Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 19, br. 2, str. 105-107
Uticaj pakovanja i vremena skladištenja na sastav masnih kiselina i TBARS vrednost tradicionalne kobasice (Petrovskà klobàsa)
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija
bInstitut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija

e-adresabsojic@gmail.com
Projekat:
Razvoj tradicionalnih tehnologija proizvodnje fermentisanih suvih kobasica sa oznakom geografskog porekla u cilju dobijanja bezbednih proizvoda standardnog kvaliteta (MPNTR - 31032)

Ključne reči: Petrovskà klobàsa; vakuum; MAP; skladištenje; TBARS vrednost
Sažetak
U ovom radu ispitan je uticaj pakovanja u vakuumu i MAP-u na sastav masnih kiselina, TBARS vrednost (pokazatelj oksidacije lipida) i senzorska svojstva mirisa i ukusa tradicionalne kobasice (Petrovská klobása). Sastav masnih kiselina utvrđen je metodom gasne hromatografije. Metil estri masnih kiselina kvantifikovani su kao procenat ukupnih metil estara. Oksidacija lipida izražena je kao mg malondialdehida/kg (TBARS test). Senzorsku ocenu mirisa i ukusa ocenio je panel koga su činili sedam obučenih senzoričara različite starosti. Senzorska anliza je izvršena primenom kvantitativne deskriptivne analize (QDA), korišćenjem skale od 0 do 5. Korišćena je analiza varijanse (ANOVA) sa intervalom poverenja od 95%. Vrednosti su poređene preko Dankanovog višestrukog testa intervala. Na kraju perioda skladištenja, kobasice pakovane u vakuumu pokazivale su bolju oksidativnu stabilnost. ∑PUFA i odnos PUFA/SFA u kobasicama pakovanim u vakuumu bila je veća u odnosu na neupakovane i kobasice pakovane u MAP-u. TBARS vrednosti u kobasicama pakovanim u vakuumu i MAP-u iznosile su 0,25 mg/kg i 0,28 mg/kg, respektivno i ove vrednosti bile su značajno manje (P<0,05) u poređenju sa neupakovanim kobasicama (0,73 mg/kg). Takođe, nakon 2 i 7 meseci skladištenja, kobasice pakovane u vakuumu i MAP-u imale su značajno veću (P<0,05) senzorsku ocenu mirisa i u ukusa u odnosu na neupakovane kobasice. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da pakovanje u vakuumu i MAP-u može dovesti do smanjenja oksidacije lipida kao i do očuvanja poželjnih senzorskih svojstava fermentisane suve kobasice (Petrovská klobása) tokom dužeg vremena skladištenja.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka