište, Beograd, Srbija
Projekat:
Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata (MPNTR - 46007)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Sažetak
Lečenje lekovitim biljem staro je koliko i čovečanstvo. Čak i danas, lečenje biljem ima svoju primenu i neprestano se razvija. Lekovite biljke predstavljaju skupoceno blago prirode kao sirovina za lečenje, kao hrana i predmet trgovine. U oblasti proučavanja prirodnih lekovitih sirovina postignuti su, do sada, veoma značajni rezultati, koji su uticali na povećanje interesovanja njihovog korišćenja u proizvodnji lekova. Gotovo da nema oblasti u savremenoj terapiji gde fitofarmaka nema primenu. Fitoterapija u širem smislu reci podrazumeva terapiju svim preparatima na bazi bilja. To mogu biti razni ekstraktivni preparati ili drugi galenski oblici definisanog sastava: kapsule, tablete, masti, sirupi i dr. Zastupljenost vrsta lekovitog bilja u Srbiji čini oko 700 vrsta, što predtavlja preko 19 % od ukupne flore Srbije. Zvanično je registrovano oko 420 vrsta lekovitog bilja, a u prometu se nalazi oko 300 vrsta, od kojih najveći deo raste spontano u prirodi, a manji broj se gaji plantažno. Vrednost proizvodnje lekovitog i aromatičnog bilja procenjuje se na oko sedam miliona, a izvoz na oko četiri miliona dolara. Raznovrsnost, brojnost i sve veći ekonomski značaj lekovitih biljaka, nameće potrebu proučavanja njihovih bolesti, među kojima fitopatogene gljive zauzimaju značajno mesto, a poslednjih desetak godina sve veći značaj preuzimaju fitoplazmoze. Fitoplazme su obligatni intracelularni mikroorganizmi koji nastanjuju floem i to ćelije sitastih cevi različitih biljnih vrsta. U prirodi ih prenose insekti, vektori iz grupe cikada na perzistentan način. Fitoplazme su uglavnom okruglastog, ali promenljivog oblika i veličine (50-1000 nm u prečniku), koja im omogućava prolaz kroz sitaste ploče floema. Vidljive su pod elektronskim mikroskopom. Predstavljaju najsitnije prokariotske mikroorganizme, bez ćelijskog zida, a obavijene su omotačem, po čemu se i razlikuju od bakterija. Sadrže ribozome sa ribonukleinskim kiselinama i dvospiralnu dezoksiribonukleinsku kiselinu. Imaju najmanji genom, koji je poznat, kod prokariotskih organizama (680-1600 kb). Ni jedna fitoplazma nije, do sada, odgajena kao čista kultura na veštačkoj podlozi, pa je zbog toga njihova identifikacija još uvek nesigurna i neprihvaćena. Najviše citiran i široko prihvaćen je sistem na osnovu sličnosti u sekvencama njihovog 16S ribozomalnog gena i bioloških osobina. Fitoplazmoze karakteriše niz patoloških promena, a mogu se ispoljiti kroz četiri tipična tipa simptoma: (1) filodija, (2) žutilo i crvenilo, (3) ozelenjavanje ili virescencija i (4) proliferacije vršnih pupoljaka ili 'veštičine metle'. Na lekovitim vrstama u Srbiji tipični fitoplazmozni simptomi utvrđeni su na: Ehinacea purpurea, E. Angustifolia, Hypericum perforatum, H. barbatum, Plantago major, Sapona­ria officinalis, Digitalis purpurea, Origanum vulgare, Levisticum officinale, Carum carvi, Trigonella foenum greacum, Melisa officinalis, Petroselinum sativum, Apium graveolens, Valeriana officinalis, Rubus fruticosus, Vaccinium myrtillus, Arnica montana, Calendula officinalis, Cichorium intybus, Salix alba i Chamomilla recutita. Elektronskom mikroskopijom utvrđeno je prisusvo fitoplazmi u 5 vrsta lekovitih biljaka, a u ostalim vrstama primenom tehnika molekularne identifikacije. Dve vrste fitoplazmi su utvrđene na lekovitim biljkama u Srbiji: Stolbur fitoplazma (16SrXII grupa) i Clover yellow edge (16SrIII-B), na više od dvadeset vrsta lekovitih biljaka. Podaci o kvantitativnim i kvalitativnim promenama sekundarnih metabolita fitoplazmoznih lekovitih biljaka su oskudni, pa ih treba podspešiti.
Reference
*** (2009) COST action FA 0807 Integrated management of phytoplasma epidemics in different crop systems: Vector table (Vector species, Disease Association, Host Plants, Distribution, First Reference, Phytoplasma group). http://www.costphytoplasma.eu/WG2/Vector%20table.htm (verified August 19. 2012)
*** (2009) COST action FA 0807 Integrated management of phytoplasma epidemics in different crop systems. http://costphytoplasma.eu/index.htm (verified July 10 2012)
Adamovic, D., Djalovic, I., Mitrovic, P., Kojic, S., Pivic, R., Josic, D. (2014) First Report on Natural Infection of Paeonia tenuifolia by ‘ Candidatus Phytoplasma solani’ in Serbia. Plant Disease, 98(4): 565-565
Adamovic, D., Djalovic, I., Mitrovic, P., Kojic, S., Starovic, M., Purar, B., Josic, D. (2014) First Report of 16SrXII-A Subgroup Phytoplasma (Stolbur) Associated with Reddening of Oenothera biennis in Serbia. Plant Disease, 98(6): 841-841
Ahrens, U., Seemüller, E. (1992) Detection of DNA of plant pathogenic mycoplasmalike organisms by a polymerase chain reaction that amplifies a sequence of the 16S rRNA gene. Phytopathology, 82(8): 828
Alhudaib, K., Aroch, Y., Wilson, M., Jones, P. (2009) Molecular identification, potential vectors and alternative hosts of the phytoplasma associated with a lime decline disease in Saudi Arabia. Crop Protection, 28: 13-18
Alma, A. (1996) Mixed Infection of Grapevines in Northern Italy by Phytoplasmas Including 16S rRNA RFLP Subgroup 16SrI-B Strains Previously Unreported in This Host. Plant Disease, 80(4): 418
Amidžić, L., Dražić, S., Kostić, M., Maksimović, S., Mandić, R., Menković, N., Panjković, B., Popov, V., Radanović, D., Roki, Đ., Sekulović, D., Stepanović, B., Tasić, S. (1999) Strategija zaštite lekovitog bilja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
Angelini, E., Clair, D., Borgo, M., Bertaccini, A., Bouden-Padieu, E. (2001) Flavescence dorйe in France and Italy: Occurrence of closely related phytoplasma isolates and their near relationships to Palatinate grapevine yellows and an alder yellows phytoplasma. Vitis, 40: 79-86
Angelini, E., Negrisolo, E., Clair, D., Borgo, M., Boudon-Padieu, E. (2003) Phylogenetic relationships among Flavescence doree strains and related phytoplasmas determined by heteroduplex mobility assay and sequence of ribosomal and Nonribosomal DNA. Plant Pathology, 52(5): 663-672
Arnaud, G., Malembic-Maher, S., Salar, P., Bonnet, P., Maixner, M., Marcone, C., Boudon-Padieu, E., Foissac, X. (2007) Multilocus Sequence Typing Confirms the Close Genetic Interrelatedness of Three Distinct Flavescence Doree Phytoplasma Strain Clusters and Group 16SrV Phytoplasmas Infecting Grapevine and Alder in Europe. Applied and Environmental Microbiology, 73(12): 4001-4010
Assante, G., Bava, A., Nasini, G. (2005) Enhancement of a pentacyclic tyrosine kinase inhibitor production in Cladosporium cf. cladosporioides by Cladosporol. Applied Microbiology and Biotechnology, 69(6): 718-721
Bai, X., Zhang, J., Ewing, A., Miller, S.A., Jancso, R.A., Shevchenko, D.V., Tsukerman, K., Walunas, T., Lapidus, A., Campbell, J.W., Hogenhout, S.A. (2006) Living with genome instability: the adaptation of phytoplasmas to diverse environments of their insect and plant hosts. Journal of bacteriology, 188(10): 3682-96
Bava, A., Dallavalle, S., Fronza, G., Nasini, G., Vajna, de P.O. (2006) Absolute configuration of sporotricale and structure of 6-hydroxysporotricale. Journal of natural products, 69(12): 1793-5
Berger, J., dalla Via, J., Baric, S. (2009) Development of a TaqMan allelic discrimination assay for the distinction of two major subtypes of the grapevine yellows phytoplasma Bois noir. European Journal of Plant Pathology, 124(3): 521-526
Bertaccini, A., Marani, F. (1980) Mycoplasma-like oranisms in Gladiolus sp. plants with malformed and virescent flowers. Phytopath. Medit, 19: 121-128
Bertaccini, A., Vibio, M., Stephani, E. (1995) Detection and molecular characterization of phytoplasmas infecting grapevine in Liguria (Italy). Phytopathologia Mediterranea, 34, str. 137-141
Bertaccini, A. (2007) Phytoplasmas: diversity, taxonomy, and epidemiology. Frontiers in Bioscience, 12(1): 673
Bertamini, M., Neduchezhain, N. (2001) Effect of phytoplasma stolbur-subroup (Bois noir-BN)] on photosynthetic pigments, saccharides, ribulose 1, 5-bisphosphate carboxylase, nitrate and nitrite reductases, and photosynthetic activities in field-grown grapevine (Vitis vinifera L. cv. Chard. Photosythetica, 39: 119-122
Bobev, S.G., de Jonghe, K.W.A. (2011) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF293091.1
Borth, W.B., Fukuda, S.K., Hamasaki, R.T., Hu, J.S., Almeida, R.P. (2006) Detection, characterisation and transmission by Macrosteles leafhoppers of watercress yellows phytoplasma in Hawaii. Annals of Applied Biology, 149 (3); 357-363
Bos, L. (1960) A witches broom virus disease of Vaccinium myrtillus in the Netherlands. Tijdschrift Plantezieten, 66: 259-263
Botti, A., Bertaccini, A. (2003) Molecular variability in Flavescence dorée phytoplasmas as marker for the disease outbreaks in vineyards. u: Extended abstract of 14th Meeting of ICVG, Locorotondo, Italy, Bary, Italy: Department of Plant Protection and Applied Microbiology University, 62-63
Botti, S., Bertaccini, A. (2006) Phytoplasma infection trough seed transmission: Further observations. u: 16. International Congress of the International Organization of Mycoplasmology, Cambridge, 113
Boudon-Padieu, E. (2005) Phytoplasmas associated to Grapevine yellows and potential vectors. Bulletin O.I.V., vol. 78, no 891-892, str. 311-320
Bruni, R., Sacchetti, G. (2005) Micro-Organism-Plant Interactions As Influencers of Secondary Metabolism in Medicinal Plants. Minerva Biotecnologica, 17: 119-125
Bruni, R., Pellati, F., Bellardi, M.G., Benvenuti, S., Paltrinieri, S., Bertaccini, A., Bianchi, A. (2005) Herbal Drug Quality and Phytochemical Composition of Hypericum perforatum L. Affected by Ash Yellows Phytoplasma Infection. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(4): 964-968
Chen, T.A. (1971) Mycoplasmalike Organisms in Sieve Tube Elements of Plants Infected with Blueberry Stunt and Cranberry False Blossom. Phytopathology, 61(2): 233
Chiesa, S., Prati, S., Assante, G., Maffi, D., Bianco, P.A. (2007) Activity of synthetic and natural compounds for phytoplasma control. Bulletin of Insectology, 60: 313-314
Clair, D., Larrue, J., Aubert, G., Gillet, J., Cloquemin, G., Boudon-Padieu, E. (2003) A multiplex nested-PCR assay for sensitive and simultaneous detection and direct identification of phytoplasma in the Elm yellows group and Stolbur group and its use in survey of grapevine yellows in France. Vitis, 42: 151-157
Cordova, I., Jones, P., Harrison, N.A., Oropeza, C. (2003) In situ PCR detection of phytoplasma DNA in embryos from coconut palms with lethal yellowing disease. Molecular Plant Pathology, 4(2): 99-108
Credi, R., Terlizzi, F., Milanesi, L., Bondavalli, R., Cavallini, G., Montermini, A., Dradi, D. (2006) Wild host plants of Stolbur Phytoplasma and its vector, Hyalesthes obsoletus, at sites of Grapevine bois noir occurrence in Emilia-Romagna, Italy. u: 15th Meeting of the ICVG, Stellenbosch, South Africa, Extended Abstracts, 182-184
Cvrković, T. (2009) Diverzitet cikada u vinogradima Srbije i njihova uloga u prenošenju Bois noir fitoplazme. Beograd, Doktorska disertacija
Daire, X., Boudon-Padieu, E., Berville, A., Schneider, B., Caudwell, A. (1992) Cloned DNA probes for detection of grapevine Flavescence dorée mycoplasma-like organism (MLO). Annals of Applied Biology, 121(1): 95-103
Daire, X., Clair, D., Reinert, W.., Boudon-Padieu, E. (1997) Detection and differentiation of grapevine yellows phytoplasmas belonging to the elm yellows group and to the Stolbur subgroup by PCR-amplification of non-ribosomal DNA. European Journal of Plant Pathology, 103(6): 507
Davies, D.L. (2000) The occurrence of two phytoplasmas associated with stunted Rubus species in the UK. Plant Pathology, 49(1): 86-88
Deng, S., Hiruki, C. (1991) Amplification of 16S rRNA genes from culturable and nonculturable mollicutes. Journal of Microbiological Methods, 14(1), 53-61
Doi, Y., Teranaka, M., Yora, K., Asuyama, H. (1967) Mycoplasma- or PLT Group-like Microorganisms Found in the Phloem Elements of Plants Infected with Mulberry Dwarf, Potato Witches' Broom, Aster Yellows, or Paulownia Witches' Broom. Japanese Journal of Phytopathology, 33(4): 259-266
Drobnjaković, T., Perić, P., Marčić, D., Piciau, L., Alma, A., Mitrović, J., Duduk, B., Bertaccin, A. (2009) Leafhoppers in phytoplasma infected carrot fields: Species composition and potential phytoplasma vectors. u: Kongres o zaštiti bilja sa simpozijumom (VI), Zlatibor, Zbornik rezimea, 85-86
Duduk, B., Bertaccini, A. (2006) Corn with symptoms of reddening: New host of stolbur phytoplasnia. Plant Disease, 90(10): 1313-1319
Duduk, B., Botti, S., Ivanović, M., Krstić, B., Dukić, N., Bertaccini, A. (2004) Identification of phytoplasmas associated with grapevine yellows in Serbia. Journal of Phytopathology, 152, 575-579
Duduk, B., Peric, P., Marcic, D., Drobnjakovic, T., Picciau, L., Alma, A., Bertaccini, A. (2008) Phytoplasmas in carrots: disease and potential vectors in Serbia. Bulletin of Insectology, vol. 61, br. 2, str. 327-331
Esmailzadeh-Hosseini, S.A., Salehi, M., Khanchezar, A., Shamszadeh, M. (2011) The first report of a phytoplasma associated with pot marigold phyllody in Iran. Bulletin of Insectology, 64: S109-S110
Fahmeed, F., Rosete, Y.A., Perez, K.A., Boa, E., Lucas, J. (2009) First report of 'Candidatus phytoplasma asteris' (group 16SrI) infecting fruits and vegetables in Islamabad, Pakistan. Journal of Phytopathology, 157(10), 639-641
Fos, A., Danet, J.L., Zreik, L., Garnier, M., Bové, J.M. (1992) Use of a monoclonal-antibody to detect the stolbur mycoplasma-like organism in plants and insects and to identify a vector in France. Plant Disease, 76: 1092- 1096
Franova, J., Pribylova, J., Petrzik, K. (2009) Purple coneflower with reddening and phyllody: a new host of clover phyllody phytoplasma. Eur J Plant Pathol, 123: 85-90
Franova, J., Pribylova, J., Šimkova, M., Navratil, M., Valova, P. (2003) Electron microscopy and molecular characterization of phytoplasmas associated with strawflower yellows in the Czech Republic. European Journal of Plant Pathology, 109: 883-887
Franova, J., Cermakova, H. (2012) h
Fránová, J., Šimková, M. (2009) Association of ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ with yellowing and phyllody of Plantago lanceolata. Folia Microbiologica, 54(5): 469-472
Gundersen, D.E., Lee, I.M. (1996) Ultrasensitive detection of phytoplasmas by nested-PCR assays using two universal primer pairs. Phytopathologia Mediterranea, 35(3), 144-151
Hartman, J.X., Hooper, G.R., Bath, J.E. (1972) Occurrence and nature of mycoplasma-like organisms in stunt disease of Michigan highbush blueberry. Michigan Academician, 4: 461-467
Hwang, S.F., Chang, K.F., Howard, R.J., Khadhair, A.H., Gaudiel, R.G., Hiruki, C. (1997) First report of a yellows phytoplasma disease in purple coneflower (Echinacea spp) in Canada. Zeitschrift fur Pflanzen Krankheiten und Pflanzenschutz, 104 182-192
Iriti, M., Quaglino, F., Maffi, D., Casati, P., Bianco, A., Faoro, F. (2008) Solanum malacoxylon, a New Natural Host of Stolbur Phytoplasma. J. Phytopathology, 154: 8-14
Ishiie, T., Doi, Y., Yora, K., Asuyama, H. (1967) Suppressive effects of antibiotics of tetracycline group on symptom development of mulberry dwarf disease. Ann. Phytopathol. Soc. Jpn, 33: 267-275
Josic, D., Starovic, M., Stojanovic, S., Popovic, T., Dolovac, N., Zdravkovic, J., Pavlovic, S. (2013) First Report of Group 16SrXII-A Phytoplasma Causing Stolbur Disease in Saponaria officinalis Plants in Serbia. Plant Disease, 97(3): 420-420
Josic, D., Starović, M., Kojic, S., Pivic, R., Stanojkovic-Sebic, A., Zdravkovic, M., Pavlovic, S. (2015) Dianthus barbatus: A New Host of Stolbur Phytoplasma in Serbia. Plant Disease, 99(2): 283-283
Jošić, D., Kuzmanović, S., Stojanović, S., Aleksić, G., Starović, M. (2009) XII Group Phytoplasma detection by RFLP analysis of 16SrRNA sequences. u: IV Congress of the Serbian Genetic Society, Tara, Book of Abstracts, 13
Jošić, D., Pavlović, S., Stojanović, S., Kuzmanović, S., Gavrilović, V., Starović, M. (2010) Phytoplasma disease on Plantago major in Serbia. Pharmacognosy Magazine, 6 (22): S170-S171, Abstracts Book of 6th CMPSEEC, 18- 20 April 2010. Antalya, Turkey, Mueen A
Jošić, D., Pavlović, S., Pivić, R., Kuzmanović, S., Stojanović, S., Popović, T., Starović, M. (2012) Cultivated and Wild Plantain (Plantago major) is a Host of Stolbur Phytoplasma in Serbia. Journal of Medicinal Plants Research, 6; 2: 284-288
Jošić, D., Starović, M. (2012) Identifikacija fitoplazmi. u: [ur.] Fitoplazmoze lekovitih biljaka, Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', 77-103, 116
Jošić, D., Kuzmanović, S., Stojanović, S., Aleksić, G., Pavlović, S., Starović, M. (2010) Detection of XIIA phytoplasma group on cultivar Župljanka in Župa vineyard region by RFLP analysis of 16s rDNA sequences. Genetika, vol. 42, br. 1, str. 145-153
Jović, J., Cvrković, T., Mitrović, M., Krnjanjić, S., Petrović, A., Redinbaugh, M.G., Pratt, R.C., Hogenhout, S.A., Toševski, I. (2009) Stolbur phytoplasma transmission to maize by Reptalus panzeri and the disease cycle of maize redness in Serbia. Phytopathology, 99(9): 1053
Kegler, H., Müller, H.M., Kleinhempel, H., Vederevskaja, T.D. (1973) Untersuchungen über den Kirshenverfall and die Hexenbesenkrankenheit der Heidelbeere. Nachrichtenblatt fur den Deutschen Pflanzenshutzdienst, 27: 5-9
Khadhair, A.-H., Hiruki, C., Deyholos, M. (2008) Molecular Characterization of Aster Yellows Phytoplasma Associated with Valerian and Sowthistle Plants by PCR-RFLP Analyses. Journal of Phytopathology, 156(6): 326-331
Khadhair, A.-H., Kawchuk, L.M., Taillon, R.C., Botar, G. (1998) Detection and molecular characterization of an aster yellows phytoplasma in parsley. Canadian Journal of Plant Pathology, 20(1): 55-61
Khan, A.J., Botti, S., Paltrinieri, S., Al-Subhi, A.M., Bertaccini, A.F. (2002) Phytoplasmas in alfalfa seedlings: Infected or contaminated seeds?. u: 14th International Organization of Mycoplasmology Conference, Vienna, Austria., Abstracts, str. 148
Kirkpatrick, B.C., Stenger, D.C., Morris, T.J., Purcell, A.H. (1987) Cloning and Detection of DNA from a Nonculturable Plant Pathogenic Mycoplasma-like Organism. Science, 238(4824): 197-200
Kube, M., Mitrovic, J., Duduk, B., Bertaccini, A. (2010) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/HQ589197.1
Kuzmanović, S., Jošić, D., Stojanović, S., Aleksić, G., Popović, T., Pavlović, S., Starović, M. (2011) Stolbur phytoplasma associated with reddening of blackberry in Serbia. u: 7th Balkan Congress of Microbiology, Belgrade, CD Proceedings
Kuzmanović, S., Martini, M., Ermacora, P., Ferrini, F., Starović, M., Tosić, M., Carraro, L., Osler, R. (2008) Incidence and molecular characterization of flavescence doree and stolbur phytoplasmas in grapevine cultivars from different viticultural areas of Serbia. Vitis, vol. 47, br. 2, str. 105-111
Langer, M., Maixner, M. (2004) Molecular characterization of grapevine yellows-associated phytoplasmas of the stolbur-group based on RFLP-analysis of non-ribosomal DNA. Vitis, 43(4), 191-199
Lawson, R., Hsu, H.T. (2006) Quarantine Viruses, Viroids and Phytoplasmas that Affect Movement of Ornamental Plants. Acta Hort., 722: 17-30
Lebsky, V., Poghosyan, A., Silva-Rosales, L. (2010) Application of scanning electron microscopy for diagnosing phytoplasmas in single and mixed (virus-phytoplasma) infection in Papaya. 21st International Conference on Virus and other Graft Trasmissible Diseases of Fruit Crops. Julius-Kuhn-Archiv, 427: 70-78
Lee, I.M. (1992) A Genotype-Based System for Identification and Classification of Mycoplasmalike Organisms (MLOs) in the Aster Yellows MLO Strain Cluster. Phytopathology, 82(9): 977
Lee, I.M., Davies, R.E., Gundersen-Rindal, D. (2000) Phytoplasma: Phytopathogenic Mollicutes. Annu. Rev. Microbiol, 54, str. 221-255
Lee, I.M., Bottner-Parker, K.D., Zhao, Y., Davis, R.E., Harrison, N.A. (2010) Phylogenetic analysis and delineation of phytoplasmas based on secY gene sequences. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 60: 2887-2897
Lee, I.M., Gundersen-Rindal, D.E., Davis, R.E., Bottner, K.D., Marcone, C., Seemuller, E. (2004) 'Candidatus Phytoplasma asteris', a novel phytoplasma taxon associated with aster yellows and related diseases. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 54(4): 1037-1048
Lee, I.M., Martini, M., Marcone, C., Zhu, S.F. (2004) Classification of phytoplasma strains in the elm yellows group (16SrV) and proposal of 'Candidatus Phytoplasma ulmi' for the phytoplasma associated with elm yellows. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 54(2): 337-347
Lee, I., Gundersen-Rindal, D.E., Davis, R.E., Bartoszyk, I.M. (1998) Revised classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and ribosomal protein gene sequences. International Journal of Systematic Bacteriology, 48(4), 1153-1169
Lefol, C., Lherminier, J., Boudon-Padieu, E., Larrue, J., Louis, C., Caudwell, A. (1994) Propagation of flavescence dorée MLO (Mycoplasma-like organism) in the leafhopper vector Euscelidius variegatus Kbm. Journal of Invertebrate Pathology, 63(3): 285
Lherminier, J., Benhamou, N., Larrue, J., Milat, M.L., Boudon-Padieu, E., Nicole, M., Blein, J.P. (2003) Cytological Characterization of Elicitin-Induced Protection in Tobacco Plants Infected by Phytophthora parasitica or Phytoplasma. Phytopathology, 93: 1308-1319
Macrone, C., Hergenhahn, F., Ragozzzino, A., Seemuller, E. (1999) Dodder transmission of pear decline, European stone fruit yellows, Rubus Stunt, Picris echioides Yellows and Cotton Phyllody Phytoplasmas to periwinkle. Journal of Phytopathology, 147. Is. 3
Marcone, C., Ragozzino, A., Seemüller, E. (1997) Witches'- broom of Sarothamus scoparius: a new disease associated with a phytoplasma related to spartium witches'-broom agent. J. Phytopathol, 145: 159-161
Martelli, G.P., Boudon-Padieu, E. (2006) Directory of infectious diseases of grapevines and viroses and virus-like diseases of the grapevine: Bibliographic report 1998-2004. Options Mediterraneennes, Série B: N. 55, str. 297
Mccoy, R.E. (1979) Mycoplasmas and yellows diseases. u: Whitcomb R.F., Tully J.G. [ur.] The Mycoplasmas. Plant and insect mycoplasmas, New York: Academic Press, vol. III., str. 229-265
McManus, P.S., Stockwell, V.O., Sundin, G.W., Jones, A.L. (2002) Antibiotic use in plant agriculture. Annu Rev Phytopathol, 40: 443-65
Musetti, R., Paolacci, A., Ciaffi, M., Tanzarella, O.A., Polizzotto, R., Tubaro, F., Mizzau, M., Ermacora, P., Badiani, M., Osler, R. (2010) Phloem Cytochemical Modification and Gene Expression Following the Recovery of Apple Plants from Apple Proliferation Disease. Phytopathology, 100(4): 390-399
Musetti, R., de Marco, F., Farhan, K., Polizzotto, R., Santi, S., Ermacora, P., Osler, R. (2011) Phloem-specific protein expression patterns in apple and grapevine during phytoplasma infection and recovery. Bulletin of Incetology, 64: S211-S212
Nasu, S., Sugiura, M., Wakimoto, T., Iida, T.T. (1967) On the etiologic agent of rice yellow dwarf disease. Annals Phytopathological Society Japan, 33: 343-344
Olivier, C.Y., Lowery, D.T., Stobbs, L.W., Vincent, C., Galka, B., Saguez, J., Bittne, L., Johnson, R., Rott, M., Masters, C., Green, M. (2009) First Report of Aster Yellow Phytoplasmas (‘Candidatus Phytoplasma asteris') in Canadian Grapevines. Plant Disease, 93: 669
Pavlovic, S., Pljevljakusic, D., Starovic, M., Stojanovic, S., Josic, D. (2012) First Report of 16SrIII-B Phytoplasma Subgroup Associated with Virescence of Arnica montana in Serbia. Plant Disease, 96(11): 1691-1691
Pavlovic, S., Starovic, M., Stojanovic, S., Aleksic, G., Kojic, S., Zdravkovic, M., Josic, D. (2014) The First Report of Stolbur Phytoplasma Associated with Phyllody of Calendula officinalis in Serbia. Plant Disease, 98(8): 1152-1152
Pavlović, S., Starović, M., Stojanović, S., Kojić, S., Marinković, J., Jošić, D. (2014) First report of Stolbur phytoplasma affecting Cichorium intybus in Serbia. Plant Disease, 98(6); 839
Pavlović, S., Jošić, D., Starović, M., Stojanović, S., Aleksić, G., Stojšin, V., Radanović, D. (2012) Stolbur Phytoplasma on two St. John‘s Worth species (Hypericum perforatum L. and H. barbatum L.) in Serbia. Journal of Medicinal Plant Reseacrh, 6: 906-911
Pavlović, S., Starović, M., Živković, S., Kostić, M., Tomić, T. (2004) Crvenilo - raširena pojava na lekovitom bilju. u: Kongres o zaštiti bilja, (V), Zbornik rezimea, Zlatibor, 22-26.novembar, 160-161
Pavlović, S., Tošić, M., Stojanović, S., Starović, M. (2004) Detakcija fitoplazmi u Echinacea spp. Elektronskom mikroskopijom. u: V kongres o zaštiti bilja, Zbornik rezimea, Zlatibor, 106-107
Pavlović, S., Dražić, S., Stojanović, S., Starović, M., Kostić, M. (2004) First report on phytoplasma disease in purple coneflower in Serbia. u: Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 5-8 September Book of Abstracts, 94-9
Pavlović, S., Stojanović, S., Starović, M., Rajković, S. (2005) Some new diseases of medicinal plants in Serbia. u: 9th International Congress PHYTOPHARM 2005, St-Petersburg, Rusia, Proceedings, 468-473
Pavlović, S., Ivanović, Ž., Stojanović, S., Starović, M., Jošić, D., Martini, M. (2010) Identification of phytoplasma of 16Sr XIIA group infecting two Echinacea species in Serbia. u: COST Action Combined meeting of Work Groups 1-4: Current status and perspectives of phytoplasma disease research and management, Sitges, Spain, Abstract book
Pavlović, S., Mitrović, J., Duduk, B. (2010) Prvi nalaz stolbur fitoplazmi na peršunu i valerijani u Srbiji. u: Zbornik rezimea radova X Savetovanja o zaštiti bilja, Zlatibor, 69-70
Pavlović, S., Starović, M., Stojanović, S., Popović, T., Aleksić, G., Dražić, S., Josić, D. (2011) Echinacea purpurea-a host of 16Sr XIIA phytoplasma group in Serbia. Phytopatogenic Mollicutes, 1 (1), str. 35-39
Pavlović, S., Pljevljakušić, D., Vuković, G., Starović, M., Stojanović, S. (2012) Fusarium spp. causing withering of nasurtium in Serbia. u: Proceedings of the 7th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (7th CMAPSEEC), Subotica, Serbia, 309-314
Pracros, P., Renaudin, J., Eveillard, S., Mouras, A., Hernould, M. (2006) Tomato flower abnormalities induced by stolbur phytoplasma infection are associated with changes of expression of floral development genes. Molecular Plant-Microbe Interactions, 19: 62-68
Prince, J.P., Davis, R.E., Wolf, T.K., Lee, I.M., Mogen, B.D., Dally, E.L., Bertaccini, A., Credi, R., Barba, M. (1993) Molecular detection of diverse mycoplasmalike organisms (MLOs) associated with grapevine yellows and their classification with aster yellows, X-disease, and elm yellows MLOs. Phytopathology, 83(10), 1130-7
Quaglino, F., Zhao, Y., Bianco, P.A., Wei, W., Casati, P., Davis, R.E. (2010) http://www.ncbi.nlm.gov/nuccore/GU220565.1
Radisek, S., Ferant, N., Jakse, J., Javornik, B. (2008) Identification of a phytoplasma from the aster yellows group infecting purple coneflower (Echinacea purpurea) in Slovenia. New Disease Reports, 18: 13
Radonjić, S., Hrncić, S., Jović, J., Cvrković, T., Krstić, O., Krnjajić, S., Tosevski, I. (2009) Occurrence and Distribution of Grapevine Yellows Caused by Stolbur Phytoplasma in Montenegro. Journal of Phytopathology, vol. 157, br. 11-12, str. 682-685
Raju, B.C. (1983) Current Status of the Etiology of Pear Decline. Phytopathology, 73(2): 350
Rancic, D.V., Paltrinieri, S., Tosevski, I., Petanovic, R.U., Stevanovic, B., Bertaccini, A. (2005) First report of multiple inflorescence disease of Cirsium arvense and its association with a 16SrIII-B subgroup phytoplasma in Serbia. Plant Pathology, vol. 54, br. 4, str. 561-561
Rangaswami, G.D.J., Bagayaraj, D.G. (2005) Agricultural microbiology. New Delhi: Prentice-Hall of India, 2nd ed. 442
Razin, S., Tully, J.G. (1975) Molecular and diagnostic procedures in mycoplasmology: molecular characterization. San Diego (CA): Academic Press
Reeder, R., Kelly, Pl., Arocha, Y. (2009) Candidatus Phytoplasma asteris identified in blackberry (Rubus fructicosus agg) in the United Kingdom. New Dis Rep, 19: 66
Rojas-Martínez, R.I., Zavaleta-Mejía, E., Lee, I.M., Martini, M., Aspiros, H.S. (2003) Detection and characterization of the phytoplasma associated with marigold phyllody in Mexico. Journal of Plant Pathology, 85: 81-86
Sarić, M.R., ur. (1989) Lekovite biljke SR Srbije. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, knj. 65
Schneider, B., Gibb, K.S., Seemüller, E. (1997) Sequence and RFLP analysis of the elongation factor Tu gene used in differentiation and classification of phytoplasmas. Microbiology, 143 ( Pt 10): 3381-9
Seemüller, E., Marcone, C., Lauer, U., Ragozzino, A., Göschl, M. (1998) Current status of molecular classification of the phytoplasmas. Journal of Plant Pathology, 80: 3-26
Sertkaya, G., Osler, R., Musetti, R., Ermacora, P., Martini, M. (2004) Detection of phytoplasmas in Rubus spp. by microscopy and molecular techniques in Turkey. Acta Horticulturae, Valencia, International Symposium on Small Fruit Virus Diseases (X), 25 September 2004
Singh, A., Dubey, N.K. (2012) An ethnobotanical study of medicinal plants in Sonebhadra District of Uttar, Pradesh, India with reference to their infection by foliar fungi. Journal of Medicinal Plants Research, 6 (14): 2727-2746
Stanosz, G.R., Heimann, M.F., Lee, I.-M. (1997) Purple Coneflower Is a Host of the Aster Yellows Phytoplasma. Plant Disease, 81(4): 424-424
Starovic, M., Kuzmanovic, S., Gavrilovic, V.M., Aleksic, G., Popovic, T., Stojanovic, S., Josic, D. (2012) Detection and Identification of Two Phytoplasmas (16SrIII-B and 16SrXII-A) From Alfalfa (Medicago sativa) in Serbia. Journal of Phytopathology, vol. 160, br. 11-12, str. 758-760
Starović, M., Kojić, M., Kuzmanović, S., Stojanović, S., Pavlović, S., Jošić, D. (2013) First Report of Blueberry Reddening Disease in Serbia Associated with 16SrXII-A (Stolbur) Phytoplasma. Plant Disease, 97(12); 1653
Sticher, L., Mauch-Mani, B., Metraux, J.P. (1997) Systemic acquired resistance. Annual Review of Phytopathology, 35(1): 235-270
Šutić, D. (1995) Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka. Beograd: Poljoprivredni fakultet
The IRPCM Phytoplasma (2004) 'Candidatus Phytoplasma', a taxon for the wall-less, non-helical prokaryotes that colonize plant phloem and insects. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 54(4): 1243-1255
Tozzp, D.C.M., Ramsdell, D.C., Taboada, O., Lee, I.-M, Davis, R.E. (1993) Epidemiological studies on the stunt disease of highbush blueberry. Annals of Applied Biology, 123(3): 579-599
Valiunas, D., Alminaite, A., Jomantiene, R., Davis, R.E., Maas, J.L. (2004) Possible Cause of European Blueberry Disease in Related to North American Milkweed Yellows Phytoplasma. Journal of Plant Pathology, 86: 135-140
van der Meer, F.A. (1987) Rubus stunt. u: Converse R. [ur.] Virus Diseases of Small Fruits, Washington, DC: US Department of Agriculture, Handbook br. 631, 197-203
Vindimian, M.E., Grassi, A., Ciccotti, A., Pollini, C.P., Terlizzi, F. (2004) Epidemiological studies on Rubus Stunt (RS) in blackberry orchards located near Trento (Italy). u: Martin R.R. [ur.] X International Symposium on Small Fruit Virus Diseases, 25 September 2004, Valencia, Spain, Acta Horticulturae, pp 654
Wang, K., Hiruki, C. (2001) Use of heteroduplex mobility assay for identification and differentiation of phytoplasmas in the aster yellows group and the clover proliferation group. Phytopathology, 91(6): 546-52
Wu, W., Cai, H., Wei, W., Davis, R.E., Lee, I.M., Chen, H., Zhao, Y. (2011) Identification of two new phylogenetically distant phytoplasmas from Senna surattensis plants exigiting stem fascilation and shoot proliferation symptoms. Annals of Applied Biology, 160: 25-34
Xu, B.Y., Chen, T.A. (1996) Cranberry false blossom disease in New Jersey. Phytopathology, 86: S125
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zasbilj1501007S
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka