Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 67, br. 5, str. 729-738
Prirodna radioaktivnost uglja i letećeg pepela u termoelektrani 'Nikola Tesla B'
aJavno preduzeće Elektroprivreda Srbije, Beograd
bPrivredno društvo Rudarski basen Kolubara
cUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
dUniverzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

e-adresadragica.kisic@eps.rs
Ključne reči: termoelektrane u Srbiji; leteći pepeo; merenje radioaktivnosti; prirodni radionuklidi; 238U; 232Th; 226Ra; građevinska industrija
Sažetak
U termoelektranama (TE) Javnog preduzeća 'Elektroprivreda Srbije' (JP EPS) koje u kotlovima sagorevaju lignit, kao nus produkat nastaje godišnje oko 6 miliona tona letećeg pepela. Potencijalno tržište za upotrebu letećeg pepela postoji, ali ga za sada koriste isključivo cementare. Radioaktivnost letećeg pepela može da predstavlja jedan od važnih razloga protiv njegove šire upotrebe u građevinskoj industriji Srbije. Merenje radioaktivnosti u termoelektranama redovno se sprovodi od 1990. godine. U radu su prikazani rezultati dvadesetogodišnjih merenja radioaktivnosti letećeg pepela u termoelektrani Nikola Tesla B (TENT B) u Obrenovcu. Uporedno su prikazani podaci o sadržaju prirodnih radionuklida u uglju koji se sagoreva u kotlovima TENT B poreklom iz kolubarskog basena i pepelu koji nastaje prilikom sagorevanja uglja. Na osnovu dobijenih rezultata o sadržaju prirodnih radionuklida zaključuje se da se pepeo iz termoelektrane Nikola Tesla B može odlagati u životnu sredinu. Pepeo se može koristiti i u građevinarstvu, u niskogradnji. Kod primene u visokoj gradnji udeo pepela kao dodataka drugim građevinskim materijalima zavisi kako od njegovih fizičkih i hemijskih karakteristika, tako i od specifične aktivnosti 226Ra, 232Th i 40K.
Reference
*** (2005) Elaborat - Kontrola radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini TENikola Tesla B (1990-2002, 2006 i 2011. godina). Beograd: Istitut za medicinu rada i radiološku zaštitu Dr. Dragomir Karajović
*** Elaborati - Kontrola radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini TENikola Tesla B (2003, 2004, 2007-2010. godina). Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča
*** Međunarodni projekat INTAILRISK, EU FP 6, 2004-2007 - procena rizika na životnu sredinu zbog upotrebe radioaktivnog kontaminiranog industrijskog otpada
*** (2011) Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet. Sluzbeni glasnik RS, 86/11 od 18.11.2011
*** (2009) Laboratorijsko ispitivanje zavisnosti Prirodne radioaktivnosti uzoraka uglja PK Tamnava-Zapadno polje od sadržaja pepela - izveštaj. Institut za nuklearne nauke Vinča
Cevik, U., Damla, N., Nezir, S. (2007) Radiological characterization of Cayırhan coal-fired power plant in Turkey. Fuel, 86(16): 2509-2513
Kezović, M.I. (2011) Ugljonosnost Kolubarskog basena. Elektroprivreda, vol. 64, br. 2, str. 154-163
Kisić, D., Miletić, S., Janaćković, Đ., Todorović, D., Radonjić, V. (2012) Prirodna radioaktivnost letećeg pepela iz termoelektrane Nikola Tesla B, kao jedna od značajnih karakteristika kod primene u građevinskoj industriji. u: Simpozijum Odsumporavanje dimnih gasova (I), Savetovanje deponije pepela i šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima, sa međunarodnim učešćem (IV), Palić, str. 217-227
Kisić, D., Žbogar, Z., Marinković, S., Kostić-Pulek, A., Cmiljanić, S. (2007) Mogućnost korišćenja elektrofilterskog pepela PD TENT d.o.o. Obrenovac u niskoj i visokoj gradnji. u: Forum kvaliteta, Regionalna naučno-stručna konferencija o upravljanju industrijskim otpadom (I), Kopaonik 22-25. okt, Beograd
Kisić, D., Gavrić, M., Milićević, N., Mađarac, D., Cojić, S., Cvijanović, P. (2010) Mere zaštite preduzete u termoenergetskim postrojenjima JP EPS u cilju smanjenja emisije praškastih materija u vazduh. u: Simpozijun sa međunarodnim učešćem Zaštita vazduha 2010 - Kvalitet vazduha i zakonska regulativa u zaštiti životne sredine, Subotica, str. 124-134
Kisić, D., Cokić, Z., Milićević, N., Mađarac, D., Radovanović, I., Radonjić, V. (2011) Prilagođavanje mera zaštite životne sredine u TE Nikola Tesla B, saglasno novoj tehnologiji malovodnog transporta i odlaganja pepela i šljake. u: Savetovanje sa međunarodnim učešćem - Stanje i perspektive deponija pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima (III), Palić, str. 42-52
Kisić, D., Veselinović, N., Tokonami, S., Čeliković, I., Čuknić, O., Nemčević, M., Simović, R., Žunić, Z.S., Stojanović, Z. (2009) Norm u okolini TE 'Nikola Tesla' B - eksperimentalni rezultati. u: XXV simpozijum DZZSCG [Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore], Kopaonik, 47-52
Kljajić, R., Šipka, V., Radenković, M., Mitrović, R. (1995) Ugljevi i mineralna đubriva kao izvor tehnološkog povećanja prirodne radioaktivnosti - jonizujuća zračenja iz prirode. Beograd: JDZZ
Meier, A.L., Lichte, F.E., Biggs, P.H., Bullock, J.J. (1996) Analysis of coal ash by inductively coupled plasma-mass spectrometry: Analytical methods for the mineral resources surveys program. u: Arbogast B.F. [ur.] US Geological Survey Open File Rep, 96-525, 109-125
Mishra, U. (2004) Environmental impact of coal industry and thermal power plants in India. Journal of Environmental Radioactivity, 72(1-2): 35-40
Momdal, T., Sengupt, D., Mandal, A. (2006) Natural Radioactivity of Ash and Coal in Major Thermal Power Plants of West Bengal, India. Curr. Sci. India, 91: 1387-1393
Pantelić, G., Eremić-Savković, M., Tanasković, M., Javorina, Lj., Vuletić, V., Kisić, D. (2002) Ispitivanje povećane prirodne radioaktivnosti u radnoj životnoj sredini termoelektrana u Obrenovcu. u: Međunarodna konferencija Elektra II-ISO 14000, Tara, Zbornik radova, str. 294-296
Rosner, G., Bunzl, K., Hötzl, H., Winkler, R. (1984) Low level measurements of natural radionuclides in soil samples around a coal-fired power plant. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 223(2-3): 585-589
United Nations Scentific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNCEAR) (1988) Report of the General Assembly, with annexes, Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. New York: United Nations
Vuković, Ž., Mandić, M., Vuković, D. (1996) Natural radioactivity of ground waters and soil in the vicinity of the ash repository of the coal-fired power plant “Nikola Tesla” A-Obrenovac (Yugoslavia). Journal of Environmental Radioactivity, 33(1): 41-48
Životić, D., Gržetić, I., Lorenz, H., Simić, V. (2008) U and Th in some brown coals of Serbia and Montenegro and their environmental impact. Environmental Science and Pollution Research, 15(2): 155-161
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/HEMIND121016120K
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2013.

Povezani članci

Hrana i ishrana (2009)
Kontrola zdravstvene ispravnosti hrane sa aspekta kontaminacije radionuklidima
Dragović Snežana

Tehnika - Rudar geol metal (2008)
Sadržaj potencijalno toksičnih mikroelemenata u uglju Kostolačkog basena
Životić Dragana, i dr.

Hemijska industrija (2000)
Uranijum u životnoj sredini
Đurić Gordana D., i dr.

prikaži sve [4]