Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:40

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 45, br. 1-2, str. 32-67
Promena paradigme za stabilnu koronarnu bolest u hronični koronarni sindromi - novine u vodiču Evropskog udruženja kardiologa iz 2019. godine
aInternistička ordinacija "Dr Bastać", Zaječar
bVojnomedicinska akademija, Klinika za kardiologiju, Beograd, Srbija
cPoliklinika Belmedic, Beograd
dInternistička ordinacija "Joksimović", Bor
eSpecijalistička ordinacija za internu medicinu "Dr Pavlović-kardiologija", Beograd
fZdravstveni centar Zaječar (ZCZ), Internistička služba, Nefrološki odsek, Zaječar
gZCZ, Pedijatrijska služba, Zaječar
hZCZ, Internistička služba, Odsek invazivne kardiologije, Zaječar

e-adresadusan.bastac@gmail.com
Ključne reči: angina pektoris/stabilna; Angina Pektoris/Nestabilna; Mikrovaskularna angina; angina pektoris sa normalnim koronarnim arteriogramom (INOCA); ishemijska bolest srca; koronarna bolest; Akutni koronarni sindrom; Infarkt miokarda; Ishemija miokarda/dijagnoza/prevencija i kontrola/farmakoterapija; Revaskularizacija miokarda/perkutana koronarna intervencija/CABG
Sažetak
Iako je engleski lekar Heberden opisao anginu pektoris (AP) još pre 2 i po veka, naše razumevanje ovog sindroma, kako uzroka, optimalnog dijagnostičkog pristupa tako i lečenja, nastavlja da se razvija. Novi vodič Evropskog udruženja kardiologa iz 2019 godine donosi pre svega promenu paradigme za stabilnu koronarnu bolest (SKB) u sveobuhvatni termin hronični koronarni sindromi (HKS), koja suštinski znači da hronična koronarna bolest (HKB) ili ishemična bolest srca (IBS) ima kompleksne kliničke scenarije i može imati periode nestabilnosti u bilo kojoj evolucionoj fazi. Rezultati esencijalne COURAGE studije te najnovijih studija: ISHEMIA, ORBITA i metanaliza o HKS kao i ključne poruke Evropskog Vodiča za dijagnostiku i lečenje hroničnih koronarnih sindroma (HKS) bacaju svetlo na problematiku koronarne bolesti, bolesti koja još uvek prednjači u svetskom mortalitetu. Koronarna bolest (KB) ima duge stabilne perode ali zbog akutnih aterotrombotskih događaja, erozije ili rupture aterosklerotskog plaka može preći u neki od akutnih koronarnih sindroma (AKS). Bolest je hronična, najčešće progresivna i zato ozbiljna čak i u asimptomatskim fazama. Dinamična priroda KB ispoljava se u različitim kliničkim prezentacijama, koje kategorizujemo u bilo akutne, bilo hronične koronarne sindrome. Promena paradigme naglašava činjenicu da dinamički procesi akumulacije u aterosklerotske plakove i funkcionalne alteracije koronarne cirkulacije, mogu biti modifikovani promenom životnih navika, farmakološkom terapijom i revaskularizacijom miokarda (RM), koje dovode do stabilizacije ili regresije bolesti ali nažalost ne i do potpunog izlečenja. Od kardinalnog značaja je pažljiva evaluacija anamneze, karakterizacija anginoznih i drugih simptoma i evaluacija rizik faktora i manifestacija predhodnih kardiovaskularnih bolesti (KVB), kao i procena adekvatnosti fizičke aktivnosti i tolerancije napora. U sadašnjem vodiču za HKS je prepoznato 6 vodećih i najčešćih kliničkih sindroma-scenarija : 1. Pacijenti sa suspektnom KB i stabilnom anginom pektoris i/ili dispnejom na napor; 2. Pacijenti sa novonastalom srčanom insuficijencijom (SI) ili disfunkcijom leve komore (DLK) i suspektnom KB; 3. Asimptomatski i simptomatski bolesnici sa stabilizovanim simptomima koji traju manje od jedne 1 godine posle AKS ili skorašnje revaskularizacije miokarda (KRM); 4. Asimptomatski i simptomatski pacijenti više od 1 godine protekle posle AKS ili RM; 5. Pacijenti sa anginom pektoris i suspektnom vazospastičnom ili mikrovaskularnom bolešću; 6. Asimptomatske osobe u kojih je KB otkrivena na skriningu. Svaki od ovih scenarija je klasifikovan kao HKS i posledice su različitih evolucionih faza hronične KB, te imaju različit rizik za buduće neželjene kardiovaskularne (KV) događaje. Pretest verovatnoća (PTP) koronarne bolesti, bazirana na starosti, polu i kvalitetima simptoma, podvrgnuta je reviziji i izmenjena u odnosu na predhodni vodič iz 2013. godine. Uveden je i novi termin: Klinička verovatnoća KB (KPKB) koji uključuje kako PTP tako i razne rizik faktore aterosklerotske KB i služi da isključi ili potvrdi sumnju na KB. Opšti metodološki pristup za inicijalnu dijagnozu za pacijente sa AP i suspektnom opstruktivnom KB uključuje 6 koraka. KORAK 1-Procena simptoma i znakova za identifikaciju pacijenata sa mogućom nestabilnom AP i drugim formama AKS; KORAK 2 je procena opšteg stanja i kvaliteta života koji odlučuju o planiranju lečenja; KORAK 3 uključuje osnovne dijagnostičke procedure i procenu funkcije leve komore (LK) srca; KORAK 4 čini odredivanje Pre-test i Kliničke verovatnoće opstruktivne KB; KORAK 5 je izbor dijagnostičkog testa fizičkim ili farmakološkim opterećenjem putem EKG i vizuelizacionih (slikovnih, imidžing) metoda uključujući MSCT (MDCT) koronarnu angiografiju (CTKA, CTA) za ustanovljavanje diagnoze KB. Na kraju, KORAK 6 je procena rizika od neželjenih KV događaja, posebno mortaliteta i na bazi toga donošenje definitivne terapijske odluka uz invazivnu koronarografiju (ICA) i eventualnu RM. Ako opstruktivna KB ne može biti isključena kliničkom evaluacijom, radi se bilo neinvazivni funkcionalni imidžing test bilo anatomski imidžing putem CTKA kao inicijalni test za isključenje ili potvrdu dijagnoze KB. Za odluku o RM treba razmotriti i anatomsku i funkcionalnu procenu, izuzev kod teških koronarnih stenoza >90%. Visok rizik neželjenih KV događaja identifikuje pacijente koji bi imali veliku prognostičku korist od RM, čak i ako su asiptomatski. Uloga revaskularizacije miokarda (RM) je stavljena u kontekst novijih dokaza koji se odnose na prognostičku ulogu perkutanih koronarnih intervencija (PCI) ili koronarnog arterijskog premošćavanja graftom (CABG) u ovoj niskorizičnoj populaciji. RM je rezervisana za pacijente gde postoje jaki dokazi da bi se njom poboljšala prognoza na bazi dokaza regionalne ishemije perfuzionim imidžingom. Pacijenti sa visokim rizikom -mortalitetom od 3% godišnje i više podvrgavaju se frakcionoj rezervi koronarnog protoka (FFR) ili koronarnoj rezervi protoka (CFR) zbog RM čak i ako nemaju simptome. Primena zdravog načina života smanjuje rizik od naknadnih neželjenih KV događaja i spada u adekvatnu terapiju sekundarne prevencije. Neophodna je redovna vakcinacija protiv gripa kod svih sa HKS. Optimalnoj medikalnoj terapiji (OMT): nefarmakološkoj i farmakološkoj terapiji HKS poklanja se ogromna pažnja kao glavnoj vrsti lečenja HKS, a ne RM. Istaknuta je savremena uloga anti-ishemijskih (antianginalnih lekova): Prve linijebetablokatori (BB) i antagonisti kalcijuma (CCB) uz sublingvalni nitroglicerin, i Druge linijedugodelujući nitrati (LAN), uz novije opcije: ivabradin, nikorandil, trimetazidine, ranolazine, alopuronol i drugo. Lekovi koji poboljšavaju prognozu HKS jesu statini i acetilsalicilna kiselina (ASA) i drugi antitrombocitni lekovi i od skora male doze rivaroksabana a dodatno inhibitori angiotensin konvertaze (ACEI) i ponovo BB u specifičnim indikacijama. Anti-ishemijski tretman mora se prilagoditi pojedinačnom pacijentu na osnovu komorbiditeta, druge konkomitantne terapije, očekivane tolerancije i pridržavanja i sklonosti pacijenta. Izbor anti-ishemijskih lekova za lečenje HKS-a treba da bude prilagođen srčanom ritmu, krvnom pritisku i funkciji srca. BB i ACEI se preporučuju pacijentima sa DLK ili SI sa smanjenom ejekcionom frakcijom leve komore (HFrEF). Antitrombotska terapija je ključni deo sekundarne prevencije kod pacijenata sa HKS-om. Pacijente sa prethodnim infarktom miokarda, koji su pod visokim rizikom od ishemijskih događaja i niskim rizikom od smrtnog krvarenja, trebalo bi razmotriti dugoročnu dvostruku antiagregacionu terapiju aspirinom i bilo inhibitorom P2Y12 receptora ili rivaroksabanom sa vrlo malim dozama, osim ako nemaju indikacija za oralnu antikoagulaciju kao što je atrijalna fibrilacija (AF). Inhibitori protonske pumpe preporučuju se kod pacijenata koji primaju i samo aspirin ili kombinaciju antitrombotske terapije koji su pod rizikom od gastrointestinalnog krvarenja. Statini se preporučuju svim pacijentima sa HKS-om bez obzira na nivo LDL. ACEI (ili blokatori receptora angiotenzina-ARB) preporučuju se u prisustvu SI, dijabetesa i hipertenzije i treba ih razmotriti kod pacijenata sa visokim rizikom za neželjene događaje.
Reference
Adjedj, J., de Bruyne, B., Floré, V.D., di Gioia, G., Ferrara, A., Pellicano, M., Toth, G.G., Bartunek, J., Vanderheyden, M., Heyndrickx, G.R., Wijns, W., Barbato, E. (2016) Significance of Intermediate Values of Fractional Flow Reserve in Patients with Coronary Artery Disease. Circulation, 133(5): 502-508
Al-Lamee, R., Thompson, D., Dehbi, H.M., Sen, S., Tang, K., Davies, J., et al. (2018) Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA): A doubleblind, randomised controlled trial. Lancet, 391: 3140-3140
American College of Cardiology (2020) International Study of Comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches. 4/21. https://www.acc.org/latest-incardiology/clinical-trials/2019/11/15/17/27/ischemia 1/6
Anderson, L., Thompson, D.R., Oldridge, N., Zwisler, A.D., Rees, K., Martin, N., Taylor, R.S. (2016) Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1: 1800-1800
Andersson, C., Shilane, D., Go, A.S., Chang, T.I., Kazi, D., Solomon, M.D., Boothroyd, D.B., Hlatky, M.A. (2014) Beta-Blocker Therapy and Cardiac Events Among Patients with Newly Diagnosed Coronary Heart Disease. Journal of the American College of Cardiology, 64(3): 247-252
Androulakis, A., Aznaouridis, K.A., Aggeli, C.J., Roussakis, G.N., Michaelides, A.P., Kartalis, A.N., Stougiannos, P.N., Dilaveris, P.E., Misovoulos, P.I., Stefanadis, C.I. (2007) Transient ST-segment depression during paroxysms of atrial fibrillation in otherwise normal individuals: Relation with underlying coronary artery disease. Journal of the American College of Cardiology, 50(19): 1909-1911
Bangalore, S., Bhatt, D.L., Steg, P.G., Weber, M.A., Boden, W.E., Hamm, C.W., Montalescot, G., Hsu, A., Fox, K.A.A., Lincoff, A.M. (2014) Beta-Blockers and Cardiovascular Events in Patients with and Without Myocardial Infarction: Post Hoc Analysis from the CHARISMA Trial. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 7(6): 872-881
Bangalore, S., Pursnani, S., Kumar, S., Bagos, P.G. (2013) Percutaneous Coronary Intervention Versus Optimal Medical Therapy for Prevention of Spontaneous Myocardial Infarction in Subjects with Stable Ischemic Heart Disease. Circulation, 127(7): 769-781
Bangalore, S., Steg, G., Deedwania, P., Crowley, K., Eagle, K.A., Goto, S., Ohman, M.E., Cannon, C.P., Smith, S.C., Zeymer, U., Hoffman, E.B., Messerli, F.H., Bhatt, D.L., REACH Registry Investigators (2012) b-Blocker Use and Clinical Outcomes in Stable Outpatients with and Without Coronary Artery Disease. JAMA, 308(13): 1340-1349
Barth, J., Jacob, T., Daha, I., Critchley, J.A. (2015) Psychosocial interventions for smoking cessation in patients with coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 7: 6886-6886
Bastać, D., Milošević, A., Radulović, N., et al. (2002) Incidenca i karakteristike akutnog infarka miokarda u Zdravstvenom centru Zaječar u periodu 1980-2000. Časopis urgentne medicine, 1: 4-5
Bastać, D. (2014) Novi aspekti dijagnostičke i prognostičke procene stabilne koronarne bolesti - revidirani dijagnostički i prognostički algoritmi u 3 koraka. u: Zbornik abstrakta simpozijuma: Stabilna koronarna bolest - šta novo donosi evropski vodič 2013, Zaječar, 6-16
Bastać, D. (2013) Farmakološka terapija stabilne koronarne bolesti - u fokusu podgrupe s terapijskim izazovom. u: Zbornik abstrakta - Stabilna koronarna bolest - šta novo donosi evropski vodič 2013, Zaječar, 22-24
Bastać, D., et al. (2003) 742 Routine assessment of left ventricular diastolic dysfunction in coronary artery disease by Doppler exercise stress testing. European Journal of Echocardiography, 4: S96-S96
Bastać, D., Đoković, V., Mitov, V. (1998) Comparasion of the effect of carvediol versus Metoprolol on Sistolic and Diastolic Left Ventricular Function in patients with Ischaemic Dilated cardiomyopathy. Journal of American College of Cardiology, 31: 78 C (abstract)
Bastać, D., Jelenković, B., Joksimović, Z., Aleksić, A. (2015) Šta je novo u dijagnostici i lečenju akutne srčane insuficijencije?. Timočki medicinski glasnik, vol. 40, br. 4, str. 281-293
Bastać, D. (1989) Uticaj veličine QRS skora na težinu ventrikularnih aritmija u akutnoj fazi infarkta miokarda. Timocki Med. Glasnik, 14: 229-233
Bastać, D., Joksimović, Z., et al. (2002) Dipirydamole stress echocardiography in the evaluation of myocardial ischemia in obese subjects with hypertension. European Journal of Echocardiography, 3 (Suppl I)
Baumeister, H., Hutter, N., Bengel, J. (2011) Psychological and pharmacological interventions for depression in patients with coronary artery disease. Cochrane Database Syst Rev, 9: 8012-8012
Belsey, J., Savelieva, I., Mugelli, A., Camm, J.A. (2015) Relative efficacy of antianginal drugs used as add-on therapy in patients with stable angina: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology, 22(7): 837-848
Beltrame, J.F., Crea, F., Kaski, J.C., Ogawa, H., Ong, P., Sechtem, U., Shimokawa, H., Merz, B.C.N., Coronary Vasomotion Disorders International Study Group Covadis (2017) International standardization of diagnostic criteria for vasospastic angina. Eur Heart J, 38: 2565-2568
Benzer, W., Rauch, B., Schmid, J.P., Zwisler, A.D., Dendale, P., Davos, C.H., Koudi, E., Simon, A., Abreu, A., Pogosova, N., Gaita, D., Miletic, B., Bönner, G., Ouarrak, T., Mcgee, H. (2017) Exercise-based cardiac rehabilitation in twelve European countries results of the European cardiac rehabilitation registry. International Journal of Cardiology, 228: 58-67
Bhatt, D.L., Bonaca, M.P., Bansilal, S., Angiolillo, D.J., Cohen, M., Storey, R.F., Im, K., Murphy, S.A., Held, P., Braunwald, E., Sabatine, M.S., Steg, G.Ph. (2016) Reduction in Ischemic Events with Ticagrelor in Diabetic Patients with Prior Myocardial Infarction in PEGASUS-TIMI 54. Journal of the American College of Cardiology, 67(23): 2732-2740
Boden, W.E., O'rourke, R.A., Teo, K.K., Hartigan, P.M., Maron, D.J., Kostuk, W.J., Knudtson, M., Dada, M., Casperson, P., Harris, C.L., Chaitman, B.R., Shaw, L., Gosselin, G., i dr. (2007) Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. New England journal of medicine, 356(15): 1503-16
Booth, J.N., Levitan, E.B., Brown, T.M., Farkouh, M.E., Safford, M.M., Muntner, P. (2014) Effect of Sustaining Lifestyle Modifications (Nonsmoking, Weight Reduction, Physical Activity, and Mediterranean Diet) After Healing of Myocardial Infarction, Percutaneous Intervention, or Coronary Bypass (from the REasons for Geographic and Racial D. American Journal of Cardiology, 113(12): 1933-1940
Bradley, S.M., Chan, P.S., Hartigan, P.M., Nallamothu, B.K., Weintraub, W.S., Sedlis, S.P., Dada, M., Maron, D.J., Kostuk, W.J., Berman, D.S., Teo, K.K., Mancini, G.B., Boden, W.E., Spertus, J.A. (2015) Validation of the appropriate use criteria for percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary artery disease (from the COURAGE trial). Am J Cardiol, 116(2): 167-73, Epub 2015 Apr 17
Brook, R.D., Newby, D.E., Rajagopalan, S. (2018) Air Pollution and Cardiometabolic Disease: An Update and Call for Clinical Trials. American Journal of Hypertension, 31(1): 1-10
Bruning, R.S., Sturek, M. (2015) Benefits of Exercise Training on Coronary Blood Flow in Coronary Artery Disease Patients. Progress in Cardiovascular Diseases, 57(5): 443-453
Budoff, M.J., Mayrhofer, T., Ferencik, M., Bittner, D., Lee, K.L., Lu, M.T., Coles, A., Jang, J., Krishnam, M., Douglas, P.S., Hoffmann, U. (2017) Prognostic Value of Coronary Artery Calcium in the PROMISE Study (Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain). Circulation, 136(21): 1993-2005
Bugiardini, R., Merz, B.C.N. (2005) Angina with 'normal' coronary arteries: A changing philosophy. JAMA, 293: 477-484
Cheng, W., Zhang, Z., Cheng, W., Yang, C., Diao, L., Liu, W. (2018) Associations of leisure-time physical activity with cardiovascular mortality: A systematic review and meta-analysis of 44 prospective cohort studies. European Journal of Preventive Cardiology, 25(17): 1864-1872
Chow, C.K., Jolly, S., Rao-Melacini, P., Fox, K.A.A., Anand, S.S., Yusuf, S. (2010) Association of Diet, Exercise, and Smoking Modification with Risk of Early Cardiovascular Events After Acute Coronary Syndromes. Circulation, 121(6): 750-758
Chowdhury, R., Khan, H., Heydon, E., Shroufi, A., Fahimi, S., Moore, C., Stricker, B., Mendis, S., Hofman, A., Mant, J., Franco, O.H. (2013) Adherence to cardiovascular therapy: A meta-analysis of prevalence and clinical consequences. European Heart Journal, 34(38): 2940-2948
CIBIS II-Investigators and Committees (1999) The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): A randomised trial. Lancet, 353(9146): 9-13
Cohn, P.F., Fox, K.M., Daly, C. (2003) Silent Myocardial Ischemia. Circulation, 108(10): 1263-1277
Collet, C., Onuma, Y., Andreini, D., Sonck, J., Pompilio, G., Mushtaq, S., La, M.M., Miyazaki, Y., de Mey, J., Gaemperli, O., Ouda, A., Maureira, J.P., Mandry, D., Camenzind, E., Macron, L. (2018) Coronary computed tomography angiography for heart team decision-making in multivessel coronary artery disease. European Heart Journal, 39: 3689-3698
Crea, F., Camici, P.G., Bairey, M.C.N. (2014) Coronary microvascular dysfunction: An update. European Heart Journal, 35(17): 1101-1111
Dagenais, G.R., Pogue, J., Fox, K., Simoons, M.L., Yusuf, S. (2006) Angiotensin-converting-enzyme inhibitors in stable vascular disease without left ventricular systolic dysfunction or heart failure: A combined analysis of three trials. Lancet, 368(9535): 581-588
Dahl, A.M., Sandven, I., Dondo, T.B., Gale, C.P., Ruddox, V., Munkhaugen, J., Atar, D., Otterstad, J.E. (2019) Effect of oral b-blocker treatment on mortality in contemporary post-myocardial infarction patients: A systematic review and meta-analysis. European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, 5(1): 12-20
Daly, C., Norrie, J., Murdoch, D.L., Ford, I., Dargie, H.J., Fox, K., TIBET (Total Ischaemic Burden European Trial) study group (2003) The value of routine non-invasive tests to predict clinical outcome in stable angina. Eur Heart J, 24(6): 532-40
Davies, R.F., Goldberg, D.A., Forman, S., Pepine, C.J., Knatterud, G.L., Geller, N., Sopko, G., Pratt, C., Deanfield, J., Conti, C. R. (1997) Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) study two-year follow-up: Outcomes of patients randomized to initial strategies of medical therapy versus revascularization. Circulation, 95(8): 2037-2043
de Bruyne, B., Pijls, N.H.J., Kalesan, B., Barbato, E., Tonino, P.A.L., Piroth, Z., Jagic, N., Möbius-Winkler, S., Rioufol, G., Witt, N., Kala, P., Maccarthy, P., Engström, T., Oldroyd, K.G., Mavromatis, K. (2012) Fractional Flow Reserve-Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. New England Journal of Medicine, 367(11): 991-1001
de Vita, A., Milo, M., Sestito, A., Lamendola, P., Lanza, G.A., Crea, F.A. (2016) Association of coronary microvascular dysfunction with restenosis of left anterior descending coronary artery disease treated by percutaneous intervention. International Journal of Cardiology, Jun 14; 219: 322-325
de Vries, H., Kemps, H.M.C., van Engen-Verheul, M.M., Kraaijenhagen, R.A., Peek, N. (2015) Cardiac rehabilitation and survival in a large representative community cohort of Dutch patients. European Heart Journal, 36(24): 1519-1528
Demonceau, J., Ruppar, T., Kristanto, P., Hughes, D.A., Fargher, E., Kardas, P., de Geest, S., Dobbels, F., Lewek, P., Urquhart, J., Vrijens, B., ABC project team (2013) Identification and Assessment of Adherence-Enhancing Interventions in Studies Assessing Medication Adherence Through Electronically Compiled Drug Dosing Histories: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. Drugs, 73(6): 545-562
Diamond, G.A., Forrester, J.S. (1979) Analysis of Probability as an Aid in the Clinical Diagnosis of Coronary-Artery Disease. New England Journal of Medicine, 300(24): 1350-1358
Diaz, A., Bourassa, M.G., Guertin, M.C., Tardif, J.C. (2005) Long-term prognostic value of resting heart rate in patients with suspected or proven coronary artery disease. European Heart Journal, 26(10): 967-974
Eapen, D.J., Manocha, P., Patel, R.S., Hammadah, M., Veledar, E., Wassel, C., Nanjundappa, R.A., Sikora, S., Malayter, D., Wilson, P.W.F., Sperling, L., Quyyumi, A.A., Epstein, S.E. (2013) Aggregate Risk Score Based on Markers of Inflammation, Cell Stress, and Coagulation Is an Independent Predictor of Adverse Cardiovascular Outcomes. Journal of the American College of Cardiology, 62(4): 329-337
Echavarria-Pinto, M., Escaned, J., Macias, E., Medina, M., Gonzalo, N., Petraco, R., Sen, S., Jimenez-Quevedo, P., et al. (2013) Disturbed coronary hemodynamics in vessels with intermediate stenoses evaluated with fractional flow reserve: A combined analysis of epicardial and microcirculatory involvement in ischemic heart disease. Circulation, 128: 2557-2566
Eikelboom, J.W., Connolly, S.J., Bosch, J., Dagenais, G.R., Hart, R.G., Yusuf, S., et al. (2017) Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular disease. N Engl J Med, 377: 1319-1330
Emanuelsson, H., Egstrup, K., Nikus, K., Ellström, J., Glud, T., Pater, C., Scheibel, M., Tisell, A., Tötterman, K., Forsby, M. (1999) Antianginal efficacy of the combination of felodipine-metoprolol 10/100 mg compared with each drug alone in patients with stable effort-induced angina pectoris: A multicenter parallel group study. American Heart Journal, 137(5): 854-862
Escaned, J., Echavarria-Pinto, M., Garcia-Garcia, H.M., van de Hoef, T.P., de Vries, T., Kaul, P., ADVISE II Study Group (2015) Prospective assessment of the diagnostic accuracy of instantaneous wave-free ratio to assess coronary stenosis relevance: Results of ADVISEII international, multicenter study (A Denosine Vasodilator Independent Stenosis Evaluation II). JACC Cardiovasc Interv, 8: 824-833
European Medicines Agency Questions and answers on the review of medicines containing trimetazidine (20 mg tablets, 35 mg modified release tablet and 20 mg/ml oral solution). https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/ questions-answers-review-medicines-containingtrimetazidine-20-mg-tablets-35-mg-modified-release/mloral-solution_en.pdf (28 March 2019)
Faris, R., Flather, M., Purcell, H., Henein, M., Poole-Wilson, P., Coats, A. (2002) Current evidence supporting the role of diuretics in heart failure: A meta analysis of randomised controlled trials. International Journal of Cardiology, 82(2): 149-158
Fihn, S.D., et al. (2012) ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the Diagnosis and Management of Patients with Stable Ischemic Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the. JACC, 60:64-144
Fiuza-Luces, C., Garatachea, N., Berger, N.A., Lucia, A. (2013) Exercise is the Real Polypill. Physiology (Bethesda), 28(5): 330-358
Flather, M.D., Shibata, M.C., Coats, A.J.S., van Veldhuisen, D.J., Parkhomenko, A., Borbola, J., Cohen-Solal, A., Dumitrascu, D., Ferrari, R., Lechat, P., Soler-Soler, J., Tavazzi, L., Spinarova, L., Toman, J. (2005) Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). European Heart Journal, 26(3): 215-225
Foldyna, B., Udelson, J.E., Karády, J., Banerji, D., Lu, M.T., Mayrhofer, T., Bittner, D.O., Meyersohn, N.M., Emami, H., Genders, T.S.S., Fordyce, C.B., Ferencik, M., Douglas, P.S., Hoffmann, U. (2019) Pretest probability for patients with suspected obstructive coronary artery disease: Re-evaluating Diamond-Forrester for the contemporary era and clinical implications: Insights from the PROMISE trial. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, 20(5): 574-581
Ford, T.J., Stanley, B., Good, R., Rocchiccioli, P., Mcentegart, M., Watkins, S., Eteiba, H., Shaukat, A., Lindsay, M., Robertson, K., Hood, S., Mcgeoch, R., Mcdade, R., Yii, E., Sidik, N., Mccartney, P. (2018) Stratified medical therapy using invasive coronary function testing in angina: The CorMicA trial. Journal of the American College of Cardiology, 72(23): 2841-2855
Fordyce, C.B., Douglas, P.S., Roberts, R.S., Hoffmann, U., Alkhalidi, H.R., Patel, M.R., Granger, C.B., Kostis, J., Mark, D.B., Lee, K.L., Udelson, J.E., Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain (PROMISE) Investigators (2017) Identification of patients with stable chest pain deriving minimal value from noninvasive testing: The PROMISE minimal-risk tool, a secondary analysis of a randomized clinical trial. JAMA Cardiol, 2: 400-408
Freeman, A.M., Morris, P.B., Barnard, N., Esselstyn, C.B., Ros, E., Agatston, A.E., Devries, S., O'keefe, J., Miller, M., Ornish, D., Williams, K., Kris-Etherton, P. (2017) Trending Cardiovascular Nutrition Controversies. Journal of the American College of Cardiology, 69(9): 1172-1187
Gage, R.M., Burns, K.V., Bank, A.J. (2014) Echocardiographic and clinical response to cardiac resynchronization therapy in heart failure patients with and without previous right ventricular pacing. European Journal of Heart Failure, 16(11): 1199-1205
Genders, T.S.S., Steyerberg, E.W., Alkadhi, H., Leschka, S., Desbiolles, L., Nieman, K., Galema, T.W., Meijboom, W.B., Mollet, N.R., de Feyter, P.J., Cademartiri, F., Maffei, E., Dewey, M., Zimmermann, E., Laule, M., Pugliese, F., Barbagallo, R. (2011) A clinical prediction rule for the diagnosis of coronary artery disease: Validation, updating, and extension. European Heart Journal, 32(11): 1316-1330
Giannuzzi, P., Temporelli, P.L., Marchioli, R., Maggioni, A.P., Balestroni, G., Ceci, V., et al. (2008) Global secondary prevention strategies to limit event recurrence after myocardial infarction: Results of the GOSPEL study: A multicenter, randomized controlled trial from the Italian Cardiac Rehabilitation Network. Arch Intern Med, 168: 2194-2204
Gnjidić, D., Bennett, A., Le, C.D.G., Blyth, F.M., Cumming, R.G., Waite, L.G., Handelsman, D., Naganathan, V., Matthews, S., Hilmer, S.N. (2015) Ischemic heart disease, prescription of optimal medical therapy and geriatric syndromes in community-dwelling older men: A population-based study. International Journal of Cardiology, 192: 49-55
Greenwood, J.P., Ripley, D.P., Berry, C., Mccann, G.P., Plein, S., Bucciarelli-Ducci,, et al. (2016) Effect of care guided by cardiovascular magnetic resonance, myocardial perfusion scintigraphy, or NICE guidelines on subsequent unnecessary angiography rates: The CE-MARC 2 randomized clinical trial. JAMA, 316(10): 1051-1060
Gueret, P., Deux, J.F., Bonello, L., Sarran, A., Tron, C., Christiaens, L., Dacher, J., Bertrand, D., Leborgne, L., Renard, C., Caussin, C., Cluzel, P., Helft, G., Crochet, D. (2013) Diagnostic Performance of Computed Tomography Coronary Angiography (from the Prospective National Multicenter Multivendor EVASCAN Study). American Journal of Cardiology, 111(4): 471-478
Gutierrez, E., Flammer, A.J., Lerman, L.O., Elizaga, J., Lerman, A.O., Fernandez-Aviles, F. (2013) Endothelial dysfunction over the course of coronary artery disease. European Heart Journal, 34(41): 3175-3181
Heidenreich, P.A., Mcdonald, K.M., Hastie, T., Fadel, B., Hagan, V., Lee, B.K., Hlatky, M.A. (1999) Meta-analysis of Trials Comparing b-Blockers, Calcium Antagonists, and Nitrates for Stable Angina. JAMA, 281(20): 1927-1936
Hjalmarson, A., Goldstein, S., Fagerberg, B., Wedel, H., Waagstein, F., Kjekshus, J., Wikstrand, J., el Allaf, D., Vitovec, J., Aldershvile, J., Halinen, M., Dietz, R., Neuhaus, K.L., Janosi, A., i dr. (2000) Effects of controlled-release metoprolol on total mortality, hospitalizations, and well-being in patients with heart failure: The Metoprolol CR/XL randomized intervention trial in congestive heart failure (MERIT-HF): MERIT-HF Study Group. JAMA, 283(10): 1295-302
Hoffmann, U., Ferencik, M., Udelson, J.E., Picard, M.H., Truong, Q.A., Patel, M.R., Huang, M., Pencina, M., Mark, D.B., Heitner, J.F., Fordyce, C.B., Pellikka, P.A., Tardif, J.C., Budoff, M., Nahhas, G., Chow, B., Kosinski, A.S., Lee, K.L., Douglas, P.S. (2017) Prognostic value of noninvasive cardiovascular testing in patients with stable chest pain: Insights from the PROMISE trial (Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain). Circulation, 135: 2320-2332
Husted, S.E., Ohman, M.E. (2015) Pharmacological and emerging therapies in the treatment of chronic angina. Lancet, 386(9994): 691-701
Hwang, D., Lee, J.M., Kim, H.K., Choi, K.H., Rhee, T.M., Park, J., Park, T.K., Yang, J.H., Song, Y.B., Choi, J.H., Hahn, J.Y., Choi, S.H., Koo, B.K., Kim, Y.J., Chae, S.C. (2019) Prognostic Impact of b-Blocker Dose After Acute Myocardial Infarction. Circulation Journal, 83(2): 410-417
Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M.J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., Caforio, A.L.P., Crea, F., et al. (2018) 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European. Eur Heart J, 39, 119-177
IONA Study group (2002) Effect of nicorandil on coronary events in patients with stable angina: The Impact of Nicorandil in Angina (IONA) randomised trial. Lancet, 359(9314): 1269-1275
JCS Joint Working Group (2014) Guidelines for diagnosis and treatment of patients with vasospastic angina (Coronary Spastic Angina) (JCS 2013). Circulation Journal, 78(11): 2779-2801
Jensen, J.M., Voss, M., Hansen, V.B., Andersen, L.K., Johansen, P.B., Munkholm, H., Nørgaard, B.L. (2012) Risk stratification of patients suspected of coronary artery disease: Comparison of five different models. Atherosclerosis, 220(2): 557-562
Jeremias, A., Maehara, A., Généreux, P., Asrress, K.N., Berry, C., de Bruyne, B., Davies, J.E., Escaned, J., Fearon, W.F., Gould, L.K., Johnson, N.P., Kirtane, A.J., Koo, B., Marques, K.M., Nijjer, S. (2014) Multicenter core laboratory comparison of the instantaneous wave-free ratio and resting Pd/Pa with fractional flow reserve: The RESOLVE study. Journal of the American College of Cardiology, 63(13): 1253-1261
Jouven, X., Empana, J., Schwartz, P.J., Desnos, M., Courbon, D., Ducimetière, P. (2005) Heart-rate profile during exercise as a predictor of sudden death. New England journal of medicine, 352(19): 1951-1958
Juarez-Orozco, L.E., Saraste, A., Capodanno, D., Prescott, E., Ballo, H., Bax, J.J., Wijns, W., Knuuti, J. (2019) Impact of a decreasing pre-test probability on the performance of diagnostic tests for coronary artery disease. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging
Keteyian, S.J., Brawner, C.A., Savage, P.D., Ehrman, J.K., Schairer, J., Divine, G., Aldred, H., Ophaug, K., Ades, P.A. (2008) Peak aerobic capacity predicts prognosis in patients with coronary heart disease. American Heart Journal, 156(2): 292-300
Khan, S.S., Ning, H., Wilkins, J.T., Allen, N., Carnethon, M., Berry, J.D., Sweis, R.N., Lloyd-Jones, D.M. (2018) Association of Body Mass Index with Lifetime Risk of Cardiovascular Disease and Compression of Morbidity. JAMA Cardiology, 3(4): 280-287
Klein, W.W., Jackson, G., Tavazzi, L. (2002) Efficacy of monotherapy compared with combined antianginal drugs in the treatment of chronic stable angina pectoris: A meta-analysis. Coronary Artery Disease, 13(8): 427-436
Knuuti, J., Wijns, W., Saraste, A., Capodanno, D., Barbato, E., Funck-Brentano, C., Prescott, E., Storey, R.F., Deaton, C., Cuisset, T., Agewall, S., Dickstein, K., Edvardsen, T., Escaned, J. (2020) 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal, 41(3): 407-477, ESC guidelines
Knuuti, J., Ballo, H., Juarez-Orozco, L.E., Saraste, A., Kolh, P., Rutjes, A.W.S., Jüni, P., Windecker, S., Bax, J.J., Wijns, W. (2018) The performance of non-invasive tests to rule-in and rule-out significant coronary artery stenosis in patients with stable angina: A meta-analysis focused on post-test disease probability. European Heart Journal, 39(35): 3322-3330
Lahtinen, M., Toukola, T., Junttila, M., Piira, O.P., Lepojärvi, S., Kääriäinen, M., Huikuri, H.V., Tulppo, M.P., Kiviniemi, A.M. (2018) Effect of Changes in Physical Activity on Risk for Cardiac Death in Patients with Coronary Artery Disease. American Journal of Cardiology, 121(2): 143-148
Lee, J.M., Jung, J.H., Hwang, D., Park, J., Fan, Y., Na, S.H., Doh, J.H., Nam, C.W., Shin, E.S., Koo, B.K. (2016) Coronary Flow Reserve and Microcirculatory Resistance in Patients with Intermediate Coronary Stenosis. Journal of the American College of Cardiology, 67(10): 1158-1169
Lee, J.M., Choi, K.H., Hwang, D., Park, J., Jung, J.H., Kim, H.Y., Jung, H.W., Cho, Y.K., Yoon, H.J., Song, Y.B., Hahn, J.Y., Doh, J.H., Nam, C.W., Shin, E.S., Hur, S.H. (2018) Prognostic Implication of Thermodilution Coronary Flow Reserve in Patients Undergoing Fractional Flow Reserve Measurement. JACC: Cardiovascular Interventions, 11(15): 1423-1433
Leung, M., Juergens, C.P., Lo, S.T., Leung, D.Y. (2014) Evaluation of coronary microvascular function by left ventricular contractile reserve with low-dose dobutamine echocardiography. EuroIntervention, 9(10): 1202-1209
Lindholm, D., Lindbäck, J., Armstrong, P.W., Budaj, A., Cannon, C.P., Granger, C.B., Hagström, E., Held, C., Koenig, W., Östlund, O., Stewart, R.A.H., Soffer, J., White, H.D., de Winter, R.J. (2017) Biomarker-Based Risk Model to Predict Cardiovascular Mortality in Patients with Stable Coronary Disease. Journal of the American College of Cardiology, 70(7): 813-826
Lubbers, M., Dedic, A., Coenen, A., Galema, T., Akkerhuis, J., Bruning, T., Krenning, B., Musters, P., Ouhlous, M., Liem, A., Niezen, A., Hunink, M., de Feijter, P., Nieman, K. (2016) Calcium imaging and selective computed tomography angiography in comparison to functional testing for suspected coronary artery disease: The multicentre, randomized CRESCENT trial. European Heart Journal, 37(15): 1232-1243
Mancini, G.B.J., Boden, W.E., Brooks, M.M., Vlachos, H., Chaitman, B.R., Frye, R., Bittner, V., Hartigan, P.M., Dagenais, G.R. (2018) Impact of treatment strategies on outcomes in patients with stable coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus according to presenting angina severity: A pooled analysis of three federally-funded randomized trials. Atherosclerosis, 277: 186-194, Epub 2018 Jun 1
Maron, D.J., Boden, W.E., O'rourke, R.A., Hartigan, P.M., Calfas, K.J., Mancini, G.B., et al. (2010) Intensive multifactorial intervention for stable coronary artery disease: Optimal medical therapy in the COURAGE (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation) trial. J Am Coll Cardiol, 55: 1348-1358
Maron, D.J., Hochman, J.S., Reynolds, H.R., Bangalore, S., O'brien, S.M., Boden, W.E., et al. (2020) Initial Invasive or Conservative Strategy for Stable Coronary Disease. N Engl J Med, 382: 1395-1407
Matsuzawa, Y., Sugiyama, S., Sugamura, K., Nozaki, T., Ohba, K., Konishi, M., Matsubara, J., Sumida, H., Kaikita, K., Kojima, S., Nagayoshi, Y., Yamamuro, M., Izumiya, Y., Iwashita, S. (2010) Digital Assessment of Endothelial Function and Ischemic Heart Disease in Women. Journal of the American College of Cardiology, 55(16): 1688-1696
Mccarthy, C.P., Mullins, K.V., Kerins, D.M. (2016) The role of trimetazidine in cardiovascular disease: Beyond an anti-anginal agent. European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, 2(4): 266-272
Mega, J.L., Braunwald, E., Wiviott, S.D., Bassand, J., Bhatt, D.L., Bode, C., Burton, P., Cohen, M., Cook-Bruns, N., Fox, K.A.A., Goto, S., Murphy, S.A., ATLAS ACS 2TIMI 51 Investigators (2012) Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med, 366(1): 9-19
Mejía-Rentería, H., van der Hoeven, N., van de Hoef, T.P., Heemelaar, J., Ryan, N., Lerman, A., van Royen, N., Escaned, J. (2017) Targeting the dominant mechanism of coronary microvascular dysfunction with intracoronary physiology tests. International Journal of Cardiovascular Imaging, 33(7): 1041-1059
Mitov, V., Aleksić, Z., Paunković, N., Bastać, D. (2007) Myocardial perfusion scintigraphy in selection of patients with positive and inconclusive finding of ECG exercise stress tests. European Heart Journal, 28(Supp l):625
Mohammed, S., Arabi, A., El-Menyar, A., Abdulkarim, S., Aljundi, A.S., Alqahtani, A., Arafa, S., Al, S.J. (2016) Impact of Polypharmacy on Adherence to Evidence-Based Medication in Patients who Underwent Percutaneous Coronary Intervention. Current Vascular Pharmacology, 14(4): 388-393
Mohee, K., Wheatcroft, S.B. (2014) Optimal Medical Therapy and Percutaneous Coronary Intervention for Stable Angina: Why Patients Should 'Be Taking' and 'Keep Taking' the Tablets. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 39(4): 331-333
Montalescot, G., Sechtem, U., Achenbach, S., Andreotti, F., Arden, C., Budaj, A., Bugiardini, R., Crea, F., Cuisset, T., di Mario, C., Ferreira, R.J., Gersh, B.J., Gitt, A.K., Hulot, J. (2013) 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. European heart journal, 34(38): 2949-3003
Morow, D., de Lemos, J.A., Boden, W.E. (2019) Stable ischemic heart disease: Future perspective. u: Zipes Douglas P. [ur.] Braunwald's Heart Disease, Elsevier, 11th ed. 1254-1254
Morrow, D.A., Scirica, B.M., Karwatowska-Prokopczuk, E., Murphy, S.A., Budaj, A., Braunwald, E., et al. (2007) Effects of ranolazine on recurrent cardiovascular events in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: The MERLIN-TIMI 36 randomized trial. JAMA, 297:1775-1783
Münzel, T., Schmidt, F.P., Steven, S., Herzog, J., Daiber, A., Sørensen, M. (2018) Environmental Noise and the Cardiovascular System. Journal of the American College of Cardiology, 71(6): 688-697
Murthy, V.L., Naya, M., Foster, C.R., Gaber, M., Hainer, J., Klein, J., Dorbala, S., Blankstein, R., di Carli, M.F. (2012) Association Between Coronary Vascular Dysfunction and Cardiac Mortality in Patients with and Without Diabetes Mellitus. Circulation, 126(15): 1858-1868
Mygind, N.D., Michelsen, M.M., Pena, A., Frestad, D., Dose, N., Aziz, A., Faber, R., Høst, N., Gustafsson, I., Hansen, P.R., Hansen, H.S., Noel, B.M.C., Kastrup, J., Prescott, E. (2016) Coronary Microvascular Function and Cardiovascular Risk Factors in Women with Angina Pectoris and No Obstructive Coronary Artery Disease: The iPOWER Study. Journal of the American Heart Association, 5(3): 3-064
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2019) Stable angina: Management (Clinical guideline [CG126]). https://www.nice.org.uk/guidance/cg126 (28 March 2019)
Neumann, F.J., Sousa-Uva, M., Ahlsson, A., Alfonso, F., Banning, A.P., Benedetto, U., Byrne, R.A., Collet, J.P., Falk, V., Head, S.J., Jüni, P., Kastrati, A., Koller, A., Kristensen, S.D. (2019) 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. EuroIntervention, 40(2):87-165
Neumann, F., Sousa-Uva, M., Ahlsson, A., Alfonso, F., Banning, A.P., Benedetto, U., et al. (2018) 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial Revascularization. European Heart Journal, 40: 87-165
Nieuwlaat, R., Wilczynski, N., Navarro, T., Hobson, N., Jeffery, R., Keepanasseril, A., Agoritsas, T., Mistry, N., Iorio, A., Jack, S., Sivaramalingam, B., Iserman, E., Mustafa, R.A., Jedraszewski, D., Cotoi, C. (2014) Interventions for enhancing medication adherence. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11: 11-11
Nissen, S.E., Tuzcu, M.E., Libby, P., Thompson, P.D., Ghali, M., Garza, D., Berman, L., Shi, H., Buebendorf, E., Topol, E.J., CAMELOT Investigators (2004) Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure: The CAMELOT study: A randomized controlled trial. JAMA, 292(18): 2217-25
Nolte, F., van de Hoef, T.P., Meuwissen, M., Voskuil, M., Chamuleau, S.A.J., Henriques, J.P.S., Verberne, H.J., van Eck-Smit, B.L.F., Koch, K.T., de Winter, R.J., Spaan, J.A.E., Tijssen, J.G.P., Siebes, M. (2014) Increased hyperaemic coronary microvascular resistance adds to the presence of myocardial ischaemia. EuroIntervention, 9(12): 1423-1431
Noman, A., Ang, D.Sc., Ogston, S., Lang, C.C., Struthers, A.D. (2010) Effect of high-dose allopurinol on exercise in patients with chronic stable angina: A randomised, placebo controlled crossover trial. Lancet, 375(9732): 2161-2167
Ong, P., Camici, P.G., Beltrame, J.F., Crea, F., Shimokawa, H., Sechtem, U., Kaski, J.C., Merz, B.C.N., Coronary Vasomotion Disorders International Study Group Covadis (2018) International standardization of diagnostic criteria for microvascular angina. Int J Cardiol, 250: 1620-1620
Ong, P., Athanasiadis, A., Perne, A., Mahrholdt, H., Schäufele, T., Hill, S., Sechtem, U. (2014) Coronary vasomotor abnormalities in patients with stable angina after successful stent implantation but without in-stent restenosis. Clinical Research in Cardiology, 103(1): 11-19
Pack, Q.R., Rodriguez-Escudero, J.P., Thomas, R.J., Ades, P.A., West, C.P., Somers, V.K., Lopez-Jimenez, F. (2014) The Prognostic Importance of Weight Loss in Coronary Artery Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Mayo Clinic Proceedings, 89(10): 1368-1377
Packer, M., Coats, A.J., Fowler, M.B., Katus, H.A., Krum, H., Mohacsi, P., Rouleau, J.L., Tendera, M., Castaigne, A., Roecker, E.B., Schultz, M.K., DeMets, D.L., Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study Group (2001) Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure. N Engl J Med, 344(22): 1651-8
Packer, M., Fowler, M.B., Roecker, E.B., Coats, A.J.S., Katus, H.A., Krum, H., Mohacsi, P., Rouleau, J.L., Tendera, M., Staiger, C., Holcslaw, T.L., Amann-Zalan, I., DeMets, D.L. (2002) Carvedilol Prospective Randomized Cumula Effect of carvedilol on the morbidity of patients with severe chronic heart failure: Results of the carvedilol prospective randomized cumulative survival (COPERNICUS) study. Circulation, 106(17): 2194-9
Packer, M., O'connor, C.M., Ghali, J.K., Pressler, M.L., Carson, P.E., Belkin, R.N., Miller, A.B., Neuberg, G.W., Frid, D., Wertheimer, J.H., Cropp, A.B., DeMets, D.L. (1996) Effect of Amlodipine on Morbidity and Mortality in Severe Chronic Heart Failure. New England Journal of Medicine, 335(15): 1107-1114
Padala, S.K., Lavelle, M.P., Sidhu, M.S., Cabral, K.P., Morrone, D., Boden, W.E., Toth, P.P. (2017) Antianginal therapy for stable ischemic heart disease: A contemporary review. Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics, 22(6): 499-510
Pehrsson, S.K., Ringqvist, I., Ekdahl, S., Karlson, B.W., Ulvenstam, G., Persson, S. (2000) Monotherapy with amlodipine or atenolol versus their combination in stable angina pectoris. Clin Cardiol, 23: 763-770
Piepoli, M.F., Hoes, A.W., Agewall, S., Albus, C., Brotons, C., Catapano, A.L., et al. (2016) 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice Developed with the spec. Eur Heart J, 37: 2315-81
Ponikowski, P., Voors, A.A., Anker, S.D., Bueno, H., Cleland, J.G., Coats, A.J.S., et al. (2016) 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contributi. European heart journal, 37: 2129-2200
Poole-Philip, A., Lubsen, J., Kirwan, B., van Dalen, F.J., Wagener, G., Danchin, N., i dr. (2004) Effect of long-acting nifedipine on mortality and cardiovascular morbidity in patients with stable angina requiring treatment (ACTION trial): Randomised controlled trial. Lancet, 364(9437): 849-57
Pradhan, R., Chaudhary, A., Donato, A.A. (2012) Predictive accuracy of ST depression during rapid atrial fibrillation on the presence of obstructive coronary artery disease. American Journal of Emergency Medicine, 30(7): 1042-1047
Prochaska, J.J., Benowitz, N.L. (2016) The Past, Present, and Future of Nicotine Addiction Therapy. Annual Review of Medicine, 67(1): 467-486
Radico, F., Cicchitti, V., Zimarino, M., de Caterina, R. (2014) Angina Pectoris and Myocardial Ischemia in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: Practical Considerations for Diagnostic Tests. JACC: Cardiovascular Interventions, 7(5): 453-463
Raščanin, A., Aranđelović, I., Bastać, M., Bastać, D. (2017) Uticaj metaboličkog sindroma na strukturne anomalije, sistolnu i dijastolnu funkciju leve komore određivanu ehokardiografijom u bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Timočki medicinski glasnik, vol. 42, br. 3, str. 132-138
Rauch, B., Davos, C.H., Doherty, P., Saure, D., Metzendorf, M.I., Salzwedel, A., Voller, H., Jensen, K., Schmid, J.P. (2016) The prognostic effect of cardiac rehabilitation in the era of acute revascularization and statin therapy: A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized studies: The Cardiac Rehabilitation Outcome Study (CROS). Eur J Prev Cardiol, 23: 1914-1939
Reeh, J., Therming, C.B., Heitmann, M., Højberg, S., Sørum, C., Bech, J., Husum, D., Dominguez, H., Sehestedt, T., Hermann, T., Hansen, K.W., Simonsen, L., Galatius, S., Prescott, E. (2019) Prediction of obstructive coronary artery disease and prognosis in patients with suspected stable angina. European Heart Journal, 40(18): 1426-1435
Richards, S.H., Anderson, L., Jenkinson, C.E., Whalley, B., Rees, K., Davies, P., Bennett, P., Liu, Z., West, R., Thompson, D.R., Taylor, R.S. (2018) Psychological interventions for coronary heart disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology, 25(3): 247-259
Roffi, M., Patrono, C., Collet, J.P., Mueller, C., Valgimigli, M., Andreotti, F., Bax, J.J., et al. (2016) 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevatio. Eur Heart J, 37: 267-315
Rotenstein, L.S., Huckman, R.S., Wagle, N.W. (2017) Making Patients and Doctors Happier: The Potential of Patient-Reported Outcomes. New England Journal of Medicine, 377(14): 1309-1312
Rousan, T.A., Mathew, S.T., Thadani, U. (2017) Drug Therapy for Stable Angina Pectoris. Drugs, 77(3): 265-284
Rudisch, B., Nemeroff, C.B. (2003) Epidemiology of comorbid coronary artery disease and depression, 54:227-240
Rutledge, T., Redwine, L.S., Linke, S.E., Mills, P.J. (2013) A Meta-Analysis of Mental Health Treatments and Cardiac Rehabilitation for Improving Clinical Outcomes and Depression Among Patients with Coronary Heart Disease. Psychosomatic Medicine, 75(4): 335-349
Shaul, A.A., Hasdai, D. (2019) Chronic ischaemic heart disease: Pharmacological therapy. u: Camm John A., Lusher Thomas F., Maurer Gerald, Serreys Patrick W. [ur.] The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine, Oxford University press, 3rd ed. P.1387-1393
Sicari, R., Rigo, F., Cortigiani, L., Gherardi, S., Galderisi, M., Picano, E. (2009) Additive Prognostic Value of Coronary Flow Reserve in Patients with Chest Pain Syndrome and Normal or Near-Normal Coronary Arteries. American Journal of Cardiology, 103(5): 626-631
Singh, J.A., Yu, S. (2016) Allopurinol reduces the risk of myocardial infarction (MI) in the elderly: A study of Medicare claims. Arthritis Research & Therapy, 18(1), 209
Siontis, G.C., Mavridis, D., Greenwood, J.P., Coles, B., Nikolakopoulou, A., Jüni, P., Salanti, G., Windecker, S. (2018) Outcomes of non-invasive diagnostic modalities for the detection of coronary artery disease: Network meta-analysis of diagnostic randomised controlled trials. BMJ, 360: k504-k504
Stein, R., Sardinha, A., Araújo, C.G.S. (2016) Sexual Activity and Heart Patients: A Contemporary Perspective. Canadian Journal of Cardiology, 32(4): 410-420
Steinke, E.E., Jaarsma, T., Barnason, S.A., Byrne, M., Doherty, S., Dougherty, C.M., et al. (2013) Sexual counselling for individuals with cardiovascular disease and their partners: A consensus document from the American Heart Association and the ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP). Eur Heart J, 34: 3217-3235
Stergiopoulos, K., Brown, D.L. (2012) Initial coronary stent implantation with medical therapy vs medical therapy alone for stable coronary artery disease: Meta-analysis of randomized controlled trials. Archives of Internal Medicine, 172(4): 312-312
Stewart, R.A.H., Held, C., Hadziosmanovic, N., Armstrong, P.W., Cannon, C.P., Granger, C.B., Hagström, E., Hochman, J.S., Koenig, W., Lonn, E., Nicolau, J.C., Steg, P.G., Vedin, O., Wallentin, L. (2017) Physical Activity and Mortality in Patients with Stable Coronary Heart Disease. Journal of the American College of Cardiology, 70(14): 1689-1700
Stone, P.H., Chaitman, B.R., Forman, S., Andrews, T.C., Bittner, V., Bourassa, M.G., Davies, R.F., Deanfield, J.E., Frishman, W., Goldberg, D.A., Maccallum, G., Ouyang, P., Pepine, C.J., Pratt, C.M. (1997) Prognostic Significance of Myocardial Ischemia Detected by Ambulatory Electrocardiography, Exercise Treadmill Testing, and Electrocardiogram at Rest to Predict Cardiac Events by One Year (The Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot [ACIP] Study). American Journal of Cardiology, 80(11): 1395-1401
Takagi, Y., Yasuda, S., Takahashi, J., Tsunoda, R., Ogata, Y., Seki, A., Sumiyoshi, T., Matsui, M., Goto, T., Tanabe, Y., Sueda, S., Sato, T., Ogawa, S., Kubo, N., Momomura, S., Ogawa, H. (2013) Clinical implications of provocation tests for coronary artery spasm: safety, arrhythmic complications, and prognostic impact: Multicentre Registry Study of the Japanese Coronary Spasm Association. European Heart Journal, 34(4): 258-267
Taqueti, V.R., Everett, B.M., Murthy, V.L., Gaber, M., Foster, C.R., Hainer, J., Blankstein, R., Dorbala, S., di Carli, M.F. (2015) Interaction of Impaired Coronary Flow Reserve and Cardiomyocyte Injury on Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients Without Overt Coronary Artery Disease. Circulation, 131(6): 528-535
Tonino, P.A., Fearon, W.F., de Bruyne, B., Oldroyd, K.G., Leesar, M.A., Lee, V.P.N., Maccarthy, P.A., Veer, V.M., Pijls, N.H. (2010) Angiographic versus functional severity of coronary artery stenoses in the FAME study fractional flow reserve versus angiography in multivessel evaluation. J Am Coll Cardiol, 55: 2816-2821
Tonino, P.A.L., de Bruyne, B., Pijls, N.H.J., Siebert, U., Ikeno, F., van Veer, M.T., Klauss, V., Manoharan, G., Engstrøm, T., Oldroyd, K.G., Ver, L.P.N., Maccarthy, P.A., Fearon, W.F. (2009) Fractional Flow Reserve versus Angiography for Guiding Percutaneous Coronary Intervention. New England Journal of Medicine, 360(3): 213-224
Toth, G., Hamilos, M., Pyxaras, S., Mangiacapra, F., Nelis, O., de Vroey, F., di Serafino, L., Muller, O., van Mieghem, C., Wyffels, E., Heyndrickx, G.R., Bartunek, J., Vanderheyden, M., Barbato, E. (2014) Evolving concepts of angiogram: Fractional flow reserve discordances in 4000 coronary stenoses. European Heart Journal, 35(40): 2831-2838
Trikalinos, T.A., Alsheikh-Ali, A.A., Tatsioni, A., Nallamothu, B.K., Kent, D.M. (2009) Percutaneous coronary interventions for non-acute coronary artery disease: A quantitative 20-year synopsis and a network meta-analysis. Lancet, 373(9667): 911-918
Tsuburaya, R., Takahashi, J., Nakamura, A., Nozaki, E., Sugi, M., Yamamoto, Y., Hiramoto, T., Horiguchi, S., Inoue, K., Goto, T., Kato, A., Shinozaki, T., Ishida, E., Miyata, S., Yasuda, S. (2016) Beneficial effects of long-acting nifedipine on coronary vasomotion abnormalities after drug-eluting stent implantation: The NOVEL study. European Heart Journal, 37(35): 2713-2721
Valgimigli, M., Bueno, H., Byrne, R.A., Collet, J.P., Costa, F., Jeppsson, A. (2018) ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European. Eur Heart J, 39(3): 213-260
van Belle, E., Rioufol, G., Pouillot, C., Cuisset, T., Bougrini, K., Teiger, E., Champagne, S., Belle, L., Barreau, D., Hanssen, M., Besnard, C., Dauphin, R., Dallongeville, J., El, H.Y., Sideris, G. (2014) Outcome impact of coronary revascularization strategy reclassification with fractional flow reserve at time of diagnostic angiography: Insights from a large French multicenter fractional flow reserve registry. Circulation, 129(2): 173-185
van de Hoef, T.P., van Lavieren, M.A., Damman, P., Delewi, R., Piek, M.A., Chamuleau, S.A.J., Voskuil, M., Henriques, J.P.S., Koch, K.T., de Winter, R.J., Spaan, J.A.E., Siebes, M., Tijssen, J.G.P., Meuwissen, M. (2014) Physiological Basis and Long-Term Clinical Outcome of Discordance Between Fractional Flow Reserve and Coronary Flow Velocity Reserve in Coronary Stenoses of Intermediate Severity. Circulation: Cardiovascular Interventions, 7(3): 301-311
van Holten, T.C., Waanders, L.F., de Groot, P.G., Vissers, J., Hoefer, I.E., Pasterkamp, G., Prins, M.W.J., Roest, M. (2013) Circulating Biomarkers for Predicting Cardiovascular Disease Risk; A Systematic Review and Comprehensive Overview of Meta-Analyses. PLoS One, 8(4): e62080-e62080
Vermeltfoort, I.A.C., Raijmakers, P.G.H.M., Odekerken, D.A.M., Kuijper, A.F.M., Zwijnenburg, A., Teule, G.J.J. (2009) Association between anxiety disorder and the extent of ischemia observed in cardiac syndrome X. Journal of Nuclear Cardiology, 16(3): 405-410
Versteylen, M.O., Joosen, I.A., Shaw, L.J., Narula, J., Hofstra, L. (2011) Comparison of Framingham, PROCAM, SCORE, and Diamond Forrester to predict coronary atherosclerosis and cardiovascular events. Journal of Nuclear Cardiology, 18(5): 904-911
Villines, T.C., Hulten, E.A., Shaw, L.J., Goyal, M., Dunning, A., Achenbach, S., et al. (2011) Prevalence and severity of coronary artery disease and adverse events among symptomatic patients with coronary artery calcification scores of zero undergoing coronary computed tomography angiography: Results from the CONFIRM (Coronary CT Angiography. J Am Coll Cardiol, 58: 2533-2540
Wight, L.J., Vandenburg, M.J., Potter, C.E., Freeth, C.J. (1992) A large scale comparative study in general practice with nitroglycerin spray and tablet formulations in elderly patients with angina pectoris. European Journal of Clinical Pharmacology, 42(3): 341-342
Wijeysundera, H.C., Hansen, M.S., Stanton, E., Cropp, A.S., Hall, C., Dhalla, N.S., Ghali, J., Rouleau, J.L., PRAISE II Investigators (2003) Neurohormones and oxidative stress in nonischemic cardiomyopathy: Relationship to survival and the effect of treatment with amlodipine. American Heart Journal, 146(2): 291-297
Williams, R.P., Manou-Stathopoulou, V., Redwood, S.R., Marber, M.S. (2014) 'Warm-up Angina': Harnessing the benefits of exercise and myocardial ischaemia. Heart, 100(2): 106-114
Wilson, S.R., Scirica, B.M., Braunwald, E., Murphy, S.A., Karwatowska-Prokopczuk, E., et al. (2009) Efficacy of ranolazine in patients with chronic angina observations from the randomized, double-blind, placebo-controlled MERLIN-TIMI (Metabolic Efficiency with Ranolazine for Less Ischemia in Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes) 36 Tri. J Am Coll Cardiol, 53: 1510-1516
Wimmer, B.C., Cross, A.J., Jokanovic, N., Wiese, M.D., George, J., Johnell, K., Diug, B., Bell, S.J. (2017) Clinical Outcomes Associated with Medication Regimen Complexity in Older People: A Systematic Review. Journal of the American Geriatrics Society, 65(4): 747-753
Windecker, S., Stortecky, S., Stefanini, G.G., Dacosta, B.R., Rutjes, A.W., di Nisio, M., Siletta, M.G., Maione, A., Alfonso, F., Clemmensen, P.M., Collet, J.P., Cremer, J., Falk, V., Filippatos, G., Hamm, C., Head, S., Kappetein, A.P., Kastrati, A., Knuuti, J. (2014) Revascularisation versus medical treatment in patients with stable coronary artery disease: Network meta-analysis. BMJ, 348(jun23 8): g3859-g3859
Xaplanteris, P., Fournier, S., Pijls, N.H.J., Fearon, W.F., Barbato, E., Tonino, P.A.L., Engstrøm, T., Kääb, S., Dambrink, J., Rioufol, G., Toth, G.G., Piroth, Z., Witt, N., Fröbert, O., Kala, P., Linke, A. (2018) Five-Year Outcomes with PCI Guided by Fractional Flow Reserve. New England Journal of Medicine, 379(3): 250-259
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/tmg2001032B
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka