Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Stavovi studenata medicine i farmacije prema pacijentima obolelim od shizofrenije
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za psihijatriju
bPharmacy Gornji Milanovac, Gornji Milanovac
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Katedra za Preventivnu medicinu 
dVojnomedicinska akademija, Centar za kliničku farmakologiju, Beograd + Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd
eUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Projekat:
Farmakološka analiza efekata biološki aktivnih supstanci na izolovane glatke mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta čoveka (MPNTR - 175007)
Project of the Faculty of Medical Sciences at the University of Kragujevac nr. JP 05/09
Project of the Faculty of Medical Sciences at the University of Kragujevac nr. JP 10/12

Sažetak
Istraživanja ukazuju da su u poslednjih dvadeset godina stavovi javnosti, ali i zdravstvenih radnika i studenata prema obolelima od shizofrenije postali negativniji. Cilj rada je da se ispitaju stavovi studenata medicine i farmacije prema pacijentima obolelim od shizofrenije i da li postoje razlike u stavovima između studijskih grupa kao i između studenata različitih godina studija. Materijal i metod: Opservacionom prospektivnom studijom preseka obuhvaćeni su studenti druge i pete godine farmacije i medicine Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Uzorak je činilo 113 ispitanika, koji su birani metodom slučajnog uzorka. Ispitanici su popunjavali upitnik koji je u prvom delu sadržao pitanja o sociodemografskim karakteristikama, a drugi deo predstavlja prevedenu verziju Mental Illness: Clinician's Attitudes (MICA) v4 scale. Rezultati: Naši rezultati pokazuju da postoji statistički značajna razlika (r<0.05) u stavovima prema osobama obolelim od shizofrenije između studenata druge i pete godine medicine i farmacije, pri čemu su niži skorovi kod studenata pete godine u obe grupe. Od ukupnog broja studenata koji su imali niže vrednosti sumarnog skora na Likertovoj skali za procenu stavova studenata prema osobama obolelim od shizofrenije, 51,3% bili su studenti koji su završili srednju medicinsku školu, dok su 28,3% bili studenti koji su završili gimnaziju. Zaključak: Postoji statistički značajna razlika u stavovima o obolelima od shizofrenije između studenata druge i pete godine studija i u odnosu na završenu srednju školu ispitanika. Naše istraživanje nedvosmisleno ukazuje da je nivo znanja o shizofreniji bitan za smanjenje stigmatizacije obolelih od ove bolesti.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/SJECR-2016-0055
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka